Фермерите са изключени от консултациите по изготвяне на плановете за управление на риска от наводнения

Българският фермерски съюз е възмутен, че представители на земеделските производители не са включени в обсъжданията поизпълнение на мерките по актуализацията на Плановете за управление на риска отнаводнения. Те се подготвят от Министерството на околната среда и водите икасаят плановете за управление на риска от наводнения в четирите Басейновидирекции - „Дунавски райой“, „Черноморски район“, „Източнобеломорски район“ и„Западнобеломорски район“.Ние считаме, че изпълнението на Националнатапрограма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 отразява необходимосттаот адекватни мерки за превенция и защита на населението от бедствия, в товачисло и постигането на стратегическата цел за: „Постигане на съгласуваност припровеждане на политиките за устойчиво развитие, адаптиране към промените вклимата и намаляване на риска от бедствия, която е пряко свързана с изготвяне иизпълнение на планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2021-2027 г.,които вземат предвид въздействието на промените в климата.“. Същевременно неможем да не изразим своята позиция, като заинтересована страна, по изпълнениетона мерките, предвидени в актуализацията на Плановете за управление на риска отнаводнения, коментира председателят на БФС Георги Стоянов. В тази връзкаорганизацията изпрати писмо до МОСВ, дирекция „Управление на водите“ въвведомството и до четирите басейнови дирекции.На първо място бихме искали да отбележим, чекакто е видно от публикуваните документи по изпълнението на проекта, вконкретика резултатите от обществените консултации със заинтересованите странипо Докладите за екологична оценка на четирите басейнови дирекции Планове зауправление на риска от наводнения 2022-2027 - Планове за управление на риска отнаводнения (ПУРН) - земеделските стопани са изключени от схемата законсултации, като заинтересована страна. Съгласно представените протоколи отпроведените срещи е видно, че сектор „Земеделие“ е представен единствено отобщинските служби „Земеделие“. В тази връзка настояваме организациите,представляващи земеделските стопани, включително легитимирани и редовни членовена европейските организации на фермерите да бъдат включени в схемите за консултациина всички документи, които подлежат на обществено обсъждане в рамките на тозипроект. В допълнение бихме искали да Ви информираме, че Българският фермерскисъюз е пълноправен член на европейската организация на фермерите Copa Cogeca икато такъв представлява и защитава интересите на българските фермери.На второ място за нас е важно да заявим, черазбираме необходимостта от прилагане на мерки за превенция и защита, в случайна извънредни ситуации, които на фона на все по-изразените климатични промени,изглеждат напълно реални. Изпълнението им ще има преки и косвени последици занашата земеделска дейност. Поради това смятаме, че преди тези мерки да бъдатприети за изпълнение, е необходимо да бъде направен анализ и обследване наземеделските земи, които попадат в обхвата на изпълнение на мерките и оценка навъздействието върху земеделските земи, в резултат от прилагането им. Оценкатана влиянието върху биологичното разнообразие е необходимо, но недостатъчноусловие за дефиниране на пълното кумулативно въздействие на тези мерки. Отагрономическа гледна точка считаме, че временното наводняване на земеделскитеплощи ще има негативно влияние върху защитата на почвите, загуба на земеделскапродукция, загубата на хранителни вещества в почвата и ограничаване на възможноститеза използване на земеделските земи за производство.Прилагането на мерки в частна собственостнай-малко предполага информиране и съгласие на собствениците на земеделскиземи, което е тяхно конституционно право. В тази връзка, считаме, че мерките поизпълнение на плановете, които пряко се отнасят за изпълнение от земеделскитестопани и върху земеделски земи, следва да бъдат преразгледани и изготвени сактивното участие на заинтересованите страни.Не на последно място следва да отбележим, чесъгласно националното законодателство, наводнените площи са недопустими заподпомагане по интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделиетои селските райони 2023-2027, както са и недопустими за подпомагане катонаводнени (пропаднали) площи, тъй като наводняването им, като изпълнение намярка от ПУРН не попада в регламентираната от европейското законодателстводефиницията за „ форсмажорни обстоятелства “ и поради това обстоятелство гиизключва от подпомагане по мерките, финансиращи рискове в земеделието.В този случайнастояваме в рамките на ПУРН изрично да бъде посочен източникът на финансиранев случай на прилагане на мерките върху земеделските земи, от който земеделскитестопани ще получат обезщетения за причинени вреди и пропуснати ползи. „Като пълноправенчлен на Copa Cogeca ние ще обсъдим прилагането на мерки за управление на рискаот наводнения с колегите си от другите държави- членки и ще предложим темата заобсъждане в съответните работни групи“, подчерта Георги Стоянов, председател наБългарския фермерски съюз. Активният диалог със заинтересованите страни еосновополагащ принцип, който спазваме във взаимоотношенията си с всичкиорганизации, имащи пряко и косвено отношение с дейността на земеделскитестопани.

 

За повече информация: Наталия Кирова – „Връзки с обществеността“ – 0884 764021

 

 

Георги Стоянов, Председател на Българския фермерски съюз – 0899 853953

 

 

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции

Вторник, 20 Февруари 2024

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции, заяви...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО ще се проведе от 13 до 17 май на Летище Стара Загора

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО ще се проведе от 13 до 17 май на Летище Стара Загора

Понеделник, 19 Февруари 2024

163 фирми вече са заявили участие върху повече от 33 хиляди кв.м. изложбена площ     Шестнадесетото...

Компании, Събития, Анализи

Шест български вина със „Златен ритон” от Международния конкурс

Шест български вина със „Златен ритон” от Международния конкурс

Четвъртък, 22 Февруари 2024

Шест български вина спечелиха приза „Златен ритон“ от Международната специализирана изложба ВИНАРИЯ 2024. Два...

Реколта, Пазари, Цени

АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25%  и срещат науката и практиката с най-новите постижения в земеделието

АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25% и срещат науката и практиката с най-новите постижения в земеделието

Вторник, 20 Февруари 2024

Изложенията АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25%  и срещат науката и практиката...

Иновации, Обучение, Агросвят

Macfrut 2024: акцент върху иновациите и устойчивостта в земеделието

Macfrut 2024: акцент върху иновациите и устойчивостта в земеделието

Четвъртък, 22 Февруари 2024

Международното изложение за плодове и зеленчуци Macfrut, което ще се проведе в Римини, Италия...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.