Пакет за цифровите финансови услуги: Комисията предлага нов,амбициозен подход за насърчаване на отговорните иновации

 Днес Европейската комисия прие нов пакет за цифровите финансови услуги, който включва стратегии за цифровизиране на финансовите услуги и за малките плащания, както и законодателни предложения за криптоактивите и за устойчивостта на цифровите технологии. С днешния пакет ще се засилят конкурентоспособността и иновациите на Европа при финансовите услуги, с което ще се проправи пътят за превръщането на Европа в световен лидер в разработването на стандарти. С него на потребителите ще се предоставят по-голям избор и възможности в областта на финансовите услуги и съвременните плащания, като същевременно им се осигури защита и финансова стабилност.Днешните мерки са от възлово значение за икономическото възстановяване на ЕС, тъй като предвиждат нови начини за насочване на финансиране към европейските предприемачи, а същевременно имат и основна роля за изпълнението на Европейския зелен пакт и Новата промишлена стратегия за Европа. В стремежа си да насърчи отговорните иновации при финансовите услуги в ЕС, създавани в частност от особено иновативните новосъздадени дружества в областта на цифровите технологии, и същевременно да ограничи потенциалните рискове що се отнася до защитата на инвеститорите, изпирането на пари и киберпрестъпността, Комисията опростява разпоредбите и ги съобразява в по-голяма степен с цифровите технологии.Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията с портфейл „Икономика в интерес на хората“, заяви: „Бъдещето на финансовите услуги е цифрово. По време на изолационните мерки видяхме как хората успяха да получат достъп до финансовите услуги благодарение на цифровите технологии, като например банкирането по електронен път. Цифровите технологии могат да предложат на потребителите и предприемачите много повече, поради което следва да се възползваме активно от внедряването им, като същевременно ограничаваме потенциалните рискове.Такава е целта на днешния пакет. Един новаторски цифров единен пазар на финансовите услуги ще бъде от полза за европейците и от възлово значение за икономическото възстановяване на Европа,тъй като ще предлага по-добри финансови продукти за потребителите и ще отвори нови канали за финансиране на бизнеса.“Днешният пакет за цифровите финансови услуги включва стратегия за цифровизиране на финансовите услуги; стратегия за малките плащания; законодателни предложения за нормативна уредба на ЕС на криптоактивите и за нормативна уредба на ЕС на оперативната устойчивост на цифровите технологии.Стратегия за цифровизиране на финансовите услуги: към европейско пространство нафинансовите данни — нови начини за насочване на финансиране към МСП — по-добри финансови продукти за потребителите С днешната стратегия за цифровизиране на финансовите услуги се цели да се засили внедряването на цифровите технологии в европейските финансови услуги и да се насърчат отговорните иновации и конкуренцията между доставчиците на финансови услуги в ЕС. Така ще се намали разпокъсаността на цифровия единен пазар, така че потребителите да имат достъп до финансови продукти в трансграничен план, а новосъздадените дружества в областта на финансовите технологии — да се разрастват и развиват. Стратегията ще осигури адекватност на нормите на ЕС за финансовите услуги с оглед на цифровата ера и по-специално предвид приложения като изкуствения интелект и блок веригите. Управлението на данните е също в основата на днешната стратегия. В съответствие с по-мащабната стратегия на Комисията за данните, целта на днешните мерки е да се насърчи споделянето на данни и отворените финансови услуги, като същевременно се запазят много високите стандарти на ЕС за неприкосновеност на личния живот и защита на данните. Накрая, стратегията и маза цел да осигури еднакви условия на конкуренция между доставчиците на финансови услуги,независимо дали става въпрос за традиционни банки или технологични дружества: една и съща дейност — едни и същи рискове — едни и същи правила.Стратегия за малките плащания: модерни и разходоефективни  плащания Днешната стратегия има за цел да осигури сигурни, бързи и надеждни платежни услуги на европейските граждани и предприемачи. Благодарение на нея потребителите ще могат по-лесно да

плащат в магазините, а пазаруването онлайн ще бъде сигурно и удобно. Стремежът е да се постигне цялостна интегрирана система на малките плащания в ЕС, в т.ч. решения за мигновени трансгранични разплащания. Това ще улесни плащанията в евро между ЕС и другите юрисдикции.Ще се насърчи и появата на разработени в ЕС паневропейски решения за разплащане.Законодателни предложения за криптоактивите: използване на възможностите и ограничаване на рисковете Днес Комисията предложи за първи път ново законодателство за криптоактивите (цифровопредставяне на стойности или права, които могат да се съхраняват и търгуват по електронен път). С регламента за пазарите на криптоактиви (РПКА) ще се даде тласък на иновациите, като същевременно ще се съхрани финансовата стабилност и ще се защитят инвеститорите от рискове.Това законодателство ще осигури правна яснота и сигурност за емитентите и доставчиците на криптоактиви. С новите разпоредби лицензираните в една държава членка субекти могат да предоставят своите услуги в целия ЕС (т.нар. „упражняване на дейност в ЕС по силата на един лиценз“). Защитните механизми включват: капиталови изисквания; отговорно пазене на активите;задължителна процедура за подаване на жалби за инвеститорите; както и права на инвеститора срещу емитента. Емитентите на значителни криптоактиви, обезпечени с активи (т.нар. „стабилни криптовалути“), ще подлежат на по-строги изисквания (например по отношение на капитала, правата на инвеститорите и надзора).Днес Комисията предлага и пилотна уредба на пазарните инфраструктури, които желаят да се опитат да търгуват и да уреждат сделки с финансови инструменти под формата на криптоактиви. Пилотната уредба представлява т.нар. подход на „регулаторна лаборатория“ (или контролирана среда), който позволява временни дерогации от действащите правни норми с цел регулаторните органи да придобият опит с използването на технологията на децентрализираните регистри при пазарните инфраструктури, като същевременно се взимат мерки за защита срещу рисковете за инвеститорите,целостта на пазара и финансовата стабилност. Целта е да се даде възможност на дружествата да изпробват и научат повече за практическото прилагане на действащите норми.Законодателно предложение за оперативната устойчивост на цифровите технологии: крайна кибератаките и засилване на надзора върху услугите, възлагани на външни изпълнители

Технологичните дружества придобиват все по-голямо значение в сферата на финансовите услуги —както в качеството си на доставчици на информационни технологии за финансовите дружества, така икато самостоятелни доставчици на финансови услуги. Целта на предложения днес акт за оперативната устойчивост на цифровите технологии е всички участници във финансовата система да разполагат с необходимите предпазни механизми за ограничаване на кибератаките и другите рискове. Предложеното законодателство ще изисква от всички дружества да проверяват, че са неуязвими за всякакви видове смущения и заплахи, свързани с информационните и комуникационните teхнологии (ИКТ). С днешното предложение се въвежда и надзорна рамка за доставчиците на ИКТ,сред които са например доставчиците на услуги за изчисления в облак.

Днешният пакет за цифровите финансови услуги се гради на извършената работа при плана за действие в областта на финансовите технологии от 2018 г. и на работата на Европейския парламент,европейските надзорни органи (ЕНО) и други експерти. При изготвянето на пакета за цифровите финансови услуги Комисията работи със заинтересованите страни и обществеността по няколко начина. Комисията организира кампания за популяризиране на цифровите финансови услуги, както и поредица от прояви със заинтересованите страни, които се проведоха в държавите членки и в Брюксел през пролетта на 2020 г. Комисията също така организира три обществени консултации, за да събере становища от широк кръг заинтересовани страни[1].При малките плащания Директивата за платежните услуги 2 (ДПУ2) вече е съществена нормотворческа крачка. Въпреки това ДПУ2 ще бъде преразгледана през четвъртото тримесечие на 2021 г. и при необходимост — изменена, за да се подпомогне изпълнението на стратегията за малките плащания. През първата половина на 2020 г. Комисията лансира и обществена консултация по стратегията на ЕС за малките плащания.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Европейската комисия емитира за пръв път социални облигации на ЕС по инструмента SURE

Европейската комисия емитира за пръв път социални облигации на ЕС по инструмента SURE

Сряда, 21 Октомври 2020

Европейската комисия емитира за пръв път социални облигации на ЕС на стойност 17 милиарда...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Институт по животновъдни науки - Костинброд на 70 години

Институт по животновъдни науки - Костинброд на 70 години

Вторник, 20 Октомври 2020

През настоящата 2020 година се навършват 70 години от създаването на Института по животновъдни...

Компании, Събития, Анализи

Онлайн бизнес събитие България - Иракски Кюрдистан

Онлайн бизнес събитие България - Иракски Кюрдистан

Вторник, 20 Октомври 2020

БTПП  и Търговско-промишлената палата на Ербил, Автономен иракски район Кюрдистан, организират онлайн събитие за...

Реколта, Пазари, Цени

Фермери, които не са платили вноските си навреме няма да имат право да ползват земята

Фермери, които не са платили вноските си навреме няма да имат право да ползват земята

Четвъртък, 15 Октомври 2020

Фермери, които не са платили вноските си навреме няма да имат право да ползват...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Allianz за пореден път e номер 1 застрахователен бранд в света в класацията BestGlobalBrands на Interbrand

Allianz за пореден път e номер 1 застрахователен бранд в света в класацията BestGlobalBrands на Interbrand

Сряда, 21 Октомври 2020

  Класацията потвърждава нарастващата сила на бранда Allianz и нейното значение в живота на хората Устойчивостта...

Иновации, Обучение, Агросвят

Уеб базирана платформа ще проследява движението на ПРЗ от производителя до крайния потребитeл

Уеб базирана платформа ще проследява движението на ПРЗ от производителя до крайния потребитeл

Вторник, 20 Октомври 2020

Уеб базирана платформа ще проследява движението на продуктите за растителна защита (ПРЗ) от производителя...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.