Ще се върне ли селото…

Един от основните въпроси, които през последните години постоянно се задава, когато се говори за селскостопанската политика на ЕС, е дали селата отново ще се върнат към активен живот или казана по-друг начин - като изоставихме селото дали ще съумеем да го върнем...
Трудна задача, но изпълнима, особено като се има предвид, че развитието на селските райони и селското стопанство имат потенциал да дадат основен принос за увеличаване на работните места и да станат приоритет за инвестиции, което е залегнало в сърцевината на икономическата програма на Европейската комисия. Особено ако се реализират основните цели на Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР)
Това е структура, която обединява всички заинтересовани страни, които се стремят към подобряване на резултатите в областта на развитието на селските райони в ЕС.
Мрежата служи като център за обмен на информация за начините, по които функционират на практика политиките, програмите и останалите инициативи в областта на развитието на селските райони, и за това как те могат да бъдат усъвършенствани, с цел да се постигнат по-добри резултати. Крайната цел на ЕМРСР е да допринася за ефективното изпълнение на програмите за развитие на селските райони (ПРСР) чрез създаване и обмен на информация между селските райони. В настоящия програмен период 2014-2020 на територията на ЕС действат 118 ПРСР. Най-много има във Франция (30), следват: Италия (23), Испания (19), Германия (15), Великобритания (4), Португалия (3), Финландия (2) и в останалите 21 държави-членки, вкл. и България, по една. В ПРСР се определят приоритетните действия и бюджетните средства за тяхната конкретна географска област. „Едно от големите предимства на нашата концепция за развитие на селските райони е, че сме определили основни приоритети, но всяка държава членка или регион разполага с възможността да разработи програма, която е съобразена с нейните предизвикателства или възможност“, каза в началото на настоящата година при представянето на ЕМРСР Фил Хоган, еврокомисар, отговарящ за земеделието и развитието на селските райони.
Той обясни, че няма формални изисквания за членство в ЕМРСР
„Ако сте заинтересовани от резултатите в областта на политиката за развитие на селските райони в Европа, ви приканваме да бъдете осведомени и активни“, призова Хоган. Всъщност обръщението беше към всички земеделски стопани в ЕС,които по данни, актуални към януари 2018 година, са 25 милиона във всички селски райони в Европа, които съставляват 50% от територията на Съюза.
Целите на ЕМРСР
За да се постигнат възможно най-добри резултати от всички ПРСР, в цяла Европа са изградени мрежи на селските райони.
Националните мрежи на селските райони (НМСР) подпомагат обмена и обучението между всички партньори, участващи в изпълнението на политиката за развитие на селските райони в държавите — членки на ЕС: публични органи, икономически и социални партньори и съответните организации, представляващи гражданското общество.
В този контекст (ЕМРСР) е създадена, с цел да се подпомогне транснационалното и трансграничното обучение и обмен.
По-конкретно ЕМРСР има четири основни цели:
1) да засили участието на заинтересованите страни в развитието на селските райони;
2) да подобри качеството на програмите за развитие на селските райони;
3) да осигурява по-добра осведоменост за ползите от политиката за развитие на
селските райони;
4) да подпомага оценяването на програмите за развитие на селските райони.
Как се управлява ЕМРСР
ЕМРСР работи успоредно с втора европейска мрежа за селските райони: Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (ЕПИ-СПУ), чиято цел е да насърчава иновациите и обмена на знания с цел стимулиране на конкурентоспособно и устойчиво селско и горско стопанство.
Работата на мрежите ЕМРСР и ЕПИ-СПУ се ръководи от официални управленски структури, обединяващи кръг от групи на заинтересовани страни в областта на развитието на селските райони.
Събранието на мрежите на селските райони, в които членуват общо 168 представители на няколко национални структури от всички държави-членки на ЕС, заседава ежегодно, за да се изготвят стратегически насоки, указания и съвети за работата на мрежите ЕМРС и ЕПИ-СПУ. Събранието очертава възникващите проблеми и важните теми, по които да работят мрежите (Виж карето за представителството на Събранието)
Какво се прави в България
В нашата страна са организирани разяснителни семинари от Европейската мрежа за развитие на селските райони съвместно с управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони от страна на МЗХГ. На един такъв семинар заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева каза пред участниците, че остава малко време през този програмен период и сега е точният момент да бъдат обсъдени проблемите и предизвикателствата, с които са се сблъскали в България. Тя подчерта, че при втория си програмен период България е горда да сподели голям брой успешни примери и добри практики от управлението и изпълнението на Програмата за развитие на селските райони, която има значително въздействие върху развитието и съживяването на селското стопанство в нашата страна.
Вергиния Кръстева изрази увереност: „Дискусиите по ЕМРСР ще доведе до полезни предложения и решения за още по-добро функциониране и изпълнение на ПРСР, както и ще ни даде добър старт за по-добро планиране на следващия програмен период след 2020 г.“

Представителство на Събранието на мрежите на селските райони
Представителството се състои от общо 168 представители на няколко национални структури от всички държави-членки на ЕС:
- Представители на държавни органи: 28 разплащателни агенции и 28 управляващи органа;
- Представители на гражданското общество и местни организации: 28 местни групи за действие „ЛИДЕР"; 25 неправителствени организации от ЕС; 3 организации на регионални/местни органи;
- Представители от областта на новаторството: 28 доставчици на селскостопански консултантски услуги; 28 селскостопански изследователски института;
Представители на НМСР: 28 национални мрежи на селските райони.
Оперативното ръководство се осъществява от Ръководна група на мрежите на селските райони, където са представени 48 национални структури: 28 национални мрежи на селските райони/управляващи органи; 4 органа, отговарящи за оценката; 12 организации от ЕС и 4 доставчици на селскостопански консултантски услуги/изследователски институти.
Ръководната група проследява работата на ЕМРСР и ЕПИ-СПУ два или три пъти в годината, а нейната функция е да гарантира добра координация на тематичната дейност.

Какво осигуряват селските райони в ЕС
- 20.6% (46.1 милиона) от работните места, с потенциал много бързо и скоро да бъдат удвоени;
- 7% от заетостта и 3.5% от добавената стойност в Съюза осигурява само хранително-вкусовата промишленост, която е четвъртият най-голям експортен отрасъл в ЕС;
- в обхвата на общата рамка на ОСП европейската политика за развитие на селските райони е насочена към постигането на следните три основни цели: стимулиране на конкурентоспособността на селското стопанство; осигуряване на устойчиво управление на природните ресурси и дейности, свързани с климата; постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите селските райони, включително създаване и поддържане на заетост.
Политиката се подпомага от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), като успоредно с националното финансиране се очаква финансирането от ЕЗФРСР да доведе до следните резултати:
- 335 000 земеделски стопанства да получат подкрепа за преструктуриране или модернизиране;
- 175 500 млади земеделски стопани да получат подкрепа за развиване на бизнес;
- 17.7% от земеделските земи в ЕС да бъдат обхванати от договори за управление в подкрепа на биологичното разнообразие;
- 2.7 милиарда евро да бъдат инвестирани в производство на енергия от възобновяеми източници;
- 18 милиона граждани да се възползват от по-добър достъп до ИКТ услуги в селски райони;
- 117 500 работни места да бъдат създадени извън селското стопанство.


Боряна Вулова

Агрополитиката

Румен Порожанов: Кооперациите имат перспектива в земеделието и хранително-вкусовия бранш

Румен Порожанов: Кооперациите имат перспектива в земеделието и хранително-вкусовия бранш

Кооперациите имат перспектива в земеделието и хранително-вкусовия бранш, заяви министърът...

Пазари, борси, цени

McDonald’s загуби запазената си търговска марка за бургерите Big Mac в рамките на ЕС

McDonald’s загуби запазената си търговска марка за бургерите Big Mac в рамките на ЕС

McDonald’s загуби запазената си търговска марка за бургерите Big Mac в рамките на Европейския...

Хранителна индустрия

Регистрирани са случаи на заболели от трихинелоза в Бургас и Кърджaли

Регистрирани са случаи на заболели от трихинелоза в Бургас и Кърджaли

8 души са заболели от трихинелоза в Бургас след консумация на луканки. Деликатесът бил...

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия