Повторна употреба на вода чрез пречистени отпадни води в селското стопанство

Отпадъчните води, третирани съгласно подходящи стандарти и методи, имат силен потенциал да допълват конвенционалните водни ресурси, използвани при напояване на селското стопанство.

Темата е изключително актуална в контекста на глобалния проблем с недостига на вода, който не се ограничава само до традиционните сухи райони. В този аспект устойчивото пречистване на води и възможностите за повторната им употреба в селското стопанство бе една от полезните и с реални практически измерения тема, която доц. Стефан Шилев от Аграрен университет – Пловдив разгърна в презентацията си от първия дискусионен панел на конференцията, организирана от Селскостопанска академия в рамките на Международната селскостопанска изложба от АГРА 2020.

 Целта на презентацията беше обобщаване, споделяне и представяне на най-добрите практики и резултати от научните изследвания и тяхното приложение на език, лесен за разбиране от фермерите и лесовъдите.

Стана ясно, че „всъщност 17% от европейската територия страда от недостиг на вода, а 46% от европейското население живее на места, които са подложени на воден стрес. Проблемът е особено остър в Южна Европа, където е нарастващо търсенето на вода главно за селското стопанство и туризма. Аграрният сектор в Европа представлява един от най-големите потребители на вода, който използва 36% от общото годишно водопотребление в цяла Европа и 75% в средиземноморския регион”. Това са само част от констатациите и изводите в представения от доц. Шилев проект на SUWANU EUROPE (тематични мрежи, съфинансирани от Европейската комисия по програма „Хоризонт 2020“).

 Този проект е фокусиран върху повторната употреба на вода в Европа чрез пречистени отпадни води в селското стопанство. Отпадъчните води, третирани съгласно подходящи стандарти и методи, имат силен потенциал да допълват конвенционалните водни ресурси, използвани при напояване на селското стопанство. Целта на проекта е да насърчава ефективния обмен на знания, опит и умения между практикуващите и съответните участници в повторната употреба на вода в селското стопанство, така че директните приложими технологични и организационни решения да бъдат широко и балансирано разпространени в цяла Европа, което да доведе до по-устойчив селскостопански сектор за справяне с недостига на вода и климатичните промени.

SUWANU EUROPE се основава на предишен проект за пречистване на водата в Европа, наречен SuWaNu: Устойчиво пречистване на водата и възможности за повторно използване на хранителни вещества, който се състои в разработването на стратегии, основани на проекти за повторна употреба на вода за решаване на проблеми като недостига или наличието на хранителни вещества. SUWANU EUROPE обаче е замислен не само като разширение на предишните дейности по проекта SuWaNu, но и като създаване на нов инструмент, основан на съществуваща мрежа за ускоряване на усвояването на резултатите от научните изследвания в областта на повторната употреба на вода в селското стопанство и иновациите на водата в Европа.

Поради тази причина проектът ще създаде регионални работни групи между членове на консорциума и съответните участници в 8 целеви региона, които ще работят за разпространяване на резултатите от проекта за рециклиране на вода. Целта е да се установят постоянни връзки - извън времевата рамка на проекта - със съответните местни участници, насърчаване на потока информация между изследователи, частни иноватори, граждански организации и публична администрация.

 

Български технологичен стартъп с решение за проследяване на COVID-19

Български технологичен стартъп Мимириум създава решение за проследяването и предотвратяването на инфекцията COVID-19, което позволява запазването на личната свобода и анонимност на потребителите. Mimirium Anti-Pandemic Private Tracker е цялостна екосистема, която автоматично събира местоположение и медицинската информация на крайния потребител за проследяване и изчисляване на потенциални рискове от заразяване, както и информиране на всички засегнати страни.

Целта на Mimirium Anti-Pandemic Private Tracker е да подпомогне здравната система и обществото в този период на пандемия без да компрометира основни човешки права.

Проектът е своеобразно решение за най-ефективната и доказана към момента мярка за намаляване и спиране на вирусната инфекция, а именно – бърза идентификация на болни хора и техните възможни контакти. С оглед предотвратяване и ограничение на заразата, правителствата в глобален мащаб предприеха най-различни мерки за контрол и наблюдение на хората – част, от които нарушават грубо правото им на лична свобода, комуникация и анонимност

Мария Габриел: Международното сътрудничество в научните изследвания и иновациите е ключово за справяне с глобалните предизвикателства

 Образованието, талантът и развитието на умения са в основата на модела на Европейския институт за иновации и технологии. Той поддържа създаването и развитието на регионални и местни иновационни екосистеми чрез своите общности за знания и иновации, основаващи се на тясното сътрудничество на университетите, изследователските институти и индустрията. Разчитам на подкрепа и сътрудничество от страна на държавите членки за навременното приемане и прилагане на законодателния пакет за института, за да укрепим неговата ефективност. Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел на Съвета по конкурентоспобност в Брюксел, в центъра на който бяха постигането на частичен общ подход по Стратегическата иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии, както и международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите.

Мария Габриел информира, че са предвидени нови действия в подкрепа на развитието на предприемачески и иновационен капацитет на висшите учебни заведения и тяхната интеграция в иновационните екосистеми. Тя отбеляза, че това ще допринесе за трансформацията на университетите в посока на предприемачеството и компетенциите на бъдещето. Планират се и две нови общности на знание и иновации, първата от които ще стартира през 2022г. и ще бъде в подкрепа на културните и творчески индустрии.

Българският еврокомисар наблегна и на силното регионално измерение на Европейския институт за иновации и технологии, базирано на Регионалната иновационна схема. Според нея е важно е тази програма да бъде добре интегрирана в стратегията и дейностите на общностите за знания и иновации.

"Международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновации също е от съществено значение за развитието на европейското научноизследователско пространство. То способства за справяне с глобалните предизвикателства пред обществото.

Селскостопанска Академия се присъедини към Европейския изследователски алианс "Към земеделие свободно от химически пестициди"

Селскостопанска академия, съвместно с редица партньори от европейската научна общност, направи важна стъпка в стремежа за въвеждане на алтернативи на химическите пестициди в селското стопанство.

Силното търсене от страна на публичните власти, специалистите в селското стопанство и обществото в цяла Европа на алтернативи на химическите пестициди в селското стопанство, наложи съвместни изследвания, с цел ускоряване на агроекологичния преход. За да посрещне предизвикателство от такава величина, съвместната декларация за намерение „Към земеделие свободно от химически пестициди", поставя на различна основа начина на провеждане на научните изследвания и разработването на нови общи стратегии за тях на национално ниво и европейско ниво. Декларацията беше подписана от 24 изследователски организации от 16 европейски държави, включително Селскостопанска Академия, България, от професор Божанова, заместник-председател на ССА.

Почти 18 месеца Френският институт за научни изследвания по селско стопанство INRAE и неговите германски партньори от Центъра за изследвания на земеделските райони в Лайбниц (ZALF) и Германския федерален изследователски център за култивирани растения (JKI) изграждат диалог между европейските изследователи и заинтересованите страни, с цел установяване на обща изследователска стратегия. Такава нова трансдисциплинарна и многостранна стратегия ще позволи да се предлагат решения за преход към селскостопанско производство без химически пестициди по целия континент. Подписаната на 23.02.2020 г. в Париж по време на Международно селскостопанско изложение декларация е в отговор на Европейската Зелена сделка за устойчив екологичен преход в Европа, която беше обявена от Европейската комисия през декември 2019 г., за да насърчи приемането на амбициозни мерки. Те включват множество сектори - селско стопанство, хранителни продукти и околна среда, с цел развитие на устойчиво селско стопанство и производство на здравословна храна, като същевременно се поддържат продуктивни и икономически безопасни селскостопански и хранителни системи.

Чрез своята мрежа 24-те подписали организации вече са разработили множество общи насоки за научни изследвания, като например установяване на по-добро използване на агроекологичните принципи за разработване на устойчиви на болести производствени системи, използване на високия потенциал на селекцията на растенията, разработване на използването на нови технологии и агро-оборудване и разбиране на лостовете и пречките на социално-икономическия преход.  Посоката на развитие е изграждането на отворена научна система, при която изследователите работят в тясно сътрудничество със света на селското стопанство, споделяйки своята работа и нейните резултати по целия континент, включително всички видове селско стопанство и интегрирайки разнообразието от климат и почви за тестване на алтернативните решения в по-голям мащаб. Един от непосредствените резултати от тази инициатива ще бъде изработването на  научна пътна карта, като принос към Европейската Зелена сделка, която скоро ще бъде представена на Европейската комисия.

 

ДФЗ отхвърли 90% от проектите за занаяти по подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014-2020

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите чрез ИСУН проектни предложения за занаяти по подмярка 6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020.

От постъпилите 29 проекта 25 са преминали до оценка за административно съответствие и допустимост, а 4 не получават минималния брой точки за класиране. От 25-те проекта до следващия етап на разглеждане - до техническа и финансова оценка, достигат само два проекта. Оценителната комисия в ДФЗ – РА прецени, че 14 от недопуснатите проекти не съответстват на целите, заложени в процедурата. Въпросните 14 проекта са със заложени строително-монтажни дейности за обекти, чието функционално решение предполага използването им с туристическа цел като къщи за гости или за лично ползване от собствениците им. От останалите 9 проекта 7 са отхвърлени на други основания, а по още 2 се извършват допълнителни проверки.  

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка.

ДФЗ - РА ще изпрати уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка, както по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, така и чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.

Припомняме, че ръководството на ДФ „Земеделие“ – РА многократно е съобщавало, че през настоящия програмен период 2014 – 2020 г. финансирането на къщи за гости със средства от ЕС е недопустимо. Къщите за гости се превърнаха в нарицателно за лоши практики по ПРСР 2007-2013 г. Още през 2015 г. Управляващият орган на програмата, в лицето на МЗХГ, предприе нужните действия пред българските и европейски институции да се преустанови субсидирането на туристически дейности в селските региони за подобни инвестиции.

 

 

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Земеделците прекратиха протеста, приемат предложения меморандум

Земеделците прекратиха протеста, приемат предложения меморандум

Сряда, 20 Септември 2023

Меморандумът беше подписан между Министерски съвет, Министерството на финансите, Министерството на земеделието и храните...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Животновъдите са против забраната  за паша в националните паркове

Животновъдите са против забраната за паша в националните паркове

Четвъртък, 31 Август 2023

Във връзка с публикации в медиите за изпратено до министър-председателя писмо от екоактивисти с...

Компании, Събития, Анализи

SPACE 2023: В сърцето на глобалното хранително предизвикателство

SPACE 2023: В сърцето на глобалното хранително предизвикателство

Сряда, 20 Септември 2023

37-ото издание на SPACE се проведе от вторник, 12 до четвъртък, 14 септември в...

Реколта, Пазари, Цени

МЗХ определи ставката за предоставяне на спешна финансова помощ за производителите на слънчоглед

МЗХ определи ставката за предоставяне на спешна финансова помощ за производителите на слънчоглед

Понеделник, 04 Септември 2023

78,33 лв./ха е ставката, определена със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

НАЗ: Институциите да вземат мерки за оцеляването на сектор „Земеделие“

НАЗ: Институциите да вземат мерки за оцеляването на сектор „Земеделие“

Събота, 09 Септември 2023

Националната асоциация на зърнопроизводителите многократно е доказвала, че стои зад всеки един фермер. Това...

Иновации, Обучение, Агросвят

МЛАДОСТТА НАМИРА СВОЕТО МЯСТО В  SPACE

МЛАДОСТТА НАМИРА СВОЕТО МЯСТО В SPACE

Сряда, 20 Септември 2023

Вятърът на свободата духаше из коридорите на събитието SPACE 2023. Младото поколение се ангажира...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.