ЕК предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС

ЕК  предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Комисията прекратява производствата по 120 случая, при които на проблемите със засегнатите държави членки е било обърнато внимание и не е необходимо Комисията да продължава производствата.

Мотивирани становища

Отговорност за щети, нанесени на околната среда: Комисията призовава  ДАНИЯ да адаптира националното си законодателство, за да транспонира изцяло Директивата  относно екологичната отговорност

Комисията призовава настоятелно Дания да включи правилно в националното си законодателство правилата относно екологичната отговорност, за да гарантира достатъчна защита за гражданите. С Директивата за екологичната отговорност (Директива 2004/35/EО) се установява нормативна уредба за екологичната отговорност, основаваща се на принципа „замърсителят плаща“, с цел предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Тези щети  включват щети, причинени на водата, защитените видове и природните местообитания, както и на почвата. Съгласно Директивата физически или юридически лица, включително природозащитни неправителствени организации, които са пострадали или има вероятност да пострадат от екологични щети, имат право да искат от компетентните органи да предприемат действия за отстраняване на щетите. Дания ограничава определението за това кои защитени видове и природни местообитания могат да бъдат засегнати от екологични щети съгласно  Директивата, което означава, че не всички защитени видове и природни местообитания са в обхвата на законодателството. В допълнение, въведената в Дания система не гарантира, че от замърсителя се изисква да предприеме незабавни корективни  действия при нанасянето на екологични щети.

Поради това Комисията реши да изпрати на Дания мотивирано становище.

Дания разполага със срок от два месеца, за да осигури съответствие с Директивата. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

 Комисията призовава  ЛИТВА  да подобри националните си правила Комисията призовава Литва да завърши адаптирането на своето национално законодателство,така че в него да бъдат отразени измененията на Директивата за оценка на въздействието върху околната среда (Директива 2014/52/ЕС). Тази директива има за цел да гарантира извършването  на подходяща оценка на въздействието на проекти, които е вероятно да окажат значително въздействие върху околната среда, преди да бъдат одобрени.

 Европейската комисия откри  производство за установяване на нарушение срещу Литва през януари 2017 г. Новите разпоредби относно оценката на въздействието все още не са изцяло включени в националните закони,  уреждащи сектора на добивната промишленост, тъй като въпросното законодателство в момента се преразглежда. Сега Комисията изпраща мотивирано становище.

Ако Литва не предприеме действия в срок от два месеца след получаване на мотивираното становище, Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Хуманно отношение към животните: Комисията призовава СЛОВЕНИЯ да транспонира правилно мерките за защита на лабораторните животни  Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Словения за това, че не е транспонирала по подходящ начин множество разпоредби на Директивата за лабораторните животни в националното си законодателство, като много национални разпоредби са неясни, непълни или двусмислени. След официалното уведомително писмо от юли 2017 г. имаше  значителни закъснения по отношение на законодателните изменения.

 Правилата на ЕС за защита на животните, използвани за научни цели (Директива 2010/63/ЕС), бяха приети през септември  2010 г. и беше договорено, че те ще бъдат транспонирани в националното законодателство до 10 ноември 2012 г. Директивата осигурява високо равнище на хуманно отношение към животните,като същевременно гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар. Тези правила на ЕС имат също за цел да се сведе до минимум броят на опитните животни и изискват да се  използват алтернативни методи, когато това е възможно. Ако в срок от два месеца от получаването на мотивираното становище Словения не предприеме действия, Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Качество на въздуха: Комисията приканва ФИНЛАНДИЯ да подобри националните си разпоредби Комисията счита, че Финландия не е транспонирала Директивата относно националните тавани за емисии (2016/2284/ЕС) на цялата територия на Финландия, тъй като в провинция Оланд не се прилага законодателство, което да транспонира Директивата и да прави нейните изисквания приложими в тази провинция. Директивата за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, която влезе в сила на 31 декември 2016 г., е основният законодателен инструмент за постигане на целите на Програмата за чист въздух за 2030 г. Тази директива определя национални ангажименти за намаляване на емисиите за периода 2020—2029 г. и от 2030 г. нататък за петте замърсителя (серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици), отговорни за подкиселяването, еутрофикацията и замърсяването с тропосферен озон. Те водят до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

 Целта е да се намали наполовина въздействието на замърсяването на въздуха върху здравето в сравнение с 2005 г. Предвид на това Комисията реши  да изпрати мотивирано становище. Финландия разполага с два месеца, за да предприеме  действия. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Морска среда: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ, ИРЛАНДИЯ, КИПЪР, ЛИТВА и МАЛТА  да спазват задълженията си за докладване във връзка със защитата на техните морски води.Комисията настоятелно призовава България, Ирландия, Кипър, Литва и Малта да спазят  задълженията си за докладване за състоянието на околната среда в морските води, предвидени в Рамковата директива за морска стратегия (Директива 2008/56/ЕО). Директивата предвижда  цялостна рамка за защита на моретата и океаните на ЕС и гарантира, че техните ресурси се управляват по устойчив начин. През юни 2008 г. държавите членки постигнаха съгласие да преразгледат и актуализират до 15 октомври 2018 г. своята оценка на състоянието на околната среда в съответните води, въздействието на човешката дейност върху околната среда,определянето на добро състояние на околната среда и своите екологични цели. Засегнатите държави не представиха доклади на Комисията в определения срок. В резултат на това Комисията започна производства за установяване на нарушение, като изпрати на тези държави членки официално уведомително писмо. В отговор на официалното уведомително писмо Ирландия пое ангажимент да изготви проект за преразглеждането до края на 2019 г., като се очаква окончателният текст да бъде представен на Комисията до края на март 2020 г.България пое ангажимент да представи преразглеждането на Комисията до 30 юни 2020 г., а Малта предвиждаше да подаде официалното уведомление до 31 декември 2019 г. Кипърските органи признаха, че има закъснения в преразглеждането и представянето на необходимите документи и заявиха, че полагат всички възможни усилия за предаване на докладите във възможно най-кратък срок. Литва очаква да приключи изискваните от Директивата актуализации  до края на януари 2020 г. Тъй като след изтичането на срока не са получени доклади, Комисията  реши да изпрати мотивирано становище. Засегнатите държави членки ще разполагат с два месеца, за да предприемат подходящи действия. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Официални уведомителни писма

Оценка на въздействието върху околната среда: Комисията призовава АВСТРИЯ,  ГЪРЦИЯ, ДАНИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, ПОРТУГАЛИЯ, СЛОВАКИЯ, СЛОВЕНИЯ, ХЪРВАТИЯ и ШВЕЦИЯ да подобрят националните си правила

Комисията призовава настоятелно Австрия, Гърция, Дания, Люксембург, Португалия, Словакия, Словения, Хърватия и Швеция да приведат националното си законодателство в съответствие с Директивата за оценка на въздействието върху околната среда (Директивата за ОВОС, Директива  2011/92/EС). Директивата гарантира, че въздействието върху околната среда на публични и частни проекти се оценява, преди тяхното изпълнение да бъде разрешено. Държавите — членки  на ЕС, приеха ново европейско законодателство през април 2014 г. (Директива 2014/52/ЕС), с което намалиха административната тежест и повишиха степента на защита на околната среда, като същевременно стопанските решения, свързани с публични и частни инвестиции, бяха направени по-добре обосновани, по-предсказуеми и по-устойчиви.

За Дания недостатъците включват неясни национални правила за приемане на проекти чрез законодателни актове, неправилно въвеждане на разпоредби относно консултациите с обществеността и органите и неправилни национални разпоредби относно необходимото съдържание на решенията за издаване на разрешение за осъществяване.

 За Швеция недостатъците включват неправилни  национални изисквания за скрининг и разрешаване на редица категории проекти, изброени в  Директивата, неправилно въвеждане на разпоредби относно консултациите с обществеността и органите и неправилни национални разпоредби относно необходимото съдържание на решенията  за издаване на разрешение за осъществяване.

 Гърция също не е транспонирала някои разпоредби на Директивата за ОВОС или не ги е транспонирала правилно. Съгласно гръцкото законодателство Директивата за ОВОС не се прилага автоматично за всички национални проекти в областта на отбраната. Съгласно Директивата за ОВОС обаче такова изключение е възможно  само след проучване на всеки отделен случай и само в случай че държавата членка прецени, че прилагането на процедурата по ОВОС би имало неблагоприятни последици за постигането на целите на отбраната или реагирането в граждански аварийни ситуации. Освен това Гърция не е въвела правна разпоредба, която да задължава гръцките органи, когато Република Гърция е засегнатата държава членка от проект на територията на друга държава членка, да информират обществеността за взетото от друга държава членка решение.

 По отношение на Австрия в това дело се разглеждат редица проблематични аспекти на австрийския закон, с който се транспонира изменената Директива за ОВОС. То е продължение на съответната съдебна практика на Съда относно праговете за оценка на конкретни проекти. Това се отнася по-специално до неподходящите прагове, които изключват от обхвата на Директивата проекти, свързани с добива на нефт и природен газ (C-531/13), обезлесяването (C-329/17) и градоустройството. Делото също така засяга новия австрийски закон за инфраструктурни проекти в „специален публичен интерес“ Standortentwicklungsgesetz), приет през 2019 г. В случая с Люксембург съществуват опасения относно процедурите за участие на обществеността. С делото се цели изясняване на възможността за консултиране на обществеността съгласно Закона за селските райони от 1964 г., тъй като в него не се предвиждат електронни консултации или участие на обществеността, нито че докладът за ОВОС е част от разпространяваната документация.

 По отношение на Португалия

Комисията установи няколко недостатъка в законодателството, прието с цел транспониране на изменената Директива за ОВОС. Основните проблеми включват обхвата на Директивата, правилата за обществена консултация, правилата относно трансграничните процедури за оценка на въздействието върху околната среда и определението на някои от проектите, изброени в приложенията. В случая със Словения основните недостатъци се отнасят до сроковете в трансграничните процедури, липсата на изискване компетентните органи да вземат предвид резултатите от предварителните проверки или оценки на въздействието върху околната среда,както и неправилното транспониране на изискванията за адаптиране на параметрите за мониторинг към естеството, местоположението и размера на проекта, както и значението на неговото въздействие върху околната среда. Освен това словенското законодателство не

предвижда достатъчно санкции за нарушения на националните разпоредби, приети съгласно  Директивата за ОВОС. По отношение на Словакия недостатъците са свързани главно със воевременността на решенията, с възможни конфликти на интереси, както и с липсата на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции. В случая с Хърватия новото национално законодателство въвежда специална процедура за разрешаване на проекти за добив на чакъл и пясък чрез извличане от възобновяеми находища в речни корита и други повърхностни водни обекти. Комисията счита, че законодателството представлява грубо нарушение на разпоредбите за екологична оценка в Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО на Съвета),

Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕО) и Директивата за оценка на въздействието върху околната среда, тъй като в него се предвижда някои проекти за добив на чакъл и пясък да бъдат изключени от изискванията за оценка на състоянието на водите и въздействието върху околната среда на такава експлоатация. Ето защо днес Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на тези държави членки, като им даде два месеца, за да отговорят на доводите ѝ. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Морска среда: Комисията призовава ФИНЛАНДИЯ да защитава своите морски води Комисията настоятелно призовава Финландия да приложи правилно изискванията на Рамковата директива за морска стратегия (Директива 2008/56). Директивата предвижда цялостна уредба за защита на моретата и океаните на ЕС и с нея се гарантира, че техните ресурси се управляват по устойчив начин. Комисията счита, че Финландия не е изпълнила правилно изискванията на Директивата в националното си законодателство, по-специално по отношение на елементите, които трябва да се вземат предвид при оценката на състоянието на морските води, определянето на екологични цели и изготвянето на морски стратегии за такива води.

 Поради тези причини Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Финландия, която има два месеца за отговор. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Отпадъци: Комисията призовава настоятелно 15 държави членки да спазят задълженията си за докладване съгласно законодателството на ЕС в областта на отпадъците. Законодателството на ЕС в областта на отпадъците изисква от държавите членки да докладват данни на Комисията. Към днешна дата общо 15 държави членки не са изпълнили задълженията си по редица законодателни актове, включително директивите относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, относно излезлите от употреба превозни средства и относно опаковките и отпадъците от опаковки, както и Регламента относно превози на отпадъци. Съгласно Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване държавите членки са длъжни да докладват на Комисията за постигнатия напредък по изпълнението на целите в рамките на определен брой месеци след края на обхванатия период, въз основа на структура, определена от Комисията. Държавите членки също така трябва да предоставят на Комисията  подробно описание на начина, по който са съставени данните. До момента Малта, Румъния и Швеция не са изпълнили задълженията си, тъй като не са представили докладите за 2015 г. Съгласно Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори държавите членки са задължени да предават на Комисията доклади относно коефициентите на събираемост, определени в Директивата, в рамките на определен брой месеци след края на съответната година и да посочат в тях как са получени данните, необходими за изчисляване на коефициента на събираемост. Те са задължени също така да докладват за степените на рециклиране, постигнати за всяка съответна календарна година, и дали е постигната изискваната в Директивата ефективност на рециклирането.

 До момента България, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Литва, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения, Унгария, Франция и Швеция не са изпълнили тези задължения за 2016 и/или 2017 г.

Съгласно Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства от държавите членки се изисква да докладват на Комисията относно целите, определени от Директивата, заедно с подходящо описание на използваните данни. Към днешна дата Дания, Румъния и Словения не са изпълнили своите задължения, тъй като не са представили доклади за 2015 г. и  2016 г. Съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни  2006 г. относно превози на отпадъци държавите членки са задължени да изпращат доклади до Комисията относно прилагането на Регламента относно превози на отпадъци. До момента Румъния не е представила доклад за 2017 г. И накрая, в съответствие с Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки от държавите членки се изисква да предоставят на Комисията данни за изпълнението на целите за възстановяване и рециклиране на отпадъците от опаковки в срок от 18 месеца след края на съответната година посредством форматите, установени от Комисията, и да изпратят на Комисията подходящо описание на начина, по който са съставени данните (т.нар. „доклад за проверка на качеството“). Към днешна дата Литва не е представила доклад за проверка на качеството за 2016 г. Поради това Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на въпросните петнадесет държави членки. Ако в срок от два месеца не бъдат предприети действия, Комисията може да издаде мотивирано становище.

Хуманно отношение към животните: Комисията призовава четири държави членки да въведат правилно в националното си законодателство мерки за защита на  лабораторните животни Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на Австрия, Дания, Латвия и Финландия във връзка с недостатъците при въвеждането в националното им законодателство направилата на ЕС относно защитата на животните, използвани за научни цели (Директива 2010/63/ЕС). Директивата беше приета през септември 2010 г., като беше постигнато съгласие правилата на ЕС да се транспонират в националното законодателство до 10 ноември 2012 г. Директивата осигурява високо равнище на хуманно отношение към животните, като същевременно гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар. Тези правила на ЕС

имат за цел също така да се сведе до минимум броят на опитните животни и изискват да се  използват алтернативни методи, когато това е възможно. За  Дания недостатъците в националното законодателство включват неправилно прилагане на изискванията за разрешения— изисквани както за операторите, така и за отделните проекти, неправилни правила за административните процедури за разрешаване на заявления за проекти и недостатъчни изисквания за персонала, който се грижи за животните, и за персонала, който се занимава с изпитвания върху животни. В случая с Финландия недостатъците включват неправилни правила относно административните процедури за одобряване на заявления за проекти, неправилно въвеждане на правила, свързани с информацията, която трябва да се регистрира за използваните животни, и неправилни изисквания за настаняване и грижи за животните.

 В случая с Австрия транспонирането на Директивата не е напълно задоволително. Сред основните въпроси са задълженията относно компетентността на персонала и назначаването на ветеринарен лекар,както и правилата за оценка на проектите. Що се отнася до Латвия, недостатъците в националното законодателство включват, наред с другото, неправилно транспониране на разпоредбите относно предмета и обхвата, използването на определени животни в процедури и някои разпоредби относно издаването на разрешение. Въпросните държави членки разполагат  със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Британското правителство е изпратило писмо до ЕК, в което  информира, че няма да номинира британски комисар

Британското правителство е изпратило писмо до ЕК, в което информира, че няма да номинира британски комисар

Четвъртък, 14 Ноември 2019

Британското правителство е изпратило писмо до новоизбраната председателка на Европейската комисия Урсула фон дер...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

20 деца посетиха животновъдното стопанство на ЗППК “Напредък-Батак” , с. Батак

20 деца посетиха животновъдното стопанство на ЗППК “Напредък-Батак” , с. Батак

Понеделник, 11 Ноември 2019

 20 деца от XI и XII клас на Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко...

Компании, Събития, Анализи

Премиерът Бойко Борисов ще участва в Четвъртата среща на върха в Солун

Премиерът Бойко Борисов ще участва в Четвъртата среща на върха в Солун

Четвъртък, 14 Ноември 2019

Министър-председателят Бойко Борисов ще бъде в Гърция за участие в Четвъртата среща на върха...

Реколта, Пазари, Цени

Китай  е най-големият  вносител на млечни продукти и суровини

Китай е най-големият вносител на млечни продукти и суровини

Петък, 15 Ноември 2019

В Холандия се засилват протестите и демонстрациите от страна на говедовъди,насочени срещу обвиненията,че имат...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

ОБЩИНИТЕ УЧАСТВАТ АКТИВНО  В ПОДГОТВКАТА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

ОБЩИНИТЕ УЧАСТВАТ АКТИВНО В ПОДГОТВКАТА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Сряда, 13 Ноември 2019

Експерти от общини и НСОРБ, които  представляват интересите на местните власти в работата на...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.