Европейската комисия одобри нови проекти за експертна помощ за реформите в България

Европейската комисия одобри нова партида от 151 проекта в рамките на Инструмента за техническа подкрепа (ИТП) с цел подпомагане на държавите членки при подготовката, проектирането и изпълнението на максимум 326 новаторски реформи през 2023 г.

Много проекти на реформи са свързани с предизвикателствата на плановете за възстановяване и устойчивост и плана REPowerEU. Поставя се силен акцент върху подобряването на оперативния капацитет и ефективността на публичните администрации на държавите членки. Освен това експертна помощ ще се предоставя при разработването и изпълнението на реформи за постигане на екологичния и цифровия преходи. 32% от проектите в рамките на ИТП за 2023 г. са съсредоточени върху изпълнението на целите на Зеления пакт, а 40 % — върху цифровия преход и иновациите.

За да се увеличи солидарността с Украйна и да се повиши ефективността при използването на нашия инструментариум, ИТП ще подкрепя държавите членки при прилагането на санкциите срещу Русия. Например, за да се подобри замразяването на активи, подкрепата ще бъде насочена към установяването на действителната собственост или контрол върху дадено търговско дружество. Подкрепата по линия на ИТП ще спомогне и за наблюдение на сделките с криптовалути, за да се предотврати заобикаляне на санкциите, както и за картографирането на компетенциите на националните органи, които прилагат санкциите.

Една трета от реформите са свързани с водещи проекти в областта на енергетиката, публичната администрация, публичните финанси, интеграцията на мигрантите и здравеопазването. Например водещата инициатива за интегрирани грижи е насочена към държавите членки, които желаят да разработят и приложат реформи за подобряване на оперативната съвместимост и цифровизацията на системите на здравеопазване.

За 2023 г. за България са одобрени 13 проекта

 

България настоя да бъде увеличен размерът на подпомагане за страната от земеделския резерв на ЕС

България настоя да бъде увеличен размерът на подпомагане за страната от земеделския резерв на Европейския съюз. Това бе поискано в рамките двустранна среща между заместник-министъра на земеделието Георги Събев и европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски, по инициатива от българската страна. Тя се състоя по време на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се проведе вчера в Брюксел.

Аграрният заместник-министър запозна еврокомисаря с актуалната обстановка на пазара на селскостопански продукти, както и с трудностите, пред които са изправени българските земеделски производители вследствие на прекомерния внос от Украйна. В разговора Георги Събев отново подчерта, че страната ни е солидарна с Украйна и подкрепя необходимостта от осигуряване на доставки на селскостопански продукти, за да се гарантира световната продоволствена сигурност, но това не трябва да поставя в риск конкурентоспособността на стопаните в ЕС. Той информира още, че сериозни притеснения буди натискът, който вносът от Украйна оказва върху пазара в страната ни, като по думите му най-сериозните смущения се наблюдават на пазара на маслодаен слънчоглед, а данните показват, че интензивният внос продължава и през 2023 г. „Обезпокоителни са количествата зърно, съхранявани в складовете на територията на България, без възможности за реализация и липса на търговия“, посочи заместник-министърът. Освен България, още само 2 държави се очаква да получат подпомагане от земеделския резерв – това са Полша и Румъния.

Двамата обсъдиха и предизвикателствата пред земеделието, свързани с безпрецедентно поскъпване на основните производствени ресурси и несигурността на земеделските пазари. Заместник-министър Събев отбеляза, че значителното нарастване на цените на торове, препарати, фуражи и енергия се отразява неблагоприятно върху достъпа до оборотни средства на земеделските производители, които се сблъскват и със сериозни трудности при реализацията на продукцията си.

По време на заседанието земеделските министри обсъдиха критичната ситуация в млечния сектор и необходимостта от мерки на ниво ЕС за стабилизиране на ситуацията. България подкрепи искането за предоставяне на извънредна помощ от селскостопанския резерв. Друга обсъждана тема бе търговията в селското стопанство.

Разгледан беше и пакет от мерки за подобряване на устойчивостта и издръжливостта на сектор „Рибарство и аквакултури“ в ЕС. Основните приоритети на страната ни за устойчиво бъдеще на сектора са постигане целите на Общата политика в областта на рибарството в Черно море в разумни срокове, ефективно прилагане на регионалния подход и осигуряване на равнопоставеност при изпълнение на ангажиментите с трети страни.

В рамките на Съвета бе представено и Съобщение на Комисията за преразглеждане на инициативата на ЕС относно опрашителите – Нов пакт за опрашителите. В своята позиция България приветства документа с оглед възможния принос на инициативата за постигане на целите на Европейския зелен пакт. „Надяваме се, че най-късно до 2024 г. ще завърши оценката за ключовите опрашители, сред които са и пчелите. Намираме за изключително важно финализирането на стандартизираната методика за мониторинг на опрашителите в най-кратки срокове, може би дори преди предвидения сега срок – 2026 г. Подобна мярка ще помогне за подобряване на диалога между пчелари и земеделски производители, за да има повече яснота, прецизност и устойчивост в поминъка и на едните, и на другите“, посочи още българският представител.

 

 

 

 

 

 

122 проекта за енергийна ефективност по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 са преминали предварителна оценка

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) извърши предварителното класиране на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.

122 проектни предложения с общо заявена безвъзмездната финансова помощ в размер на 106 054 895,71 лв. са преминали предварителна оценка по процедура „Енергийна ефективност“.

От подадените 128  проекта, 6 се дублират и същите се считат за оттеглени на основание т. 13 от раздел 21.2 „Оценка на административно съответствие и допустимост“ към Условията за кандидатстване. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ на 24.02.2023 г., проектите по процедурата са оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка. На интернет страницата на ДФ „Земеделие” е публикуван списък с предварително класираните проекти. Определеният бюджет по процедура „Енергийна ефективност“ е в размер на 29 337 000 лева.

Законоустановеният срок за подаване на възражения пред Управляващия орган на ПРСР е 14 дни от публикуване на информация за присъдените точки по критериите за подбор на електронната страница на ДФ „Земеделие“.

 

16 март 2023 г.                                                             ДФ „Земеделие“ - РА  

Явор Гечев и Чарлина Вичева обсъдиха потенциала за развитие на рибарството и аквакултурите в България

Министърът на земеделието Явор Гечев и генералният директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ към Европейската комисия Чарлина Вичева обсъдиха потенциала за развитие на сектора у нас.

Чарлина Вичева, която е на посещение в България по покана на аграрния министър, представи пред екипа на земеделското министерство новия пакет от мерки за сектора на рибарството и аквакултурите в Европейския съюз (ЕС), който бе обявен от Комисията на 21 февруари 2023 г. Пакетът съдържа четири документа: Съобщение на ЕК за общата политика в областта на рибарството, Доклад за общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, План за действие за опазване и възстановяване на морските екосистеми за устойчиво и издръжливо на сътресения рибарство и Съобщение относно енергийния преход в сектора на рибарството и аквакултурата в ЕС.

Ръководителят на ГД „Морско дело и рибарство“ посочи, че това е най-важният пакет от мерки за сектора в настоящия мандат на Европейската комисия. Тези инициативи дават оценка за целите, поставени през 2013 г., обединяват законодателството за опазване на рибарството със законодателството за околната среда, очертават възможностите за използване на иновативни технологии с цел подпомагане на сектора, след поскъпването на изкопаемите горива, в резултат на войната в Украйна. Също така поставят въпроса за бъдещето и приемствеността между поколенията и се изследват регулаторните бариери пред инвестициите в сектора.

Чарлина Вичева допълни, че според поставената в документите оценка, политиката от 2013 г. изпълнява целите си, но общото заключение е, че има какво да се направи за подобряване на прилагането на мерките както по отношение на дебата за бъдещето на сектора в светлината на новите предизвикателства, свързани с климатичните промени, драстичното ексалиране на замърсяването на Световния океан, особено с пластмаса, така и социалните проблеми, резултат от последните кризи като пандемията и повишените цени на горивата.

Министър Явор Гечев благодари, че България е първата държава, която се запознава с пакета от мерки на Комисията.  „Предстоящата дискусия по предложенията ще помогне за интензивното развитие на сектора, който е изключително важен за страната ни", отбеляза министърът. Той информира, че предстои стартът на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г. и тя е инструментът, чрез който ще бъдат постигнати поставените цели.

Земеделският министър отбеляза потенциала за развитие на аквакултурите във вътрешните водоеми на страната като ценен източник на протеин, както и въпросите за окачествяване на рибата и достигането на крайния продукт до пазара. Той подчерта, че в резултат на войната в Украйна риболовът в Черно море е изправен пред редица проблеми. „Черно море е специфично, то е и богатство, и голям ангажимент, който България има като страна членка на ЕС, не само за запазването на рибните ресурси, а и за обогатяването им“, заяви министър Гечев.

Той подчерта, че ПМДРА 2021-2027 трябва да е много по-различна, по-ефективна, целенасочена и полезна за сектора, за да постигне по-големи цели. На дневен ред е необходимо да излязат проблемите на младите хора в сектора, алтернативната заетост като туризма, намаляването на замърсяването на морските води с пластмаси и други. Министър Гечев допълни, че екипът му подготвя и законодателни мерки, които ще бъдат предоставени на следващото Народно събрание.

Предстои пакетът от мерки за сектора да бъде обсъден на Съвет на министрите по селско стопанство и рибарство през март 2023 г.

По-късно през деня ръководителят на ГД „Морско дело и рибарство” Чарлина Вичева, заедно със заместник-министъра на земеделието Георги Събев, изпълнителния директор на ИА „Рибарство и аквакултури” Ваня Стаматова и други експерти обсъдиха актуални теми в сектора с представители на бранша.

Реч на изпълнителния заместник-председател на ЕК Валдис Домбровскис в УНСС

Добро утро, уважаеми дами и господа.

За мен е удоволствие да съм отново тук – в Университета за национално и световно стопанство в София.

Трогнат съм и със смирение получавам тази почетна докторска степен.

За мен е също така привилегия да се обърна към вас в тези трудни времена.

Измина почти една година — всъщност утре ще се навърши една година — откакто Кремъл започна своята безпрецедентна агресия срещу една суверенна и независима държава: съседна Украйна.

През тази година ЕС и нашите съюзници оставаме единни, в подкрепа на Украйна и срещу Русия.

За първи път в историята Украйна получи военна подкрепа от ЕС. Ние ще продължим да оказваме тази подкрепа до пълна победа.

Украинската икономика все още функционира и продължава интеграцията си в единния пазар на ЕС.

Украинците са добре дошли в ЕС и на нашия пазар на труда.

Украйна получи статут на страна – кандидатка за членство в ЕС.

През тази една година вече имаме 10 пакета от санкции срещу Русия. Наложихме ограничение на цените на руската енергия. Приветстваме всяка компания, която реши да напусне руския пазар и по този начин да оттегли подкрепата за руската военна машина.

За съжаление тази брутална руска война, бушуваща на прага на Европа, не дава признаци за утихване. Незаконното нахлуване на Кремъл продължава да предизвиква повсеместни страдания и хаос.

Трябва да продължим да оказваме цялата необходима подкрепа на Украйна за спечелването на тази война и за освобождаването на цялата ѝ територия в размерите от 1991 г., когато Украйна обяви своята независимост[1] {която Русия също призна}.

Става въпрос за много повече от регионален конфликт в периферията на Европейския съюз. В него е замесена и голяма част история.

Като латвиец, роден в страна, завзета от Съветския съюз, аз много добре знам това.

Но трябваше да се случи пълномащабно военно нахлуване в Украйна, за да може Западът да разбере, че режимът в Кремъл действа по този начин: като побойник и манипулатор, за да получи каквото си е наумил.

От самото начало отговорът на ЕС беше решителен и единен. Решителност — а не смирение пред агресора.

Ние и нашите международни съюзници сме единни. Решени сме да осигурим цялата необходима подкрепа на Украйна и нейните многострадални хора — толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира тяхната победа.

През изминалата година Украйна се възползва от огромна финансова и военна подкрепа от ЕС — това се случи за първи път в историята.

Украинците са добре дошли в ЕС. Благодаря на българския народ и на всички държави — членки на ЕС, за вашите дарения и подкрепа за украинците, бягащи от войната.

През тази една година Украйна получи статут на страна — кандидатка за членство в ЕС.

Украйна избра европейски път отдавна, още след Майданската революция.

Украйна ще спечели. Европа ще победи. Демокрацията ще надделее.

{Русия трябва да плати за щетите, които е причинила. Ето защо предложихме да конфискуваме руски активи, включително тези на Централната банка, за да ги използваме за възстановяването на Украйна.

Ръководството на Русия трябва да поеме отговорност за военните си престъпления. Както ЕС обяви този месец в Киев[2], ще създадем Международен център за наказателно преследване на престъплението „агресия в Украйна".

Освен това за руската агресия има и икономическа цена. Понастоящем Русия е най-санкционираната страна в света, което доведе до най-големия спад на жизнения стандарт от 90-те години насам.}

В координация с международните си партньори ЕС представи десетия си пакет от санкции срещу Русия.

Този пакет поставя силен акцент върху правоприлагането и предотвратяването на неизпълнението и съдържа ново задължение за държавите членки за докладване относно руските активи, включително активите на централната банка.

Той е насочен към разпространяващите пропаганда и дезинформация мрежи на Кремъл, за да противодейства на потока от лъжи и фалшиви повествования, разпращани от Москва за уронване на демокрациите в ЕС.

Всички изброени санкции удрят сериозно по икономиката на Русия, което допринася за тежка и продължителна рецесия.

Икономическата цена на войната се разпространи и в Европа, а също и по света.

И пак – Русия е тази, която носи отговорността, както за прекъсването на износа на зърно от Украйна и с това за нарушаване на продоволствените доставки в световен мащаб, така и за манипулирането на енергийните пазари.

Цената на енергията е ключов фактор, който води до висока инфлация в целия ЕС.

Много държави — включително България, а също и Латвия — са изправени пред по-високи разходи за живот.

Време е Европа да бъде единна, за да можем всички да устоим на тази криза.

Силата ни се крие в един общ отговор, основан на икономическа, парична и финансова стабилност.

Трябва да облекчим трудностите за уязвимите семейства, които се затрудняват да плащат по-високите сметки за електроенергия и разходи за живот.

Това важи и за дружествата, чиито разходи се увеличават.

Вече предприехме решителни действия.

Например, във връзка със съхранението на газ. Поискахме от държавите членки да запълнят съоръженията за съхранение до поне 90% от следващата зима нататък. 

Надхвърлихме целта и достигнахме 95% през 2022 г. Също така ги помолихме да намалят потреблението на газ с 15% до април миналата година и през периода август-ноември потреблението беше спаднало с 20%.

Освен това работим с държавите членки, за да обединим търсенето на газ и да им помогнем да се групират, за да купуват газ съвместно от неруски доставчици от цял свят света.

Виждате, че този подход вече работи благодарение на отличното сътрудничество между България и Гърция по отношение на покупките на втечнен природен газ.

През изминалата година разнообразявахме енергийните доставки — като се снабдявахме с газ и втечнен природен газ от доставчици в страни като Норвегия, САЩ, Израел и Египет.

Резултатът е, че цените на едро на газа в Европа сега са доста по-ниски в сравнение с отпреди войната.

По отношение на електроенергията Комисията предприе редица временни спешни мерки, включително въведе таван на приходите за произвеждащите електроенергия под пределните разходи дружества и вноска за солидарност от страна на енергийните предприятия в секторите на нефта, газа, въглищата и рафинериите. Тези мерки спомогнаха за намаляване на цените за домакинствата и за промишлените потребители.

Като по-структурно решение подготвяме реформа на пазарните правила на ЕС с цел стабилизиране на цените.

Междувременно, за да смекчат въздействието на по-високите цени, правителствата предоставиха значителна подкрепа на дружествата и домакинствата.

След намаляването на цените вече е време тези мерки за подкрепа да бъдат прекратени, а останалите да бъдат по-целенасочени.

Сега е от решаващо значение да обърнем фискалната подкрепа, защото не искаме фискалните политики да влизат в конфликт с паричната политика и нейната задача за намаляване на инфлацията.

Фискалната политика следва да бъде съсредоточена върху подобряването на фискалната устойчивост. В момента приоритетите на фискалната политика са ясни.

Но с оглед на бъдещето трябва да постигнем напредък в разработването на фискалните правила на ЕС за идните години.

Както може би знаете, ЕС обсъжда как да се адаптират правилата за икономическо управление, за да бъдат по-ефективни в контекста на новите предизвикателства и действителност.

Много неща се промениха през 30-те години, откакто Договорът от Маастрихт призна необходимостта от стабилни публични финанси и координирани фискални политики.

Намерението беше да се избегне вероятността прекалено разхлабената фискална политика да противодейства на единната парична политика или да доведе до отрицателни странични ефекти между държавите.

Тези цели продължават да са валидни и до днес. Като цяло те работят добре.

Въпреки това различни обстоятелства наложиха няколко преразглеждания на икономическото управление през годините, особено след световната финансова и икономическа криза.

Така че извлякохме някои поуки и укрепихме правилата.

Днес положението отново е различно в сравнение с това от преди десетилетие.

Изправени сме пред значително по-високи нива на задлъжнялост и дефицит. Те се различават значително в рамките на ЕС – някои държави имат съотношения на държавния дълг доста над 100% от своя БВП, докато други имат далеч по-малко.

Тук трябва да отбележа, че цялостната фискална позиция на България е стабилна, с нисък дефицит и дълг. Всъщност съотношението на вашия публичен дълг спрямо БВП остава сред най-ниските в ЕС-27.

Но както казах, не всяка държава е в същата позиция.

Същевременно предизвикателствата на екологичния и цифровия преход, укрепването на нашата икономическа и социална устойчивост и необходимостта да се гарантира енергийната сигурност ще изискват от нас да предприемем големи инвестиции и реформи през идните години.

Това означава, че трябва да обмислим дали съществуващата нормативна уредба все още е подходяща за целта.

Ето защо Европейската комисия представи план за по-опростено и по-ефективно икономическо управление. По същество той има за цел да намали високия дълг, да укрепи икономиката и да изгради основата за бъдещ просперитет и стабилност.

Предлагаме на държавите по-голяма отговорност, по-голяма свобода на действие за намаляване на дълга, но в съчетание с по-стриктно правоприлагане.

Референтните стойности, залегнали в Договора, остават същите: 3% от БВП за публичния дефицит и 60% от БВП за публичния дълг.

Това ще гарантира устойчивостта на публичния дълг в целия ЕС. Целта ни е всички държави членки да достигнат до устойчиви фискални позиции, съчетавайки фискални корекции, реформи и инвестиции, в зависимост от своите обстоятелства.

По-конкретно например дадена държава би могла да има по-постепенна фискална корекция в замяна на допълнителни структурни реформи и инвестиции.

Всяка държава членка ще може да комбинира тези елементи в четиригодишен фискален структурен план.

Това представлява истинско отклонение от настоящото положение.

Но нека бъдем ясни. Не става въпрос за това дали дългът да започне да намалява в посока към 60% от БВП. По-скоро става дума за това по какъв начин всяка страна ще стигне до там — и особено колко бързо.

Държавите членки ще определят своите пътища по по-реалистичен начин, отколкото би изисквало днешното правило за намаляване на дълга с 1/20.

За да се гарантира прозрачност и равно третиране, плановете ще трябва да спазват ясни и общи за ЕС изисквания.

И след като планът бъде съгласуван, всяка държава членка трябва да го спазва за целия период. Ако дадена държава членка не спазва правилото за разходите, тя ще стане обект на по-строго правоприлагане. Това върви ръка за ръка с по-голямата свобода на действие, позволена при изготвянето на плана.

Преразглеждането на икономическото управление на ЕС е сложно, но след напрегнати разисквания виждаме все по-голямо сближаване.

Въз основа на обсъжданията и приноса на държавите членки Комисията ще изготви законодателни предложения с оглед скорошното им представяне [след заседанието на Европейския съвет през март].

Дами и господа: по-рано споменах необходимостта от запазване на финансовата стабилност. От опит от първа ръка знам, че това е предпоставка за растеж.

По време на световната икономическа и финансова криза, когато бях министър-председател на Латвия, страната загуби повече от 20 [22]% от БВП между 2008 и 2010 г.]

Това беше бедствено положение. Взехме трудното решение да приложим бърза фискална корекция. Беше болезнено, но беше от съществено значение за възстановяването на финансовата стабилност.

Защо? Защото след като това се случи, банките започват да отпускат заеми.

Капиталът остава в страната, вместо да я напуска.

И доста бързо Латвия се върна към растеж.

Когато става въпрос за икономически растеж и финансиране на икономиката в по-широк план, се нуждаем от финансова стабилност. Това е вярно и днес.

Това изисква силни банки и финансови системи за финансиране на така необходимите инвестиции.

Правителствата не могат да направят всичко това сами.

Това подчертава необходимостта от завършване на банковия съюз и задълбочаване на съюза на капиталовите пазари.

Тези градивни елементи са от съществено значение за укрепването на нашата икономика и за запазването на конкурентоспособността на Европа в световен мащаб в един бързо развиващ се свят, докато преминаваме към неутралност по отношение на климата.

 

Наскоро приехме Индустриален план на Зеления пакт, съсредоточен върху отраслите с нулеви нетни емисии, който е първата стъпка в размисъла в тази насока. Той обхваща регулаторната среда, търговията, уменията и финансирането, но без да застрашава лоялната конкуренция.

Ще разгледаме и по-нататъшни стъпки, включително как можем да използваме по най-добрия начин най-ценния актив на ЕС: единният пазар, който тази година навършва 30 години.

В краткосрочен план повишаването на конкурентоспособността означава оптимално използване на съществуващите инструменти — като Механизма за възстановяване и устойчивост и REPowerEU, InvestEU и Фонда за иновации.

Голяма част от това финансиране — а говорим за стотици милиарди евро — все още е на разположение.

Например в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост все още са на разположение над 220 милиарда евро под формата на заеми.

Това ще помогне на Европа да осъществи успешен екологичен преход с по-широко използване на енергия от възобновяеми източници.

Неотдавна поискахме от държавите членки да включат целите на REPowerEU в своите национални планове за възстановяване.

Да изясня: REPowerEU има за цел да стимулира използването на възобновяеми енергийни източници, за да замени изкопаемите горива и да разнообрази енергийния микс на ЕС.

В средносрочен план Комисията възнамерява да даде структурен отговор на нуждите от инвестиции, като предложи Европейски фонд за суверенитет в контекста на прегледа на многогодишната финансова рамка преди лятото на 2023 г.

Това ще спомогне за запазване на сближаването и предпазване на единния пазар от рискове, причинени от неравномерната наличност на държавни помощи.

 

За България Механизмът за възстановяване и устойчивост е уникална възможност за инвестиране в бъдещето – за повишаване на конкурентоспособността, управлението на социалното сближаване и растежа.

Свързаните с него суми са много значителни: 5,7 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства (около 8% от БВП за 2021 г.).

Първото плащане беше извършено на 16 декември миналата година в размер на 1,37 милиарда евро.

Днес повече от всякога България трябва да продължи напред с изпълнението на плана си.

Същевременно съществува възможност за допълнително укрепване на плана и за по-ефективен отговор на новите предизвикателства.

Но подобни промени следва да бъдат съсредоточени, свързани с обективните обстоятелства. А плановете трябва да запазят общото си ниво на амбиция.

 

Дами и господа,

Има една важна област, за която все още не съм споменал, която е от особен интерес за България – пътя към присъединяването към еврото.

Еврото е голямо предимство за Европа.

От създаването си преди 20 години еврото се превърна в символ на силата, единството и солидарността на Европа.

Както установихме в Латвия, еврото също е стабилизираща сила.

Като се имат предвид предизвикателствата, които описах днес, това е изключително ценно само по себе си.

То изпраща положителен сигнал за инвеститорите чрез премахване на несигурността и по този начин намаляване на лихвените проценти.

Използването на еврото също така намалява пречките пред предприятията и премахва разходите, свързани с валутния обменен курс.

И това оказва положително въздействие върху растежа благодарение на пълната интеграция в единния пазар на ЕС, където стоките и услугите на дадена държава ще станат по-конкурентоспособни.

Наред с политиките, които очертах, това ще спомогне за конкурентоспособността на вашата икономика.

Но преди всичко: поемането по пътя към присъединяването към еврото е свързано с поставянето на страната в центъра на интеграцията в ЕС.

Както всяка страна, която се готви да приеме еврото, България трябва първо да изпълни четирите критерия за конвергенция: ценова стабилност, стабилност на обменния курс, стабилни публични финанси и сближаване на лихвените проценти.

Като цяло виждаме, че България вероятно ще изпълни критериите за конвергенция за дългосрочните лихвени проценти, стабилността на валутния курс в рамките на валутния механизъм ERM II и стабилните публични финанси.

Основният въпрос е критерият за ценова стабилност, който България все още не е изпълнила.

Днешната глобална високоинфлационна среда прави тази задача много по-трудна.

Така че, да, неблагоприятните външни обстоятелства водят до забавяне на плановете за присъединяване на България към еврото.

Присъединяването към еврозоната обаче следва да остане крайната цел и следва да се осъществи веднага след като бъдат изпълнени всички условия.

Европейската комисия ще продължи да работи в тясно сътрудничество с България в подкрепа на усилията ѝ за присъединяване към еврозоната.

Дами и господа, ще спра дотук.

Благодаря ви, че ме изслушахте и се радвам да отговоря на вашите въпроси.

 

Отдел „Преса и медии"

Представителство на Европейската комисия в България

 

Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

 

[1] 2 декември 1991 г. от президента Борис Елцин

[2] Среща на върха ЕС-Украйна, 3 февруари 2023 г.

 

 

 

 

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Земеделците прекратиха протеста, приемат предложения меморандум

Земеделците прекратиха протеста, приемат предложения меморандум

Сряда, 20 Септември 2023

Меморандумът беше подписан между Министерски съвет, Министерството на финансите, Министерството на земеделието и храните...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Животновъдите са против забраната  за паша в националните паркове

Животновъдите са против забраната за паша в националните паркове

Четвъртък, 31 Август 2023

Във връзка с публикации в медиите за изпратено до министър-председателя писмо от екоактивисти с...

Компании, Събития, Анализи

SPACE 2023: В сърцето на глобалното хранително предизвикателство

SPACE 2023: В сърцето на глобалното хранително предизвикателство

Сряда, 20 Септември 2023

37-ото издание на SPACE се проведе от вторник, 12 до четвъртък, 14 септември в...

Реколта, Пазари, Цени

МЗХ определи ставката за предоставяне на спешна финансова помощ за производителите на слънчоглед

МЗХ определи ставката за предоставяне на спешна финансова помощ за производителите на слънчоглед

Понеделник, 04 Септември 2023

78,33 лв./ха е ставката, определена със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

НАЗ: Институциите да вземат мерки за оцеляването на сектор „Земеделие“

НАЗ: Институциите да вземат мерки за оцеляването на сектор „Земеделие“

Събота, 09 Септември 2023

Националната асоциация на зърнопроизводителите многократно е доказвала, че стои зад всеки един фермер. Това...

Иновации, Обучение, Агросвят

МЛАДОСТТА НАМИРА СВОЕТО МЯСТО В  SPACE

МЛАДОСТТА НАМИРА СВОЕТО МЯСТО В SPACE

Сряда, 20 Септември 2023

Вятърът на свободата духаше из коридорите на събитието SPACE 2023. Младото поколение се ангажира...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.