Европейската комисия започва широка обществена консултация е целия ЕС относно Европейския план за борба с рака

Днес, на Световния ден за борба с рака, Европейската комисия започна широка обществена консултация в целия ЕС относно Европейския план за борба с рака. Консултацията ще помогне за оформянето на облика на плана, за определянето на ключовите области и за проучването на бъдещи действия.

Всяка година 3,5 милиона души в Европейския съюз получават диагнозата рак. Това е сериозен здравословен проблем, който ще засегне пряко 40 % от гражданите на ЕС и има значително въздействие върху европейските здравни системи и икономики. Тъй като до 40 % от случаите на рак се дължат на предотвратими причини, възможностите за действие и потенциалът за намаляване на броя на случаите в ЕС са огромни. Както беше обявено в политическите насоки на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен и в писмото за определяне на ресора на комисаря по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириaкиду, Комисията ще представи Европейски план за намаляване страданието, причинено от болестта, и ще окаже подкрепа на държавите членки за подобряване на борбата с раковите заболявания и на грижите за пациентите.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: „Всеки от нас има приятел, колега или роднина, който е преминал по този път. Всеки от нас е изпитвал едно и също чувство на тъга и безпомощност. Има обаче нещо, което можем да направим — както поотделно, така и заедно. На равнището на държавите членки и чрез нашия Европейски съюз. И разбира се, не започваме от нулата. Но можем да направим много повече от това, което правим в момента.

Днес, на Световния ден за борба с рака, поемаме по общ път, който ще доведе до създаването на Европейски план за борба с рака. Заедно можем да постигнем промяна: посредством профилактика и научни изследвания, нова стратегия в областта на данните и равен достъп до лечение в цяла Европа.“

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, отговарящ за утвърждаването на европейския начин на живот, заяви: „ По един или друг начин ракът засяга всеки от нас. Утвърждаването на европейския начин на живот включва също ценностите, достойнството и полезните взаимодействия; на тази основата следва да развиват всички политики по отношение на раковите заболявания. Европейският план за борба с рака е ново голямо усилие за постигане на тази цел, като с него се поставя началото на нова ера в областта на профилактиката и грижите във връзка с раковите заболявания. Нека заедно да моделираме план за борба с рака, който е ориентиран към пациентите и дава надежда и възможности за живот на всички пациенти, техните близки и приятели в Европа. Можем да спечелим тази битка!“

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: „Борбата с рака е сфера, в която гражданите на ЕС очакват да предприемем решителни действия. За да осъществи своите амбиции, Европа трябва се вслушва в гражданите си и да се грижи за благополучието им.Ето това представлява Европейският план за борба с рака — положителна промяна за гражданите, пациентите и здравните системи в Европа. Успехът на плана зависи от пълната ангажираност на гражданите, пациентите с рак, заинтересованите страни и участниците на европейско, национално и местно равнище. Приканвам всички да се включат и дадат своя принос, за да бъде този план възможно най-амбициозен и успешен. Заедно можем да постигнем промяна!“

В Европейския план за борба с рака, който ще бъде представен преди края на тази година, ще бъдат предложени действия на всеки възлов етап по отношение на болестта: Мерки за профилактика: Профилактиката е най-лесният и ефективен начин за намаляване на раковите заболявания в ЕС. Сред мерките за профилактика са подобряването на достъпа до здравословна храна, както и ваксинациите; мерки за намаляване на фактори, свързани с околната среда, като замърсяването и излагането на химикали; научни изследвания и повишаване на осведомеността.

- Ранно откриване и диагностика: Мерките за подобряване на шансовете за по- благоприятен развой на болестта чрез ранно диагностициране може да включват по-добро покритие на целевата група от населението, подлежащо на скрининг за рак; по-активно използване на цифрови решения и предоставяне на техническа подкрепа за държавите  членки.

Лечение и грижи: Мерките за подобряване на резултатите от грижите и лечението може да включват улесняване на достъпа до висококачествено лечение и въвеждане на нови терапии; мерки за гарантиране на наличността и достъпността на основните лекарства; иновации и научни изследвания.

-Качество на живот: Мерките за осигуряване на възможно най-добро качество на живот на пациентите, преживелите рак и лицата, полагащи грижи за болни, може да включват подобряване на професионалната реинтеграция; предотвратяване на дискриминацията; предоставяне на палиативни грижи и обмен на най-добри практики.

- Днес в рамките на събитие в Европейския парламент Комисията поставя началото на обществена консултация относно „Европейски план за борба с рака: да се стремим към повече“. Събитието, което беше открито от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, събира на едно място граждани, пациенти с рак и хора, преживели болестта, за да споделят своите лични истории, както и широк кръг от заинтересовани страни — от политически лидери до здравни специалисти и неправителствени организации.

Целта на обществената консултация е да се даде възможност на гражданите на ЕС и на заинтересованите страни да дадат своя принос и да изразят мнението си относно най-добрите начини за справяне с този проблем в ЕС. Резултатите от консултацията ще бъдат използвани при изготвянето на Европейския план за борба с рака и ще помогнат за определянето на областите и обхвата на бъдещите действия. Консултацията ще продължи 12 седмици. В допълнение към обществената консултация днес Комисията започна и консултация относно пътната карта за плана, която ще се продължи четири седмици.

До юли с държавите членки ще бъдат обсъдени конкретни елементи от плана и ще бъдат проведени целенасочени консултации със заинтересованите страни. Европейският план за борба с рака ще бъде представен преди края на тази година.

Борбата с рака е от фундаментално значение за бъдещето на Европа. На всеки 9 секунди в ЕС се диагностицира нов случай на рак. Ракът е втората най-разпространена причина за смъртност след сърдечносъдовите заболявания. Наред с това заболеваемостта от рак създава огромна тежест за здравните и социалните системи, оказва натиск върху държавните бюджети и отрицателно въздействие върху производителността и растежа на икономиката, включително върху здравето на работната сила в ЕС. Това е сложно заболяване, причинявано от съчетание от множество  фактори, сред които генетична предразположеност, въздействие от околната среда или начина на живот и инфекциозни агенти. Възможно е до 2035 г. случаите на рак да се удвоят и ако не бъдат предприети допълнителни действия, болестта може да се превърне в основната причина за смъртност в Европейския съюз. Въпреки това 40 % от всички случаи на рак могат да бъдат предотвратени, ако се приложат препоръките за намаляване на риска, посочени в Европейския кодекс за борба с рака.

Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд лансират фонд „BlueInvest“ с бюджет 75 млн. евро

 Днес Европейската комисия в сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд, който е част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), стартира фонда „BlueInvest“. На конференцията „BlueInvest Day“ в Брюксел Ема Наваро, заместник-председател на ЕИБ, и Виргиниюс Синкявичюс, комисар за околната среда, океаните и рибарството, лансираха фонд за капиталови инвестиции с бюджет 75 млн. евро в полза на синята икономика.

Фондът „BlueInvest“ ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд и ще финансира базови фондове за дялово участие, чийто стратегически фокус е подпомагане на новаторски проекти в синята икономика. Този сектор може да играе важна роля за осъществяването на обявената в Европейския зелен пакт амбиция за постигане до 2050 г. на неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика. Новата програма се подкрепя от Европейския фонд за стратегически инвестиции — който е финансовият стълб на Плана за инвестиции за Европа.

Синята икономика обхваща икономическите дейности, свързани с океаните, моретата и бреговете. В нея развиват дейност различни предприятия — от такива с дейност в морската среда до предприятия на сушата, които произвеждат стоки или услуги, свързани с морската икономика. Синята икономика включва множество обещаващи предприятия на ранен етап на развитие — често създадени с подкрепата на финансирани от ЕС програми за НИРД. Тези предприятия разработват решения в областта на възобновяемата енергия, устойчивите морски дарове, сините биотехнологии, морските информационни технологии и много други.

 Новият програмен фонд се допълва от платформата „BlueInvest“ на Европейската комисия, която подпомага инвестиционната готовност и достъпа до финансиране на предприятията на ранен етап на развитие, МСП и разрастващите се предприятия. Чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство Комисията финансира и допълнителна схема за безвъзмездна помощ с бюджет 40 млн. евро, предназначена да подпомага МСП от синята икономика при разработването и пазарната реализация на новаторски и устойчиви продукти, технологии и услуги.

 Европейският комисар за околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: „Океаните са първите, които изменението на климата засяга, но същевременно решения на предизвикателствата, които изменението на климата поставя, се крият във всяка отделна морска индустрия — като се започне от рибарството и аквакултурите, мине се през енергията, генерирана от разположените в морето съоръжения с използване на силата на вятъра, вълните и приливите и отливите, и се стигне до синята биотехнология и редица други области на иновации. Фондът за капиталови инвестиции с бюджет 75 млн. евро е средство за отключване на потенциала на синята икономика както с приноса си към европейския „Зелен пакт“, така и с осигуряването на икономически растеж на европейските МСП, разработващи иновативни и устойчиви продукти и услуги.“

Заместник-председателят на ЕИБ Ема Наваро, отговаряща за синята икономика, заяви:„Океаните са жизненоважни за живота на Земята. Те обаче са застрашени и трябва да бъдат защитени. Ето защо разработваме иновативни решения за финансиране в подкрепа на синята икономика. Такива решения ще ни позволят да осигурим финансиране за защитата на океаните и за превръщането на моретата в устойчив икономически ресурс. Фондът „BlueInvest“, който лансираме днес, ще има важен принос за мобилизирането на частни инвестиции в този сектор и за лансирането на проекти от ключово значение. Той е поредното значимо партньорство между ЕИФ и Европейската комисия.“

Главният изпълнителен директор на ЕИФ Ален Годар заяви: „Океаните крият огромен потенциал за икономически растеж, но този растеж трябва да бъде устойчив. Инвестициите в синята икономика, които подписахме днес, са знак за това как публичните средства в ЕС се използват за привличането на частни инвестиции и стимулиране на развитието на този сектор. Радвам се, че вече можем да лансираме фонда „BlueInvest“, който с подкрепата на допълнителен частен капитал ще допринася за постигането на целите на програмата на ЕС за действия в областта на синята икономика“.

„BlueInvest“ е инициатива на Европейската комисия, която има за цел да подобри достъпа до финансиране и инвестиционната готовност на новосъздадените предприятия, на предприятията на ранен етап на развитие, както и на малките и средните предприятия — дейността на които е свързана със синята икономика. Инициативата обхваща създаване на общност в интернет, подпомагане на инвестиционната готовност на бизнеса и на инвеститорското участие, организиране на прояви, създаване на академия и събиране на проекти. За повече информация вж. тук.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията на Европейския съюз за дългосрочно финансиране. Тя се притежава от държавите членки. ЕИБ отпуска дългосрочни заеми за осигуряване на инвестиционна стабилност за проекти, с които се допринася за постигането на целите, залегнали в политиките на ЕС.

ЕИФ е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Неговата основна мисия е да подкрепя европейските микро-, малки и средни предприятия, като подпомага достъпа им до финансиране. ЕИФ проектира и разработва едновременно рисков капитал и капитал за осигуряване на растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към този пазарен сегмент. В тази си роля ЕИФ спомага за постигането на целите на ЕС за подкрепа на иновациите, научноизследователската и развойната дейност, предприемачеството, растежа и заетостта.

Планът за инвестиции за Европа е насочен към насърчаване на инвестициите за създаване на работни места и постигане на растеж чрез по-интелигентно използване на финансовите ресурси, премахване на пречките пред инвестициите и осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционните проекти.

Бъдещо партньорство между ЕС и Обединеното кралство: Европейската комисия прави първа стъпка за започване на преговори с Обединеното кралство

 Европейската комисия публикува препоръка към Съвета за започване на преговори за ново партньорство с Обединеното кралство.Препоръката се основава на съществуващите насоки и заключения на Европейския съвет, както и на Политическата декларация, договорена между ЕС и Обединеното кралство през октомври 2019 г.

Тя включва всеобхватно предложение за указания за водене на преговори, в което се определят обхватът и условията на бъдещото партньорство, което Европейският съюз предвижда да има с Обединеното кралство. Тези указания обхващат всички области от интерес за преговорите, включително търговското и икономическото сътрудничество, правоприлагането и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, външната политика, сигурността и отбраната, участието в програми на Съюза, както и други тематични области на сътрудничество.

 Специална глава относно управлението очертава цялостна рамка за управление, обхващаща всички области на икономическото сътрудничество и сътрудничеството в сферата на сигурността. Като преговарящ от страна на ЕС Комисията възнамерява да продължи да работи в тясно сътрудничество със Съвета и неговите подготвителни органи, както и с Европейския парламент, какъвто беше случаят и по време на преговорите за Споразумението за оттегляне.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви следното: Време е да запретнем ръкави. Нямаме много време. Ще преговаряме по справедлив и прозрачен начин, но ще защитаваме докрай интересите на ЕС и на нашите граждани.

Мишел Барние, главен преговарящ на Европейската комисия, заяви: Ще преговаряме добросъвестно. Комисията ще продължи да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и със Съвета. Задачата ни ще бъде да защитаваме и отстояваме интересите на нашите граждани и нашия Съюз, като се опитваме да намерим решения, които зачитат направения от Обединеното кралство избор.

Съветът ще трябва да приеме проекта на указания за водене на преговори. Това официално ще упълномощи Комисията да започне преговорите като преговарящ от името на Съюза. На 31 януари 2020 г. Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (Евратом). Договореностите за оттеглянето са определени в Споразумението за оттегляне, което влезе в сила на 1 февруари 2020 г. То предвижда преходен период, през който правото на ЕС ще продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство поне до 31 декември 2020 г., освен ако Съвместният комитет, създаден съгласно Споразумението за оттегляне, приеме преди 1 юли 2020 г. единно решение за удължаване на преходния период с до 1 или 2 години. В насоките от 23 март 2018 г. Европейският съвет потвърди решимостта на Съюза да поддържа възможно най-тясно партньорство с Обединеното кралство в бъдеще. Според тези насоки такова партньорство следва да обхваща търговското и икономическото сътрудничество, както и други области, и по-специално борбата срещу тероризма и международната престъпност, както и сигурността, отбраната и външната политика.

Рамката за това бъдещо партньорство между Европейския съюз и Обединеното кралство е изложена в Политическата декларация. Днешната препоръка на Европейската комисия е първата стъпка в преговорния процес, като Съветът се приканва да упълномощи Комисията официално да започне преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство.

__

Мишел Барние: Великобритания повече няма да може да се възползва от правата и предимствата на еврочленството

 ЕС публикува ръководните принципи за търговските преговори с Обединеното кралство. Документът не съдържа изненади, заяви главният преговарящ за Брекзит, Мишел Барние на пресконференция.

Условията за Великобритания ще бъдат "по-малко изгодни" в сравнение, когато беше член на ЕС.  Брюксел ще търси амбициозно партньорство с Великобритания. -амбициозното партньорство е това, което имахме, защото бяхме в един и същи съюз, каза той и добави, че излизането от ЕС означава, че условията за Великобритания ще бъдат "по-малко изгодни". Барние подчерта, че Великобритания повече няма да може да се възползва от правата и предимствата на еврочленството.

Според него търговията трябва да гарантира "дългосрочно" споразумение при равни условия. Ръководните принципи покриват икономическото партньорство, партньорството в сферата на сигурността и работната рамка за институционалното управление.

 ЕС е готов да предложи нулеви мита, нулеви квоти на стоки и амбициозно споразумение за услугите. ЕС иска също да се включат цифровите услуги, интелектуалната собственост и достъпа до публичния сектор.

Великобритания ще предложи конкуренция. Конкуренцията е нормално нещо, продължи Барние, но според него "това необикновено предложение" може да бъде прието при две условияПърво, конкуренцията трябва да бъде открита и честна. Трябва да има равни условия "дългосрочно". Това означава механизъм за поддържане на високи стандарти. Барние предупреди, че ЕС ще бъде "много изискващ" за равни условия.

Второ, трябва да има споразумение за рибарството, включващо реципрочен достъп до водите. По думите на Барние износителите трябва да се подготвят за гранични проверки. Няма да има взаимно признаване на правила. Това означава, че няма да има "единен паспорт" в банковия сектор. Влизащите в ЕС стоки ще бъдат подложени на проверки.

ЕС трябва да знае дали Великобритания възнамерява да се отдалечи дългосрочно, или желае да остане близо до Общността, обяви Барние и допълни, че дълбочината на споразумението ще зависи от отговора на този въпрос.

По отношение на партньорството в сигурността, Барние предупреди, че сигурността няма да бъде предмет на пазарлъци. ЕС иска рамка за размяна на данни, както и сътрудничество между службите и силите на реда.  ЕС ще приложи високо ниво на прозрачност по време на процеса. Това споразумение няма да покрива Гибралтар, но не се изключват паралелни преговори по въпроса.

Преговорите с Лондон могат да започнат "незабавно" щом мандатът бъде одобрен от Съвета на ЕС на специалната среща на 20 февруари.

 

Борис Джонсън ще представи условията на Обединеното кралство за преговори за бъдещите отношения с Европейския съюз

Министър-председателят Борис Джонсън ще представи днес условията на Обединеното кралство за преговори за бъдещите отношения с Европейския съюз.

Той ще отхвърли търговско споразумение, което би наложило на страната му да продължи да спазва правилата на ЕС, става ясно от предварително разпространена извадка от речта му.

Няма нужда от споразумение за свободна търговия, което включва приемане на правилата на ЕС за конкурентоспособност, субсидии, социална защита, околна среда, както и ЕС не бива да бъде задължаван да спазва правилата на Обединеното кралствo                Направихме своя избор: искаме споразумение за свободна търговия, подобно на това на Канада с ЕС. Но ако по някаква случайност не успеем, то нашата търговия ще трябва да се основава на съществуващото споразумение с ЕС, казва Джонсън

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Земеделците прекратиха протеста, приемат предложения меморандум

Земеделците прекратиха протеста, приемат предложения меморандум

Сряда, 20 Септември 2023

Меморандумът беше подписан между Министерски съвет, Министерството на финансите, Министерството на земеделието и храните...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Животновъдите са против забраната  за паша в националните паркове

Животновъдите са против забраната за паша в националните паркове

Четвъртък, 31 Август 2023

Във връзка с публикации в медиите за изпратено до министър-председателя писмо от екоактивисти с...

Компании, Събития, Анализи

SPACE 2023: В сърцето на глобалното хранително предизвикателство

SPACE 2023: В сърцето на глобалното хранително предизвикателство

Сряда, 20 Септември 2023

37-ото издание на SPACE се проведе от вторник, 12 до четвъртък, 14 септември в...

Реколта, Пазари, Цени

МЗХ определи ставката за предоставяне на спешна финансова помощ за производителите на слънчоглед

МЗХ определи ставката за предоставяне на спешна финансова помощ за производителите на слънчоглед

Понеделник, 04 Септември 2023

78,33 лв./ха е ставката, определена със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

НАЗ: Институциите да вземат мерки за оцеляването на сектор „Земеделие“

НАЗ: Институциите да вземат мерки за оцеляването на сектор „Земеделие“

Събота, 09 Септември 2023

Националната асоциация на зърнопроизводителите многократно е доказвала, че стои зад всеки един фермер. Това...

Иновации, Обучение, Агросвят

МЛАДОСТТА НАМИРА СВОЕТО МЯСТО В  SPACE

МЛАДОСТТА НАМИРА СВОЕТО МЯСТО В SPACE

Сряда, 20 Септември 2023

Вятърът на свободата духаше из коридорите на събитието SPACE 2023. Младото поколение се ангажира...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.