Проф. инж. Венера Цолова е новият Директор на Дирекция "Наука, образование и иновации" в ССА

Завършва Висшето си образование през 1982 година във Висшия химико-технологичен и металургичен университет, гр. София с магистърска степен инженер-химик. 

От 1987 година работи в Институт по почвознание ”Н. Пушкаров”, където получава докторска степен по научна специалност „Почвознание“. В периода 2010-2017 г. е Ръководител на научен отдел „Химия на почвата“, а от 2017 г. заема длъжността „Професор“.

Научните й интереси и компетентност се простират в областите: почвознание (генезис, морфология и класификация на почвите; почвена химия и физико-химия; химични характеристики и трансформация на хумусните вещества с естествен и техногенен произход в почвите; in situ почвени анализи); геохимия (разпространение, мобилност и преразпределение на основни био- и литогенни елементи в естествени и урбанизирани почви; екология (недостиг на основни био- и литогенни елементи в почви и прилежащи екосистеми; процеси на химична деградация на почвите - вкисляване, засоляване, замърсяване, загуба на органично вещество; приложимост на различни видове отпадни продукти за целите на рекултивацията); инженерна химия (технологии за рекултивация на нарушени и антропогенно повлияни почви; разработване на нови и модифицирани методи за химичен анализ на почвите). 

Има 104 публикации, 4 книги и водещо участие в 54 научноизследователски проекта с национално и международно финансиране.

 

Вера Йоурова:Малта трябва да ускори реформите, необходими за борбата с корупцията

Малта трябва да ускори реформите, необходими за борбата с корупцията - това каза в Европейския парламент заместник-председателят на Европейската комисия за ценностите и прозрачността Вера Йоурова по време на дебат, посветен на върховенството на закона в страната в рамките на последните разкрития около убийството на журналистката Дафне Каруана-Галиция.

Като приоритети, по които трябва да се действа незабавно, тя посочи:Един от най-големите приоритети за Малта е да укрепи независимостта на съдебната система, особено по отношение на назначенията и освобождаванията на съдиите, както и да създаде отделна и напълно независима прокурорска служба. Необходимо е също така да се положат още усилия за разкриването и борбата с корупцията и задействането на рамката за борбата с прането на пари. Тук все още има липса на съществен напредък. 

Нещо не е наред, когато тези, които обещават да служат на народа, използват институциите срещу него и когато демократично избрано правителство е принудено да прикрива убийство на журналист", заяви евродепутатът от ЕНП Естебан Гонсалес Понс и се обърна към премиера на Малта Джоузеф Мускат така: Обръщам се директно към вас - всеки ден, в който оставате на власт, е срам за демокрацията и обида за паметта на Дафне Каруана. Всеки ден, в който сте на власт, е шамар в лицето на хилядите малтийски граждани, които настояват за правосъдие и истина. 

 

Резолюция на Европейския парламент относно инициатива на ЕС за опрашителите

Европейският парламент, като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2016г. относно средносрочния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2017 г. относно План за действие за природата, хората и икономиката, като взе предвид въпроса до Комисията относно инициатива на ЕС за опрашителите (O-0000/2018 – B8-xxxx/2018), като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,А.като има предвид, че макар и вече да има проведени много научни изследвания относно причините за  намаляването на  опрашителите, предприемането на действия във връзка с тези констатации е твърде неудовлетворително;Б.като има предвид, че за да се осигури подходяща защита на опрашителите, ще е необходимо да се намали силно наличието на остатъчни вещества от пестициди в местообитанията на опрашителите;В.като има предвид, че е   установена връзка между употребата на неоникотиноидни пестициди и  неблагоприятните последици за околната среда, включително високи рискове за  домашните и  дивите пчели, които са опрашители за повечето култури в световен мащаб;Г.като има предвид, че  през април 2018г. 

Съюзът се  съгласи да  забрани изцяло използването на  имидаклоприд, клотианидин и  тиаметоксам, известникато неоникотиноиди, за употреба на открито;Д.като има предвид обаче, че няколко държави членки уведомиха за дерогации в извънредни ситуации по отношение на  употребата на  тези неоникотиноиди на тяхна територия; като има предвид, че  уведомленията на  държавите членки относно тези спешни разрешения често са  с  много ниско качество и  не  се оповестяват публично;Е.като има предвид, че през 2013г. ЕОБХ актуализира методологията за оценка на рисковете, свързани с  продуктите за  растителна защита, за  пчелите, като  взе предвид не  само хроничните рискове за  медоносните пчели, но  също така добави схеми за  оценка на  риска за  земни пчели и  самотни пчели; като има предвид, че този метод беше приложен в пълна степен в оценките на ЕОБХ по отношение на три неоникотиноида;Ж.като има предвид, че  тъй като държавите членки не  желаят да  подкрепят пълните насоки за пчелите, Комисията предложи изменение на Регламент (ЕС) No 546/2011 относно единните принципи, но  само за  оценката и  вземането на решение, що  се отнася до острата токсичност спрямо медоносните пчели; като има предвид, че  през юли 2019г.  Постоянният комитет по растенията, животните, храните и  фуражите прие положително становище по това предложение;З.като има предвид, че  свързаните местообитания на опрашителите, катонапример буферни ивици и  тревисти водни пътища, могат да  допринасят за контрола на ерозията;И.като има предвид, че  използването на  местни видове цветя е  от  особено значение за дивите опрашители;Й.като има предвид, че  пчеларите в  Европа предоставят услуги по  опрашване почти изцяло безплатно; като има предвид, че  това рязко контрастира с  други части на  света, където цената на  опрашването е  в  съответствие с  други земеделски суровини като семена, торове и пестициди;К.като има предвид, че  тези най-често  безплатни услуги  по  опрашване са възможни само защото основният източник на  приходи на  пчеларите е продажбата на  пчелен мед; като има предвид, че  вносът на  подправен мед застрашава икономическата основа на пчеларството в ЕС;Общи забележки1.припомня, че Парламентът изрично поиска създаването на инициатива на ЕС за опрашителите в  своята резолюция относно междинния преглед на  стратегията на  ЕС за  биологичното разнообразие; ето защо приветства инициативата на Комисията за опазване на опрашителите;2.признава наличието на  различни положителни елементи в  инициативата по отношение на определянето на стратегически цели и набор от действия, които да бъдат предприети от ЕС и неговите държави членки;3.въпреки това счита, че инициативата не успява да се справи в достатъчна степен с  основните причини за  намаляването на опрашителите, сред които са промените в  земеползването и  загубата на местообитания, интензивните селскостопански практики на  управление, продуктите за  растителна защита, болестите, изменението на  климата и  инвазивните чужди видове; счита, че изпълнението на  „Приоритет II:  Отстраняване на  причините за  намаляване на опрашителите“ е от изключителна спешност;4.счита, че опрашителите са съществен елемент на биологичното разнообразие и са абсолютно необходими за възпроизводството на много растителни видове;

PE641.280v01-004/5RE\1189384BG.docxBG5.подчертава значението на възприемането на цялостен подход и осъществяването на  оценка на  въздействието на  съществуващите мерки на  политика с  цел ефективно справяне с намаляването на опрашителите в Съюза;6.подчертава необходимостта от защита на разнообразието от опрашващи видове в Европа;7.подчертава значението на  популяризирането на  мерки за  насърчаване на биологично разнообразие, като се  има предвид, че  достъпът до  смесица от различни полени и растения е благоприятен за здравето на опрашителите;Селското стопанство и употребата на пестициди8.подчертава, че  насърчаването на  биологичното разнообразие и  произтичащото от него благоприятстване на местообитанията на опрашителите в земеделските земи трябва да се превърне в основна цел при разработването на бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП), която трябва да  се  стреми да  намали употребата на пестициди;9.подчертава, че поради това намаляването на употребата на пестициди следва да бъде определено като цел в  стратегическите планове на  държавите членки, а намаляването на пестицидите следва да бъде определено като „общ показател“, с който да се проследява успехът;10.подчертава, че съгласно Директивата относно устойчивата употреба на пестицидите (128/2009/ЕО) приоритетно следва да  се  използват нехимични методи за борба с вредителите, които да заменят пестицидите с оглед опазването на опрашителите;11.призовава Комисията да предложи законодателство, забраняващо производството, продажбата и   употребата на всички неоникотиноидни пестициди на територията на целия Съюз, без дерогации;12.призовава Комисията да определи подробни правила и да гарантира минимален стандарт за уведомленията за извънредни разрешения за пестициди, включително във връзка с  необходимостта държавите членки да  предоставят пълни и подробни обяснения и да оповестят тези уведомления;13.призовава Комисията и държавите членки, в рамките на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите, да приемат без забавяне неприети до момента насоки, включително актуализираните насоки за пчелите, използвани от ЕОБХ при неотдавнашно преразглеждане на три неоникотиноида;14.подчертава, че  „контролираното опрашване“ допринася за  възстановяване на хармоничните отношения между пчеларии  земеделски производители и позволява значително повишаване на добивите от земеделските култури;15.призовава Комисията да  включи в  целите на  ОСП целта за  увеличаване на производителността и  за  регулиране на  интензивните земеделски практики, с оглед подобряване на местообитанията и фуражните площи за пчелите;

ДФ „Земеделие“ открива за фермерите още две горещи линии за Кампания 2019

ДФ „Земеделие“ открива още две горещи телефонни линии, на които животновъдите, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за Кампания 2019, могат да задават своите въпроси. Новите телефони са 02/ 81 87 652 и 02/ 81 87 692. Линиите се отварят поради множество обаждания на фермери, които останалите горещи линии не смогват да поемат.

 По схемите и мерките на директните плащания продължават да са актуални действащите и досега телефонни номера. Бенефициентите могат да се информират при възникнали казуси на познатите номера - 02/ 81 87 449 и 02/ 81 87 479. Информация във връзка с директните плащания се получава и на запитвания, подадени на електронен адрес - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 Припомняме, че за Мярка 10 „Агроекoлoгия и климат“, Мярка 11 „Биологично земеделие“ земеделските стопани могат да получат информация на телефон 02/ 81 87 203 и електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

За информация стопаните могат да се обръщат и към областните дирекции на ДФ „Земеделие” и към общинските служби „Земеделие” към Министерството на земеделието, храните и горите.

 

Нови ливански продукти навлизат в хранително-вкусовата промишленост на българския пазар

Ахмад Алаедин, председател на Ливано-българския бизнес и БТПП  обсъдиха  конкретни дейности за насърчаване на двустранните търговско-икономически отношения.

Ахмад Алаедин представи информация за актуалната икономическа ситуация в Ливан и акцентира върху предстоящи инициативи на Бизнес съвета през 2020 г. Обсъдено бе предстоящо посещение на бизнесмени от Ливан в средата на месец януари следващата година.

По време на срещата бяха дискутирани и конкретни форми на сътрудничество между членове на ЛББС и български фирми, като Ахмад Алаедин сподели, че се очаква през 2020 г. да навлязат нови ливански продукти в хранително-вкусовата промишленост на българския пазар.

Обсъдено бе и предстоящо сътрудничество в сферата на образованието между висши учебни заведения от двете страни.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции

Вторник, 20 Февруари 2024

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции, заяви...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО ще се проведе от 13 до 17 май на Летище Стара Загора

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО ще се проведе от 13 до 17 май на Летище Стара Загора

Понеделник, 19 Февруари 2024

163 фирми вече са заявили участие върху повече от 33 хиляди кв.м. изложбена площ     Шестнадесетото...

Компании, Събития, Анализи

Шест български вина със „Златен ритон” от Международния конкурс

Шест български вина със „Златен ритон” от Международния конкурс

Четвъртък, 22 Февруари 2024

Шест български вина спечелиха приза „Златен ритон“ от Международната специализирана изложба ВИНАРИЯ 2024. Два...

Реколта, Пазари, Цени

АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25%  и срещат науката и практиката с най-новите постижения в земеделието

АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25% и срещат науката и практиката с най-новите постижения в земеделието

Вторник, 20 Февруари 2024

Изложенията АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25%  и срещат науката и практиката...

Иновации, Обучение, Агросвят

Macfrut 2024: акцент върху иновациите и устойчивостта в земеделието

Macfrut 2024: акцент върху иновациите и устойчивостта в земеделието

Четвъртък, 22 Февруари 2024

Международното изложение за плодове и зеленчуци Macfrut, което ще се проведе в Римини, Италия...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.