Нели Йорданова, генерален директор на АРИБ: Правилната употреба на продуктите за растителна защита гарантира защитата на човешкото здраве

АРИБ представлява растителнозащитната индустрия в България. Фирмите-членове на Асоциацията имат съществена роля за насърчаване развитието на съвременни селскостопански технологии, в контекста на устойчивото развитие, защитата на здравето на хората и околната среда. Популяризирайки растителнозащитната индустрия, ние изграждаме доверие в нас и повишаваме информираността за употребата на пестициди в земеделието. Членовете на АРИБ допринасят за производството на достъпни здравословни храни, развитие на конкурентно земеделие и високо качество на живот.

Растителнозащитната индустрия включва и растителнозащитната наука, която ни дава знания за опазване на растенията. Това е особено важно при съпътстващите ни постоянни промени в околната среда, за да намираме нови решения, защитаващи селскостопанските култури от болести и неприятели. На фона на растящата нужда от храни в световен мащаб и намаляването на обработваемите площи, борбата с вредителите и болестите е ключово мероприятие за развитието на модерно земеделие.

Предвид необходимостта от политическа и регулаторна среда, която да насърчава по-нататъшните инвестиции в Европа в разработването на алтернативи, както и по-широко прилагане на иновации в селското стопанство, АРИБ работи в подкрепа на няколко приоритетни за индустрията въпроса на европейско ниво:

• Изменения в Общия закон за храните - Регламент (ЕО) № 178/2002 (General Food Law) и инициативата на ЕК относно „Прозначност и устойчивост на модела на ЕС за оценка на риска в хранителната верига“
Растителнозащитната индустрия подкрепя общите цели на предложението на ЕК – увеличаването на прозрачността на модела на ЕС за оценка на риска може да допринесе за засилване на общественото доверие в системата. Това е и причината за ангажираността на индустрията да се публикува цялата информация, свързана с безопасността на активните вещества в пестицидите. В предложението на Комисията се предвижда също да се въведат срещи преди представяне на досиетата, поставя се по-голямо внимание върху комуникацията относно риска, и повишаване участието на държавите-членки в управлението на ЕОБХ.

Някои промени в определени разпоредби са съществени да се гарантира правилния баланс между осигуряването на съответната по-голяма прозрачност в процеса на оценка на риска и защитата на законната конфиденциална бизнес информация.

• REFIT - „регулаторна проверка на годността (REFIT)“
ЕК извършва оценка на прилагането на двата законодателни акта в областта на продуктите за растителна защита и остатъчни вещества: Регламент (ЕО) № 1107/2009 и Регламент (ЕО) № 396/2005. Очаква се Комисията да докладва за резултатите до средата на 2019 г. Платформата REFIT дава възможност на националните власти, гражданите и заинтересованите страни да участват в подобряването на законодателството на ЕС.
Растителнозащитната индустрия насърчава по-доброто прилагане на съществуващите правила, по-специално зоналното разрешаване на продуктите, подновяването им, като целта е да се постигне най-доброто от настоящия ред за оценка, за да се гарантира безопасността и да се насърчат инвестициите и иновациите в нови продукти. Трябва да се гарантира, че съществуващото законодателство се прилага с рамка за вземане на решения, която е съгласувана, ефективна, предсказуема, научно устойчива и представлява справедлив баланс между нейните цели за защита и прилагането на принципа на иновациите. В този смисъл ние оставаме ангажирани с конструктивен диалог с всички заинтересовани страни за подобряване на ефективността на тези регламенти.

• Допустими отклонения при внос и критерии за изключване на съединения/смеси (Import Tolerances)
Въпросите, които индустрията повдига по тази тема са основно свързани с опасенията за потенциалното въздействие върху търговията. Тези опасения възникват от планираното заличаване на всички минимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ), включително допустимите отклонения при внос и МДГОВ, основаващи се на ограничения на Codex, след отнемане или изтичане на срока на разрешения за ПРЗ по каквато и да е причина, включително поради критериите за изключване въз основа на опасност. Необходимо е да има ясни процедури, ако се въвежда дадена политика или нов подход, за да се избегне ненужно или необосновано прекъсване на търговията, както и висока административна и правна тежест за ресурсите за всички участници в процеса: Комисията, държавите-членки, партньорите от хранителната верига и индустрията.

На национално ниво, първостепенно значение за АРИБ остава осигуряването на предвидима регулаторна среда за индустрията чрез спазване на законноустановените срокове за разрешаване на продуктите за растителна защита. Важно е да има работещи процедури и да се постигне максимална ефективност в процеса на регистрация. С подобряването на процеса на регистрация на продукти земеделските производители ще имат достъп до по-ефикасни технологични решения, водещи до по-рентабилно производсто.

Позицията на растителнозащитната индустрия по основните въпроси, касаещи растителната защита и респективно развитието на земеделието, е винаги за насърчаване на предвидима среда за земеделските производители с широк набор от инструменти за контрол на вредителите. А отговорното отношение на фирмите-членове на АРИБ към обществото се изразява в предлагането на иновационни продукти, технологии и услуги, които заедно с повишаване на рентабилността в селското стопанство, целят опазването на околната среда и общественото здраве чрез правилната употреба на продукти за растителна защита.

Европейската комисия отделя 154 млн. евро за борба с болестите по животни и растения

За да се справи с болестите по животни и инфекциозни заболявания, които се предават от животни на хора, както и със заболяванията на растенията, ЕК отдели 154 млн. евро за 2019 г.
Борбата срещу африканския свински грип и ксилела са ежедевни примери от действията на ЕС срещу болести и вредители, които представляват серизна заплаха за здравето и доходите на хората, заети в селското стопанство. Според Витянис Андрюкаитис, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните тези средства ще могат да се използват от държавите членки на съюза, за да имат възможност бързо да реагират и да се справят с критични ситуации. „Някои от тези случаи могат да имат сериозно отражение върху животните, човешкото здраве, икономиката и търговията”, казва той.
В областта на здравето на животните са предвидени 141 млн. евро, които се очаква да подпомогнат прилагането на 142 вече одобрени програми за изкореняване, контрол и наблюдение на болести и по-специално на африкански свински грип, който представлява най-голямата заплаха за икономиката на ЕС и животински болести, предавани на хора.
По отношение здравето на растенията ЕС е предвидил повече от 13 млн. евро за изследвания на 62 растителни вредители в 24 държави членски през 2019 г. на практика това означава повече от 817 индивидуални проучвания на растителни вредители като най-голяма част от средствата ще бъдат насочени към борба с Xylella fastidiosa – един от най-страшните вредители в света към момента.

Европа залага на био продукцията

България е в дъното на класацията като едва 2,7% от всички земеделски площи в страната се използват за производство на био продукция
През 2017 г. общо 12,6 млн. хектара или 7% от общата земеделска обработваема земя в ЕС са били засети с биопродукция. Данните на Евростат сочат, че между 2012 и 2017 г. размерът на тези площи се е увеличил с 25%.
Австрия е страната, която отделя най-голям дял от полята си за био продукция – 23,4%, следвана от Естония (19,6%) и Швеция (19,2%). Сред страните членки, развиващи активно био земеделие са още Италия (14,9%), Чехия (14,1%), Латвия(13,9%) и Финландия (11,4%). В останалите страни от ЕС делът на площите за био храни е под 10% като в дъното на класацията са Малта (0,4%), Ирландия (1,7%), Румъния (1,9%) и България (2,7%).
Трябва да се има предвид, че общата био площ се изчислява като обем от земите, които са в процес на превръщане в био и тези, които вече са сертифицирани като такива. Преди определени площи да бъдат сертифицирани като био, те трябва да преминат през процеса на трансформация, който може да отнеме до 2-3 години в зависимост от засажденията.


Пестициди и здравето на човека

Пестицидите са синтетични химически вещества, които намират широко приложение в съвременното земеделие за борба с болести, вредители и плевели. Заедно с торенето те допринасят за увеличаване на добивите и изхранване на нарастващото световно население..Те обаче са токсични и при неправилна употреба могат да бъдат опасни за здравето на човека, животните и околната среда.

Общите въпроси за значението, същността, приложението и класификацията на пестицидите по предназначение, приложение и химически състав бяха обект на предшестващи статии. Тук се обсъждат въпросите свързани с въздействието на пестицидите върху здравето на човек и животните..

ПРОНИКВАНЕ НА ПЕСТИЦИДИТЕ В ОРГАНИЗМА
Пестицидите проникват в организма на човек и животните по няколко пътища:
1. Приемане чрез устата (орално) при грубо нарушение на правилата за работа (хранене със замърсени ръце, погрешно поглъщане от нестандартни опаковки).
2. Дихателен (инхилаторен) път при вдишване на замърсен с пестициди въздух. Предизвиква дразнещо действие, кашлица и дори болки в гърдите.
3. Кожен път. Много пестициди могат да проникнат през здрава кожа и да причинят отравяне дори с фатален край (при работа без работно облекло).
4. Проникване през очите, които са много чувствителни при контакт с пестициди. При работа без предпазни очила могат да възникнат дразнение или изгаряне.

Агрополитиката, Говори Брюксел

Преброяват земеделските стопанства през 2020 г

Преброяват земеделските стопанства през 2020 г

Правителството одобри проект на Закон за преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. Анкетирането...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

137 лозаро-винарски стопанства кандидатстват за увеличаване на конкурентоспособността

137 лозаро-винарски стопанства кандидатстват за увеличаване на конкурентоспособността

В ДФ „Земеделие“ са постъпили 137 проекта по време на първия прием по мярка...

Форуми, Анализи, Коментари

Винария 2019 - арена на изисканите напитки и храни

Винария 2019 - арена на изисканите напитки и храни

Международната изложба за лозарство и винарство  Винария  представя от 20 до 24 февруари  колекциите...

Пазари, Борси, Цени

Годишната консумация на вино в България е от 110 до 120 млн. литра

Годишната консумация на вино в България е от 110 до 120 млн. литра

Виненият отрасъл в България има своето стабилно място и се е доказал през годините....

Агротехника, Растителна защита

Нели Йорданова, генерален директор на АРИБ: Правилната употреба на продуктите за растителна защита гарантира защитата на човешкото здраве

Нели Йорданова, генерален директор на АРИБ: Правилната употреба на продуктите за растителна защита гарантира защитата на човешкото здраве

АРИБ представлява растителнозащитната индустрия в България. Фирмите-членове на Асоциацията имат съществена роля за насърчаване...

Иновации

Блокчейн технология ще намали количествата изхвърляни храни

Блокчейн технология ще намали количествата изхвърляни храни

IBM оповести своя годишен списък 5 за 5, в който компанията посочва пет ключови...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.