Значение и предимства на междинните култури

Интересът към междинните или покровни култури (Cover crops) нарасна силно през последните години главно във връзка с приложение методите на консервационното земеделие и конкретно на директните сеитби или нулеви обработки (No till).
Като най-общо определение междинната култура се отглежда между прибирането на една основна касова култура и сеитбата на следваща такава. Например след жътва на есенни зърнено-житни култури или ранни пролетни култури в сеитбооборота могат да се включат междинни култури с кратка вегетация, вместо почвата да се остави необработена, подложена на водна и ветрова ерозия, покрита с плевели и губеща водните си запаси.
Междините култури не са абсолютна новост за нашата страна. През втората половина на ХХ век у нас се правеха опити и дори се провеждаха доста сериозни изследвания за приложението на междинни култури като предкултури или втори култури. Във фокуса на вниманието тогава обаче беше интензификацията на земеделието, т.е. увеличаване на земеделската продукция чрез удължаване на използваемия вегетационен период. Основание за това е наличието на изобилно слънчево греене и топлина през дълъг период на годината. В повечето случаи резултатите бяха незадоволителни главно поради дефицита на влага в резултат на неравномерни и слаби валежи в решаващи и критични периода от вегетацията на междинните втори култури. Вследствие на това беше прието по принцип, че те са възможна алтернатива при поливни условия или в райони с повишена сума на валежите.
Съвременната концепция на междинните култури се основава на презумпцията, че основната цел на същите трябва да бъде не интензификацията на земеделското производство, а запазване и стабилизиране на почвеното плодородие чрез съвместното приложение методите на консервационното земеделие.

Пазари, борси, цени

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби  на млякото за лична консумация

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби на млякото за лична консумация

В производството на млечни продукти през 2017 са вложени допълнително 20,1 млн. литра сурово...

Хранителна индустрия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Един от най-големите доставчици на плодове и зеленчуци в света Greenyard  затвори своя завод...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия