ЕК: Бъдещето е в селското стопанство – социални цели на новата ОСП

От 44% до 80% от територията на всяка европейска държава е заета от селскостопански площи. Тези региони са дом на разнообразна флора и фауна, дива природа и естествена околна среда. Точно тези площи осигуряват храна и ресурси, които допринасят за създаването на нови работни места, растеж и просперитет и спомагат за поддържането на културното наследство. Селскостопанските райони са буквално сърцето на Европа.
Наша колективна отговорност е да осигурим виталността на селскостопанските райони. Това може да се постигне чрез заздравяване на всички важни вериги в селското стопанство и мрежата от регионални производители, чрез подпомагане на младите фермери и жените в сектора, съхраняване и защита на природните ресурси, развитие на иновациите и дигитализацията в арграрната област.

Бъдещата ОСП ще има фундаментална роля за поставянето и решаването на тези проблеми като подпомага държавите - членки да развиват модерно и устойчиво селско стопанство.

Селските региони и фермерите – сърцето на европейското общество
Бъдещата ОСП цели да развива, подкрепя и инвестира в селските общности. Тя ще търси да отговори на търсенето на обществото като същевременно ще продължи да предоставя жизнени, качествени обществени продукти. Три от общо деветте цели на бъдещата ОСП се фокусират на следните цели:
1.    Насърчаване на заетостта, растежа, социалната обвързаност и местното развитие в селскостопанските региони, включително и на био икономика и екологично лесовъдство.
2.    Привличане на млади фермери и улесняване на бизнес развитието в селските райони.
3.    Повишаване на отговорността на европейския аграрен сектор към съвременните здравни и хранителни нужди на обществото, включително безопасна, питателна и екологична храна, намаляване изхвърлянето на хранителни отпадъци, грижа за животните.

Новата ОСП и жизнени селски региони
Много селски региони в ЕС страдат от структурни проблеми като липса на атрактивни възможности за работа, ограничени професионали умения, липса на инвестиции в инфраструктурата, свързаността и основни услуги, застаряващо население. Бъдещата ОСП ще помогне на държавите членки да разгледат детайлно тези проблеми и да развият своя собствена модерна неградска среда.

Нов начин на работа
Селските региони са много различни. Да вземем, например, Швеция, Испания и Латвия. Те имат различен природен релеф, различен климат, уникална местна култура и традиции. Затова и няма как да имат еднакви териториални нужди.

Новата ОСП цели да заздрави социо-икономическата структура на селските региони като дава на държавите членки свободата и гъвкавостта да адаптират всяка външна намеса спрямо индивидуалните нужди и специфики на региона. Това може да се постигне с модернизиране, опростяване и намаляване на правилата, изчистване на излишната администрация и бюрокрация и окуражаване на действия, които залагат на по-доброто сътрудничество между членовете на местното общество  и възстановяват социо-икономическата и екологична жизненост на селските региони.

Финансова подкрепа
Най-малко 5% от общия европейски фонд за развитие на селските региони (EAFRD) ще бъде заделен за местно развитие по LEADER Programme. Други 30% ще се използват за отговарянето на специфични екологични цели, свързани с климатичните промени (управление на климата и околната среда, органично земеделие, агро-лесовъдство, био икономика, възобновяеми енергийни източници/.

Управление на риска
Фермерството и производството на храна са рисков бизнес.  Природните сили (суша, наводнения, болести, вредители), колебанията на пазара, разходите за производство са сериозна заплаха за препитанието и доходите. С помощта на бюджета по EAFRD и консултантски услуги, новата ОСП ще помага, съветва и подпомага фермерите в управлението на риска като им предоставя подходящи средства, застрахователни премии и взаимни фондове в случаи на загуби на продукция и доходи. Земеделците и животновъдите ще бъдат подпомагани при преструктуриране и адаптиране на техните практики, ще им бъде предоставено обучение и платформа за обмяна на опит.

Иновациите и обмяната на опит са ключови цели в бъдещата ОСП, подпомагайки земеделието, горите и развитието на бизнеса в селските райони. Затова е важно, държавите членки чрез техния стратегически план да приоритизират и заздравят консултантските услуги за фермери и да подкрепят интерактивните и кооперативни иновации между консултантите, учените и селските общности.

Интелигентни села, иновации и изследвания
Инициативата „Интелигентни села” на ЕС се подкрепя и от ОСП. Съвместни инвестиции от европейски и национални фондове в инфраструктура, свързаност, естествена околна среда, човешки капитал са от изключителна важност за създаването на жизнени селски райони, които предлагат високо качество на живот за местните общности и подкрепят квалифицираната работна ръка и социалната приобщеност.

При новата ОСП 10 млрд. евро ще бъдат заделени от Хоризонталната европейска програма за изследвания и иновации в областта на аграрните стопанства, храната, развитието на селските райони и био икономика. Аграрното Европейско иновационно сътрудничество ще продължи да подкрепя локално водени проекти, както и да предоставя средства на нови бизнеси и услуги, базирани на дигитални технологии както и на повишаване на свързаността, повишаване на конкуретноспособността и устойчивото земеделие и лесовъдство с цел подобряванена живота в селските райони.
(продължава)

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Мирослав Найденов:Трябва да се направи проверка и на консултантите по проектите

Мирослав Найденов:Трябва да се направи проверка и на консултантите по проектите

Понеделник, 17 Юни 2019

Трябва да се направи проверка и на консултантите по проектите на къщите за гости,...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Консултативният съвет по животновъдство предложи условия за получаване на помощ deminimis

Консултативният съвет по животновъдство предложи условия за получаване на помощ deminimis

Сряда, 12 Юни 2019

Земеделските стопани, отглеждащи едри преживни животни от млечни и месодайни породи или дребни преживни...

Компании, Събития, Анализи

34 страни участваха в престижния конкурс Sélections Mondiales des Vins Canada

34 страни участваха в престижния конкурс Sélections Mondiales des Vins Canada

Понеделник, 17 Юни 2019

Две български вина – 4 Seasons Summer 2017 гевюрцтраминер на Домейн Юстина и Leva Chardonnay...

Реколта, Пазари, Цени

КЗП ще следи за грамажа на ястията по ресторантите

КЗП ще следи за грамажа на ястията по ресторантите

Събота, 15 Юни 2019

Комисията за защита на потребителите започва засилени проверки на туристическите обекти. Инспекторите ще проверяват...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Започна изплащането на субсидиите по мярка 11 „Биологично земеделие“ за Кампания 2018

Започна изплащането на субсидиите по мярка 11 „Биологично земеделие“ за Кампания 2018

Сряда, 12 Юни 2019

ДФ „Земеделие“ преведе близо 34,5 млн. лв. по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР...

Иновации, Обучение, Агросвят

Мобилно приложение подпомага цифровизацията в животновъдството

Мобилно приложение подпомага цифровизацията в животновъдството

Сряда, 12 Юни 2019

Начините за трансформация на веригата на доставки на месо с използването на блокчейн технологията...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.