В МЗХГ се проведе Консултативен съвет по тютюн

Екипът на МЗХГ ще положи усилия преходната национална помощ за тютюнопроизводителите да бъде изплатена възможно най-рано през 2021 г., така че средствата да дойдат навреме. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на Консултативен съвет по тютюн, проведен чрез видеоконферентна връзка. Тя поясни, че новият Индикативен график ще бъде представен при приключване на тазгодишния, когато се направи оценка на изпълнението му.

Министър Танева предложи проучване на възможността по време на изкупните кампании на тютюн, да има осигуряване на независим държавен експерт в отделните области. Той трябва да следи за изпълнението на договорите, с които са регистрирани производителите, в посока по-стриктна регулация, с цел да се проследи ситуацията при изкупните цени. Тя призова бранша да предостави предложения за облекчаване на работата в сектора.

Земеделският министър припомни отново, че позицията на страната ни е да запази всички възможни инструменти за подкрепа в Новата ОСП, включително и Националната преходна помощ, с нова референтна дата.

Общо изкупените количества тютюн в страната за 2019 г., декларирани от преработвателите, са  в размер на близо 10 хил. тона. Те възлизат на стойност  над 34,8 млн. лв. Засадените площи със сортовете Ориент, Бърлей и Вирджиния са 3 616 ха. Произведената продукция възлиза на 6 481 тона. Средният добив е 1 833 кг/ха.

Към момента по оперативни данни за кампания 2020 г. са засадени 4 153 ха тютюн. Пропадналите площи са 3,87 ха. До сега са реколтирани 3 888 ха. Произведената продукция е 5 141 тона, при среден добив 1 320 кг/ха.

 

 

 

Ново начало в областта на миграцията: Изграждане на доверие и постигане на нов баланс между отговорност и солидарност

Днес Европейската комисия предлага нов Пакт за миграцията и убежището, който обхваща всички различни елементи, необходими за всеобхватен европейски подход към миграцията. Внего се определят подобрени и ускорени процедури за цялата система на убежището имиграцията. Постига се и баланс между принципите за справедливо споделяне на отговорността и за солидарност. Това е от основно значение за възстановяването на доверието между държавите членки и на доверието в капацитета на Европейския съюз да управлява миграцията.Миграцията е сложен феномен с много аспекти, които трябва да бъдат отчитани комплексно:безопасността на хората, които търсят международна закрила или по-добър живот, опасенията на държавите по външните граници на ЕС, които са разтревожени, че миграционният натиск ще надхвърли капацитета им и които имат нужда от солидарността на останалите. Също така опасенията на другите държави от ЕС, които се притесняват, че ако процедурите не се спазват по външните граници, техните собствени национални системи за убежище, интеграция или връщане няма да могат да се справят в случай на прилив на хора.Сегашната система вече не работи. В продължение на изминалите пет години ЕС не успя да я поправи. ЕС трябва да излезе от сегашната „задънена улица“ и да се справи със задачата. С новия Пакт за миграцията и убежището Комисията предлага общи европейски решения за европейските предизвикателства. ЕС трябва да премине от ad hoc решения към предвидима и надеждна система за управление на миграцията.След консултации на широка основа и честна и цялостна оценка на ситуацията Комисията предлага да бъде усъвършенствана цялата система. Това включва разглеждането на начини за подобряване на сътрудничеството с държавите на произход и транзит, гарантирането на ефикасни процедури, успешното интегриране на бежанците и връщането на онези, които нямат право да останат. Нито едно решение само по себе си не може да удовлетвори всички стани по всички аспекти. Но като работи в единодействие, ЕС може да намери общо решение.Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: Днес предлагаме европейско решение за възстановяване на доверието между държавите членки и на увереността на гражданите в нашата способност да управляваме миграцията като Съюз. EС вече доказа в други области, че може да предприема изключителни стъпки, за да намери пресечна точка в разминаващите се гледни токи. Ние създадохме сложен вътрешен пазар, обща валута и безпрецедентен план за възстановяване, за да изградим наново икономиките си. Дошъл е моментът да докажем, че сме на висотата на предизвикателството да управляваме съвместно миграцията, с верния баланс между солидарност и отговорност.Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския ни начин на живот, заяви: Мория трагично ни припомни, че времето е изтекло и повече не можем да живеем в дом, който е само наполовина изграден. Дошъл е моментът да се обедним около обща, европейска политика за миграцията. Пактът ни дава липсващите парченца от пъзела наедин комплексен подход към миграцията. Миграцията има различни проявления в различните държави членки. Разнородните и специфични предизвикателства пред всяка една от тях трябва да бъдат разпознати, признати и преодолени.Комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон добави: Миграцията винаги е била и винаги ще бъде част от нашите общества. Това, което предлагаме днес, ще позволи да се изгради дългосрочна политика в областта на миграцията, която може превърне европейските ценности в практическо управление. Този пакет от предложения ще осигури ясни, справедливи и по-бързи процедури на границата, благодарение на които няма да се налага хората да чакат в неизвестност. Ще се работи в засилено сътрудничество с трети държави, за да се осигури бързо връщане, и ще има повече законни начини за миграция и решителни действия за борба с контрабандистите на хора. Основно наборът от предложения защитава правото да се търси

убежище.По-голямо доверие, подплатено с по-качествени и по-ефективни процедури Първият стълб в подхода на Комисията за изграждане на доверие се състои в по-ефикасни и по-бързи процедури. По-специално Комисията предлага да се въведе интегрирана процедура на границата, включваща за първи път скрининг преди влизането, обхващащ идентифицирането на всички хора, които преминават външните граници на ЕС без разрешение или които са слезли на територията на Съюза след операция по търсене и спасяване.Това също така ще води до медицински прегледи и проверки за сигурност, вземане на пръстови отпечатъци и регистрация в базата данни Евродак. След скрининга ще може отделните лица да бъдат насочвани към подходящата процедура, било то на границата за определени категории кандидати или обичайна процедура за предоставяне на убежище. В рамките на тази процедура на границата ще се вземат бързо решения за предоставяне на убежище или за връщане, като по този начин бързо ще бъде осигурена сигурност за хората, чиито случаи могат да бъдат разгледани експедитивно.Същевременно всички останали процедури ще бъдат подобрени и ще подлежат на по-строг мониторинг и оперативна подкрепа от агенциите на ЕС. Цифровата инфраструктура на ЕС за управление на миграцията ще бъде осъвременена, за да се отразят и подкрепят тези процедури. Справедливо споделяне на отговорността и солидарност Вторият стълб, който заема централно място в Пакта, се изразява в справедливо споделяне на отговорността и солидарност. Държавите членки ще трябва да действат отговорно и солидарно помежду си. По време на сътресения всяка държава членка, без изключение, трябва да дава своя солидарен принос, за да се подкрепи стабилизирането на цялостната система, да се помогнат държавите членки, които са подложени на натиск, и да се гарантира, че Съюзът изпълнява хуманитарните си задължения.По отношение на различното положение, в което се намират държавите членки, и на променящия се миграционен натиск, Комисията предлага система за гъвкав принос от страна на държавите членки. Той може да варира от преместването на търсещи убежище лица от първата страна навлизане до поемането на отговорност за връщането на лица, които нямат право да останат, или различни форми на оперативна подкрепа.Въпреки че новата система се основава на сътрудничеството и на гъвкавите форми на подкрепа,започващи на доброволен принцип, в моменти на натиск в отделни държави членки ще се изисква по-строго дефиниран принос въз основа на предвидената „предпазна мрежа“.Механизмът за солидарност ще обхваща разнообразни ситуации, включително слизане на брега на хора след операции за издирване и спасяване, натиск, случи на кризи и други специфични обстоятелства.Смяна на парадигмата в сътрудничеството с държавите извън ЕСЕС ще се стреми да насърчава отчитащите индивидуалната специфика взаимноизгодни партньорства с трети държави.Те ще спомогнат за преодоляването на общи предизвикателства, като контрабандата на мигранти, ще подпомогнат разработването на законни пътища за миграция и ефективното прилагане на споразуменията и договореностите за обратно приемане. ЕС и неговите държави членки ще работят в единодействие , като използват широк набор от инструменти в подкрепа на сътрудничеството с трети държави в сферата на обратното приемане.

Цялостен подход

 Днешният пакет има за цел също така да стимулира една обща система на ЕС за връщанията,за да бъдат по-убедителни правилата на ЕС в сферата на миграцията. Тя ще включва по-ефективна правна рамка и засилена роля на европейската гранична и брегова охрана, а ново определеният координатор на ЕС за връщането с неговата мрежа от национални представители ще гарантира последователността в рамките на ЕС.Предложена е и обща структура за управлението на миграцията с по-добро стратегическо планиране, за да се гарантира съгласуваността между националните политики и политиките на ЕС, и със засилен мониторинг на управлението на миграцията по места, за да се повиши взаимното доверие.Управлението на външните граници ще бъде подобрено. Постоянният корпус на европейската гранична и брегова охрана, който ще започне да действа от 1 януари 2021 г.,ще оказва засилена подкрепа, където е необходимо.

Една убедителна политика за законна миграция и интеграция ще бъде в полза на европейските общества и икономики. Комисията ще обяви Партньорства в подкрепа на таланта с ключови държави извън ЕС, чрез които да откликне на търсенето на работна ръка и умения в ЕС. Пактът ще засили презаселването и ще насърчава други, допълващи го възможности, като се стреми да разработи европейски модел на общностно или частно спонсориране. Комисията ще приеме и нов всеобхватен План за действие относно интеграцията и приобщаването за 2021—2024 г.

Следващият етап, за да стане реалност действително общата политика на ЕС в областта на миграцията и убежището, е разглеждането и приемането от Европейския парламент и Съвета на пълния набор от законодателни актове, необходими за това. С оглед на спешния характер на ситуацията на някои места в няколко държави членки съзаконодателите се приканват да постигнат политическо споразумение по основните принципи на Регламента относно управлението на убежището и миграцията и да приемат до края на годината Регламента относно Агенцията на ЕС в областта на убежището и Регламента относно Евродак. Преразгледаните Директива относно условията на приемане и Регламент относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище и преработената Директива относно връщането също следва да бъдат приети в кратки срокове, за да може да надгради вече постигнатия от 2016 г. насам напредък

Днешните предложения са в изпълнение на ангажимента за нов Пакт за миграцията и убежището, който председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен пое в своите политически насоки. В основата на Пакта стоят задълбочени консултации с Европейския парламент, с всички държави членки, гражданското общество, социалните партньори и в него е постигнат баланс,който отчита техните гледни точки.

Борисов:България се превръща в регионален стратегически газоразпределителен център и гарантира диверсификация на газовите доставки

 Чрез "Балкански поток" ще можем да пренасяме азерски, американски, катарски, израелски, руски и всякакъв друг газ. Гарантираме 100% диверсификация на доставките, което е изключително важно за енергийната ни сигурност. Въпреки пандемията от COVID-19, работата по проекта не е спирала и повечето тръби вече са под земята. Хиляди строители и тежки машини работят всеки ден по "Балкански поток", но това не става за сметка на нашето археологическо богатство. През 2019 г. и 2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД възложи и финансира проучването на 87 обекта по трасето с цел недопускане на унищожаването на археологически ценности при строителството на газопровода, заяви Бойко Борисов пред делегация от Саудитска Арабия.

Радев да дойде за да види какво прави провалената държава. Това каза по време на инспекцията на "Балкански поток" премиерът  "Много ни е красива държавата, ама да не строиш на нея", каза Борисов, който бе на борда на хеликоптер и показа от въздуха изграждането на "Балкански поток" на делегацията

  „Остава ни само 1 км да заварим. Тук трябва да ги посети президента Радев, за да види „провалената“ държава какво прави. Тук трябва да видят тръбата в двете посоки. Само машините трябва да видят. Дори чисто технологично е интересно да се види. В последния 1 км от трасето се заварява ръчно“, допълни той.

Над 280 км тръба са минали вече работниците и работата е безупречна и вече всичко е под земята. Сега се правят последни заварки. Нашите гости от Саудитска Арабия имат национален празник и въпреки това са тук“, каза още премиерът  1400 багера и машини, поставящи тръби работят. 3000 работници", обобщи с Бойко Освен тръбите, помислено е и за младото поколение, като  е прекаран оптичен кабел, който да свързва Европа с Азия и да има още по-бърз високоскоростен интернет.

 Възползвахме се от строежа на този газопровод, за да прокараме оптичен кабел, който да свърже цяла Европа с Азия през България и Турция, за да има висококачествен интернет. Неслучайно от хеликоптера гостите ни се възхищаваха, че дори от хеликоптера имаме интернет и можем да предаваме на живо. България е една от държавите с най-добре развита интернет мрежа и сега ще бъдем в пъти по-далеч“, допълни той.

 След като огледаха по въздух заедно с със заместник-министъра по корпоративно управление в Министерството на петрола на Кралство Саудитска Аабед Абдулах Алсаадун, министъра на енергетиката Теменужка Петкова, изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов и представители на фирмата-изпълнител Аркад, премиерът ги качи в джипа, за да продължат обиколката.

 Борисов обясни, че след като приключи работата по "Балкански поток", пътищата ще бъдат асфалтирани, за да се подобри въздуха в региона. Премиерът поговори и с работник на строежа, който сподели, че е доволен от работата и му плащат редовно."От 16 държави имаме работници. Сега сме в средата на България", обясни Борисов на своите спътници.  "Понеже няма какво да излъжат, казаха, че компанията не е от Саудитска Арабия, а руска", заяви министър-председателят по адрес на опозицията.

 Уверявам, че компанията е от Саудитска Арабия, защото аз съм неин собственик", отговори заместник-министъра по корпоративно управление в Министерството на петрола на Кралство Саудитска Арабия Аабед Абдулах Алсаадун.

От правителствената пресслужба припомниха, че изграждането на "Балкански поток" навлиза във финалната си фаза. На територията на страната са налични всички необходими тръби за обекта и те са разнесени по трасето - над 474 км. На терен се трудят над 2 500 работници от различни страни. Наистина огромен проект, в чието изпълнение са мобилизирани 1420 броя тежка строителна механизация и специализирана техника. С реализацията на 'Балкански поток" България се превръща в регионален стратегически газоразпределителен център и гарантира диверсификация на газовите доставки.

В същото време САЩ се противопоставят на изграждането на втората отсечка на „Турски поток“, която Борисов нарича „Балкански поток“. Според Вашингтон тя е заплаха за евроатлантическата общност, защото обвързва държавите-членки на НАТО и ЕС с руския природен газ. Лично държавният секретар Майк Помпео предупреди да не се изгражда продължението на „Турски/Балкански поток“.

Обхода от въздуха Борисов направи в присъствието на зам.-министъра по корпоративно управление в Министерството на петрола на Кралство Саудитска Арабия Аабед Абдулах Алсаадун, министъра на енергетиката Теменужка Петкова, изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов и представители на фирмата-изпълнител "Аркад".

Чуждестранните гости подчертаха, че сътрудничеството между Саудитска Арабия и България е важно и саудитското правителство ще продължи да покдрепя компанията "Аркад", за да приключи проектът навреме. "Благодаря за думите да разсеем една лъжа, че зад "Аркад" и Саудитска Арабия е скрита руска компания, каза още Бойко Борисов.

"Впечатляващ проект! Това заяви заместник-министърът по корпоративно управление в Министерството на петрола на Кралство Саудитска Арабия Аабед Абдулах Алсаадун  Благодарен съм на колегите от Саудитска Арабия, че на националния си празник са в България, за да проверим заедно напредъка по изграждането на един проект с международно значение", написа по-късно във "Фейсбук" Борисов.

 

ЕК: Приносът на държавите от ЕС за управление на миграцията да се оценява много по-гъвкаво

Европейската комисия предложи днес приносът на държавите от ЕС в общите усилия за управление на миграцията да се оценява занапред много по-гъвкаво. Комисията предлага държавите да участват в тези дейности задължително, но да бъдат взимани предвид не само разпределението на мигранти и бежанци, а и охраната на границите и връщането на хората без право на престой.
Предвижда се държавите от ЕС доброволно да решават в коя от всички дейности от областта на миграцията ще участват. Посочва се възможност страните да допринасят основно със средства за връщането на чужденци без разрешение за пребиваване. В случаи на криза приносът ще се наложи да се повиши, уточнява комисията.
Тя предлага по външните граници да бъдат въведени задължителни проверки за сигурност и на здравословното състояние на пътниците, както и да бъдат взимани отпечатъци от чужденците. Предвижда се на границите бързо да се преценява дали чужденецът има основания да бъде пропуснат, или върнат. Предлагат се мерки, с които мигрантите да бъдат "сдържани" да се движат между държавите в ЕС. Комисията отчита нуждата по-добре да бъде проследявано изпълнението на заповедите за връщане на чужденци без право на престой, както и движението на онези от тях, приели да напуснат ЕС доброволно.
Предложенията за промени ще бъдат оценени от Европейския парламент и Съвета на ЕС. Комисията изразява очакване промените да бъдат приети до края на годината.

ЕК отложи обявяването на докладите за върховенството на закона

Еврокомисията отложи насроченото за днес оповестяване на първите доклади за върховенството на закона във всички страни-членки. По всяка вероятност това ще стане след седмица, на 30 септември.

Предвижда се занапред Европейската комисия всяка година да прави доклади за върховенството на закона. Предлага се данните от наблюдението да бъдат обвързани с отпускането на европари.

Новият механизъм ще замени мониторинга, на който бяха подложени България и Румъния.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции

Вторник, 20 Февруари 2024

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции, заяви...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО ще се проведе от 13 до 17 май на Летище Стара Загора

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО ще се проведе от 13 до 17 май на Летище Стара Загора

Понеделник, 19 Февруари 2024

163 фирми вече са заявили участие върху повече от 33 хиляди кв.м. изложбена площ     Шестнадесетото...

Компании, Събития, Анализи

Шест български вина със „Златен ритон” от Международния конкурс

Шест български вина със „Златен ритон” от Международния конкурс

Четвъртък, 22 Февруари 2024

Шест български вина спечелиха приза „Златен ритон“ от Международната специализирана изложба ВИНАРИЯ 2024. Два...

Реколта, Пазари, Цени

АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25%  и срещат науката и практиката с най-новите постижения в земеделието

АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25% и срещат науката и практиката с най-новите постижения в земеделието

Вторник, 20 Февруари 2024

Изложенията АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25%  и срещат науката и практиката...

Иновации, Обучение, Агросвят

Macfrut 2024: акцент върху иновациите и устойчивостта в земеделието

Macfrut 2024: акцент върху иновациите и устойчивостта в земеделието

Четвъртък, 22 Февруари 2024

Международното изложение за плодове и зеленчуци Macfrut, което ще се проведе в Римини, Италия...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.