ЕК ще излезе с ясни изисквания към всички страни за мониторинг за състоянието на почвите

Четвърта работна среща на Международната мрежа на организациите, притежаващи почвена информация  се проведе в Рим.
Заедно с 55 представители на национални организации в срещата участва и Директорът на Институт по почвознание и агроекология „Н. Пушкаров” проф. Светла Русева.
Приети бяха отчетите за изпълнението на работните програми на Четвърти и Пети стълбове на GSP по отношение на изграждането на Глобалната почвена информационна система и на Глобалната мрежа от почвени лаборатории. Утвърдиха се концепция и технически спецификации за създаване на Глобални карти за разпространението на засолените почви, за потенциала на почвите да задържат въглерод и за ерозията на почвата, както и отчетите на Секретариата на GSP за симпозиумите, проведени през 2018 г. във връзка с Глобална оценка на замърсяването на почвите.
ЕК да излезе с ясни изисквания към всички страни за мониторинг за състоянието на почвите, тяхното опазване от деградационни заплахи и приемане на Рамкова директива за почвите, поискаха участниците.

Брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“ бележи реален ръст от 8,9%

Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2018 г. прие Правителството. Направен е обстоен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2017 г. и са представени прогнозни данни за 2018 г.
По схемите за директни плащания и преходна национална помощ за кампания ‘2017 към края на юни 2018 г. са оторизирани средства в размер на близо 1,7 млрд. лева - общо от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет.
В рамките на 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. са извършени плащания в размер на 487,9 млн. лева. В подкрепа на земеделските производители в страната, през 2017 г. са предоставени 250,8 млн. лева под формата на държавни помощи.
През 2017 г. брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, възлиза на 4,1 млрд. лева по текущи цени, като бележи реален ръст от 8,9% спрямо предходната година.
Търговията с аграрни стоки продължава да формира значително положително салдо за България, в размер на над 1 млрд. евро за 2017 г.

Държавен фонд „Земеделие“ разсрочи с 1 г. кредитите на животновъди и на картофопроизводители

Държавен фонд  „Земеделие“ разсрочи с 1 г. кредитите, отпуснати на животновъдите през периода 2008 – 2012 г. и на картофопроизводителите, получили заеми през 2011 г. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер 3,6%.
От възможността за отсрочване на главница и лихва по предоставените кредити могат да се възползват птицевъди, получили кредити за фураж в периода от 2008 и 2010 г., свиневъди със заеми за фураж от 2008 и 2010 г. и животновъди с кредити за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 г. Задълженията си ще могат да разсрочат само фермери, които през стопанската 2017/2018 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът. Това се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, а за животни, които не подлежат на идентификация – с писмо от официален ветеринарен лекар.
Отсрочва се и дължимата към 27 ноември 2018 г. главница по кредити за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи през 2011 г. Картофопроизводителите могат да кандидатстват за подкрепата само при условие, че дължимата към началната дата за прием лихва е възстановена преди подаването на заявлението за отсрочване. Обезпечението по кредита трябва да е 110% от дълга.

Румен Порожанов откри международната конференция „Настояще и бъдеще на системите за съвети в земеделието”

Министърът на земеделието и храните Румен Порожанов откри международната конференция „Настояще и бъдеще на системите за съвети в земеделието и тяхната роля за внедряване на иновациите“.
Целта на конференцията е да се обменят широк кръг от знания, опит и идеи от участниците и да се обсъдят възможностите за развитие на консултантските услуги в областта на земеделието през новия програмен период 2021-2027 г.
Според Порожанов националната служба за съвети в земеделието заема важна роля в сектора. 20 000 земеделски производители се възползват от безплатните консултации за млади фермери и малки стопани по средно 3-4 пъти годишно. Дейността трябва да се надгражда, особено в контекста на предизвикателствата относно бъдещата Обща селскостопанска политика. Службата е прецизен инструмент при изпълнение на политиките на министерството.
Представителите на съветническите служби на Сърбия, Хърватска, Словения и Македония поздравиха българската страна за установяването на партньорството между тях.

Вторият Европейски конгрес по соргото се проведе в Миланo

Вторият Европейски конгрес по соргото се проведе в Милано, Италия. По покана на ръководството на Асоциацията „Sorghum ID” в работата на конгреса взе участие доц. Калин Сланев от Земеделски институт Шумен, съавтор на сортове сорго за зърно и зелена маса.
Освен представители на държави от Европа с развито производство на сорго на конгреса участваха и гости от Австралия, Китай,САЩ, Южна Африка и Иран.
Към представените резултати от доц. Калин Сланев беше проявен интерес от представители на страни като Чехия, Италия, Русия и др.
Работата на Втория Европейски конгрес по соргото изпълни своята мисия за популяризиране отглеждането на тази култура, която заема пето място по производство на зърнени култури в света.

Пазари, борси, цени

Шпек „Бургас“ бе отличен със  златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“ бе отличен със златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“, традиционен продукт от серията на марка „Орехите“, бе отличен със  златен медал...

Хранителна индустрия

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия