Кооперирането ще осигури сериозно предимство на производителите на плодове и зеленчуци

Кооперирането ще осигури сериозно предимство на производителите на плодове и зеленчуци и достъп до пазари. Обединението ще им позволи да събират продукцията си в големи партиди и да сключват договори с търговските вериги. Това каза в сряда в Попово заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков пред земеделци от областите Разград и Търговище. През седмицата се проведоха срещи с фермери в Русе и Главиница, област Силистра, а днес обучение за Кампания 2023 започна в Шумен.

Тодор Джиков призова земеделските стопани да използват всички възможности на Стратегическия план и Националния план за възстановяване и устойчивост, за да изградят бази за съхранение, калибриране и пакетиране на плодове и зеленчуци. Той допълни, че една група на производители може да си позволи да наеме  агроном, счетоводител и при необходимост юрист, и така да се развива въпреки силната конкуренция.

На срещите фермерите поискаха спешни мерки заради задълбочаващия се проблем с прибирането на реколтата и посочиха, че е време това да се реши с помощта на работна ръка от трети страни. Аграрният заместник-министър заяви, че заетостта на граждани на трети държави като сезонни работници може да се договори със спогодби на междуправителствено ниво.

Производителите отправиха множество въпроси по кампанията за директните плащания и изпълнението на стандартите за добро екологично състояние (ДЗЕС) и екосхемите. Те получиха подробна информация по поставените казуси и за възможностите за инвестиции в Националния план за възстановяване и устойчивост и Стратегическия план.

 

 

 

 

Европейската комисия обявява първата покана към дружествата за съвместно купуване на газ

Европейската комисия започва първата по рода си процедура, в рамките на която европейските дружества ще регистрират своите потребности от закупуване на газ чрез механизма AggregateEU, като подготовка за съвместните покупки на газ на равнище ЕС. Това е ключова междинна цел за ЕС в процеса на подготовка за следващата зима чрез съгласувано и навременно запълване на газохранилищата с помощта на колективната му пазарна мощ за договаряне на по-добри цени с международните доставчици.

Регистрираните дружества разполагат с една седмица – до 2 май – за да отговорят на тази първа покана за обединяване на търсенето. Когато заявките за газ бъдат подадени от отделните дружества, поисканите количества ще бъдат обединени и обявени на търг на световния пазар. След като чрез механизма AggregateEU колективното търсене на Европа бъде свързано с предлагането на международните доставчици на газ, участващите дружества ще започнат преговори с доставчиците по договорните условия за покупката и доставката на газа. Комисията няма да играе никаква роля в тези преговори. Първите споразумения за покупка се очакват преди лятото.

По-нататък търговете ще бъдат устройвани редовно – на всеки два месеца през следващия 12-месечен срок. Остава възможността за записване за механизма AggregateEU. Досега са се регистрирали 76 дружества, а други са в процес на записване. Освен това 11 дружества са готови да предлагат услуги като централен купувач или като представител (вж. документа с въпроси и отговори).

Държавите членки са поели задължение да участват в обединяването на търсенето за най-малко 15 % от националните си цели за съхранението на газ, което представлява около 13,5 милиарда кубични метра газ годишно. Целите за съхранението на газ и за съвместните покупки на газ бяха договорени през 2022 г. като спешни мерки в отговор на превръщането на енергийните доставки в оръжие от страна на Русия и на невижданите досега цени на енергоносителите след нахлуването на Русия в Украйна.

 

Министър Гечев проведе работни срещи относно развитията на пазара на зърно и слънчоглед в България и ЕС

Министърът на земеделието Явор Гечев проведе работни срещи с председателя на Сдружението на преработвателите на растителни масла, представители на големи компании в сектора, както и представители на търговци на зърнени култури. 

 

Разговорите с отраслите в сектор „Земеделие” продължават и през седмицата.

 

На 25 април Явор Гечев ще участва в Съвета на министрите по земеделие в Европейския съвет. По време на заседанието се очаква да се проведе и дискусия за пазара на селскостопански стоки.

България започва да прилага Рамковата програма за местни традиционни и регионални традиционни продукти

Прилагането на Рамковата програма за местни традиционни и регионални традиционни продукти започна с изпълнение на първата мярка, заложена в нея. „Ефективната работа по програмата е гаранция за нейния успех“, това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев при откриването на първата среща за началото на изпълнението на Рамковата програма. И добави, че първата мярка по нея цели установяване на контакт със заинтересованите страни – местните инициативни групи, местните инициативни рибарски групи, както и представители в областта на образованието, науката, местната власт и туризма.

Събев посочи, че през годините много организации и институции са работили по темата, но липсата на цялостна държавна политика към традиционните храни е попречила на това информацията за продуктите да е на едно място, за да могат всички заинтересовани страни – включително бизнесът и производителите, да надграждат и произвеждат такива продукти. „Това вече ще се промени“, категоричен беше заместник-министърът.

„Преминаваме към следващата стъпка за изпълнението на Рамковата програма за местни традиционни и регионални традиционни продукти, а именно събирането и систематизирането на информацията“, отбеляза още той. И припомни, че документът  дава методиката за остойностяване на местните традиционни и регионалните традиционни продукти и цели оформяне на правила с цел свършената работа от заинтересованите страни да бъде събрана на едно място. „По този начин ще се потърсят общите неща, ще се идентифицират предизвикателствата и ще бъдат натрупани знания за продуктите, а техните производители ще придобият по-добра видимост от тази, която имат към момента“, коментира Събев.

По време на събитието аграрният заместник-министър подчерта важната роля на общините и местните инициативни групи, които е необходимо да взаимодействат в максимална степен с локалния бизнес за постигането на по-добро развитие на традиционните продукти за съответния регион. Георги Събев представи и напредъка по реализацията на проекта за дигитална карта на българския туризъм, в която ще се съдържа информация за всичко, което може да бъде видяно в страната ни – обичаи, традиции, храна, напитки, култура, история и други.

В срещата, която се проведе в онлайн формат, участваха представители на местни инициативни групи, специализирани гимназии, неправителствени организации от сектора, както и други експерти и заинтересовани страни. Присъстващите се обединиха, че Програмата е политическа рамка, която до момента е липсвала и нейната реализация е важна не само за пряко ангажираните с нея, но и за развитието на страната. Предстои участниците да изпратят информация за всички продукти и проекти, по които са работили с местни и регионални традиционни продукти. „Необходимо е да работим за това да има реални продукти, с реални производители и те да получават видимост. Колкото по-скоро започнем да даваме тази видимост, толкова по-бързо ще се разгръща този потенциал“, каза в заключение заместник-министър Събев.

МЗм публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по четири процедури от НПВУ

Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по четири процедури от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Първата от тях e насочена към инвестиции в технологична и екологична модернизация. Безвъзмездната финансова помощ, която ще се предоставя по нея, е за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени. Инвестициите ще са за въвеждане на иновативни производствени и цифрови технологии, за производство и организация в селското стопанство, както и за автоматизиране на работните процеси.

Общият размер на средствата, които ще бъдат предоставени за инвестиции, е 318 048 200 лева без ДДС. Разходите за невъзстановим ДДС също е представляват допустим разход по НПВУ и ще се финансират от държавния бюджет, в размер на допълнителни 63 609 639 лева.

Следващата процедура е за инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства. Тя е насочена към по-доброто и ефикасно използване на водните ресурси в стопанствата, чрез внедряване на водоспестяващи технологии, използване на пречистени отпадъчни води, автоматизиране на процесите на управление на водите. Целта е  намаляване на загубите на вода.

Стойността на общия бюджет по процедурата е  99 736 317 лева без ДДС, като разходите за невъзстановим ДДС също ще се финансират със средства от държавния бюджет, в размер на допълнителни 19 947 262 лева.

Другата процедура е насочена към инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, включително и добив на биологичен материал от тях. Целта е да се даде възможност за финансова подкрепа при развъдно-подобрителната дейност, която извършват фермерите, отглеждащи едри и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ). Това ще спомогне за насърчаването и поддържането на генетичния потенциал от качествени мъжки животни за постигане на прогресивно развитие на животновъдния сектор.

Общият размер на средствата, които ще бъдат предоставени по процедурата, е в размер на 4 591 920 лева без ДДС, като разходите за невъзстановим ДДС също се финансират със средства от държавния бюджет и те възлизат на стойност от допълнителни 918 385 лева.

Четвъртата процедура от НПВУ е „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“. С подкрепата се цели да бъде подпомогнат процесът на предлагане на пазара на селскостопанска продукция от сектор „Плодове и зеленчуци“. По процедурата ще се финансират инвестиции, допринасящи за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител. Това ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на производителите.

Средствата, които ще бъдат предоставени, са в размер на 15 000 000 лв. без ДДС, като и тук разходите за невъзстановим ДДС ще се финансират с допълнителни 3 000 000 лева от държавния бюджет.

Потенциалните кандидати по процедурите могат да се запознаят предварително с условията и изискванията за подаване на проектни предложения, както и с условията за изпълнение по тях. Пакетите с документите са публикувани тук: https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/nacionalen-plan-po-mehanizma-za-vzstanovyavane-i-ustojchivost/.

Крайният срок за представяне на предложения и коментари по публикуваните насоки е до 05 май 2023 г. чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020) или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Обръщаме внимание, че на този етап в ИСМ-ИСУН 2020 и на посочената електронна поща трябва да се изпращат единствено предложения и възражения, които се отнасят до проектите на Насоки за кандидатстване по процедурите. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от условията за кандидатстване и условията за изпълнение, могат да бъдат изпращани след публикуването на обявите за откриване на приеми, съобразно с одобрените насоки.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Земеделците прекратиха протеста, приемат предложения меморандум

Земеделците прекратиха протеста, приемат предложения меморандум

Сряда, 20 Септември 2023

Меморандумът беше подписан между Министерски съвет, Министерството на финансите, Министерството на земеделието и храните...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Животновъдите са против забраната  за паша в националните паркове

Животновъдите са против забраната за паша в националните паркове

Четвъртък, 31 Август 2023

Във връзка с публикации в медиите за изпратено до министър-председателя писмо от екоактивисти с...

Компании, Събития, Анализи

SPACE 2023: В сърцето на глобалното хранително предизвикателство

SPACE 2023: В сърцето на глобалното хранително предизвикателство

Сряда, 20 Септември 2023

37-ото издание на SPACE се проведе от вторник, 12 до четвъртък, 14 септември в...

Реколта, Пазари, Цени

МЗХ определи ставката за предоставяне на спешна финансова помощ за производителите на слънчоглед

МЗХ определи ставката за предоставяне на спешна финансова помощ за производителите на слънчоглед

Понеделник, 04 Септември 2023

78,33 лв./ха е ставката, определена със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

НАЗ: Институциите да вземат мерки за оцеляването на сектор „Земеделие“

НАЗ: Институциите да вземат мерки за оцеляването на сектор „Земеделие“

Събота, 09 Септември 2023

Националната асоциация на зърнопроизводителите многократно е доказвала, че стои зад всеки един фермер. Това...

Иновации, Обучение, Агросвят

МЛАДОСТТА НАМИРА СВОЕТО МЯСТО В  SPACE

МЛАДОСТТА НАМИРА СВОЕТО МЯСТО В SPACE

Сряда, 20 Септември 2023

Вятърът на свободата духаше из коридорите на събитието SPACE 2023. Младото поколение се ангажира...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.