Политиките на ЕС в областта на климата и поставените цели за намаляване на нетните емисии на парникови газове

Европейската комисия прие пакет от предложения във връзка с политиките на ЕС в областта на климата и поставените цели за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г

Това включва:

- Инвестиране в чиста индустрия

- По-чист транспорт

- Ролята на водорода за постигане на целите в областта на климата

ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ
 
Европейският зелен пакт ще превърне ЕС в справедлива, просперираща и неутрална по отношение на климата икономика. Определянето на ясни цели за 2030 г. и след това дава
сигурност на промишлеността и инвеститорите, и помага на енергоемките индустрии да разработват иновативни технологии, неутрални по отношение на климата.
Oт технологиите за възобновяема енергия, горивата и инфраструктурата до екологично чист транспорт, промишлени процеси и обновяване - тези предложения създават обещаващи
възможности за европейските предприятия и работници.

ИНВЕСТИРАНЕ В ЧИСТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПА И СЪЗДАВАНЕ НА
 РАБОТНИ  МЕСТА НА БЪДЕЩЕТО

 Този зелен преход трябва да предостави ползи за всички, възможно най-бързо и справедливо, като  същевременно укрепва нашата конкурентоспособност,  създава работните места на бъдещето и ефективно се справя с разходите и въздействията

СТИМУЛИРАНЕ И ИНВЕСТИРАНЕ В ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ЧРЕЗ
ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ
Постигането на допълнително намаляване на емисиите в
промишлеността и запазването на международната конкурентоспособност ще зависи все повече от
революционни чисти технологии и разгръщането на инфраструктурата, необходима за осигуряване на
възобновяема енергия и нисковъглеродни решения.

Намаляване на емисиите в Схемата за търговия с емисии (СТЕ) с 61% до 2030 г.  (в сравнение с нивата от 2005 г.):
• еднократно намаляване на годишния лимит на общите емисии, за да се приведе този  лимит в съответствие с реално наблюдаваните емисии
• увеличаване на годишния процент на  намаление (коефициент на линейно намаление) на горната граница до 4,2 %, за
да се постигне новата цел за 2030 г.
Повече инвестиции в чисти технологии:
• обвързване на безплатните квоти по СТЕ с инвестиции в пречистване на промишлените процеси
• засилване на правилата, за да се гарантира, че държавите членки
използват приходите си от търговия по СТЕ на ЕС за инвестиции в чисти технологии.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ФОНДА ЗА  ИНОВАЦИИ
Фондът за иновации се финансира от квоти,  продавани в рамките на СТЕ на ЕС, и  осигурява средства за иновативни  нисковъглеродни технологии. Новото предложение е за удвояване на фонда.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗМЕСТВАНЕТО НА ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ ОТ СЕКТОРИТЕ, НАЙ-СИЛНО
ИЗЛОЖЕНИ НА РИСК
Нов механизъм за въглеродна корекция по  границите ще определя цената на въглеродните емисии при вноса на определен набор от продукти,  за да се гарантира, че амбициозните действия в  бластта на климата в Европа не водят до "изместване на въглеродни емисии". Това ще гарантира, че  намаляването на емисиите в Европа допринася за намаляване на емисиите в световен мащаб.


НАСЪРЧАВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА  ЕНЕРГИЯ, ЧИСТИ ГОРИВА 
ПРЕЧИСТВАНЕ НА  ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЪЗДАВАНЕ  НА РАБОТНИ МЕСТА
Увеличаването на енергийната ефективност,
възобновяемата енергия и чистите горива е от
съществено значение за декарбонизацията на
промишлеността. Освен това то има потенциал да
създаде нови работни места.

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА  ВЕРИГАТА ЗА ДОБАВЕНА  СТОЙНОСТ В
АВТОМОБИЛНИЯ СЕКТОР
Преходът към мобилност с нулеви емисии изисква трансформация на автомобилния сектор по цялата верига за създаване на добавена стойност. Стандартите за емисии на CO2 за леки автомобили и микробуси ще  стимулират този преход. Европейските инвестиции ще подкрепят автомобилната  индустрия в прехода към мобилност с нулеви  емисии и ще помогнат на европейските производители да заемат водеща позиция на световния пазар.
Нашите предложения ще:
• стимулират продажбите на превозни средства с нулеви емисии и ще  създадат работни места в нови сектори с висок потенциал за растеж, като акумулаторните батерии, с развитието на веригата на добавената стойност.
• създаде работни места в изграждането и инсталирането на инфраструктура за  зареждане на автомобилния транспорт.
• разгърнат водещи действия, за да получат хората подходящи умения, необходими за прехода към екологични и цифрови технологии, в рамките на  Европейската програма за умения

#EUGreenDeal 

ПО-ЧИСТ ПЪТЕН ТРАНСПОРТ

Публичните станции за зареждане и тези за зареждане с водород ще бъдат широко достъпни,  оперативно съвместими и лесни за използване, вкл. на определени интервали по основните
транспортни коридори в Европа.
Национални цели за станции за зареждане на леки автомобили и микробусите биха могли да доведат до приблизително*:
2025г. 1 млн.  2030г.  3.5 млн. 2040г. 11.4 млн.
2050г.  16.3 млн.
Станции за зареждане на  автомобили и микробуси
• в основната мрежа на TEN-T: най-малко 300 kW мощност на всеки 60 км до 2025г.  и поне 600 kW до 2030г;
• в рамките на цялостната мрежа TEN-T:  поне 300 kW мощност на всеки 60 км  до 2030г. и поне 600 kW до 2035г.
Станции за зареждане с водород
• до 2030 г. ще бъдат осигурени на всеки 150 км в рамките на основната мрежа TEN-T;
• във всеки градски възел, обслужващ както леки, така и тежкотоварни
превозни средства до 2030 г.
Места за зареждане на тежкотоварни автомобили
• в основната мрежа на TEN-T: най- малко 1400 kW места за зареждане на всеки 60 км до 2025 г. и най-малко 3500 kW до 2030 г;
• в рамките на цялостната мрежа на TEN-T: поне 1400 kW мощност на  всеки 100 км до 2030 г. и поне 3500 kW до 2035 г;
• във всеки градски възел и на всеки безопасен и сигурен паркинг до 2030г.

По-амбициозни стандарти за емисиите на CO2 за нови автомобили и микробуси, за да се увеличи броят на автомобилите с нулеви и ниски емисии по европейските пътища.
Задължителни изисквания за въвеждането на обществени станции за зареждане, както и станции за зареждане с водород за леки автомобили.

ЧИСТИ ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ГОРИВА
Нова директива за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници за повече възобновяеми енергийни източници в транспортния сектор
• Нови цели по отношение на емисиите на парникови газове в транспорта и използването на иновативни горива;
• Засилени критерии и сертифициране за устойчивост и намаляване на емисиите на парникови газове.
Целево намаляване на интензивността на парникови
газове в транспорта Целеви дял на възобновяемите
водородни и синтетични горива  2.6 % до 2030г.
Целеви дял на  усъвършенстваните биогорива
2,2 % до 2030г.

ReFuelEU: Ускоряване на декарбонизацията на авиацията чрез устойчиви авиационни горива (УАГ)
• Задължение за доставчиците на горива да разпространяват все по-големи количества УАГ на всички летища в ЕС;
• Задължение за авиокомпаниите да зареждат гориво, смесено със УАГ, преди всеки полет от летище в ЕС;
• Съсредоточаване върху най-иновативните и устойчиви горива, напр. усъвършенствани биогорива и синтетични горива (известни също като електро горива);
• Осигуряване на електрозахранване за стационарните търговски въздухоплавателни средства

РОЛЯТА НА ВОДОРОДА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НИ  В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2030г.  

               40GW електролизатори за  водород от възобновяеми    източници  в ЕС, 10 милиона тона водород  от възобновяеми източници  произведен в ЕС

ПРЕРАЗГЛЕДАНА ДИРЕКТИВА  ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Преразгледаната директива за енергията от възобновяеми източници насърчава използването на възобновяем водород:

  • Разширяване на системата за сертифициране на възобновяеми горива в целия ЕС, така че да включва и водорода
  • Декарбонизация на промишлеността и на тежкотоварния транспорт и транспорта на дълги разстояния чрез конкретни цели

 ТРАНСПОРТ

2.6%  за възобновяеми горива от небиологичен  произход

ПРОМИШЛЕНОСТ

50% дял на възобновяемите източници в потреблението на  водород

 Използването на нови енергийни носители като водорода, особено от възобновяема  електроенергия, ще играе ключова роля в Европейския зелен пакт. Водородът може да се използва като гориво, енергиен носител или суровина и би могъл да намали емисиите в сектори, в които това би било трудно, особено в промишлеността и транспорта.

 Водородната стратегията на ЕС се стреми да използва огромните бизнес възможности,  свързани с производството на декарбонизиран водород. Интересът в световен мащаб ще означава нови възможности за дружествата от ЕС, които се стимулират с приетите сега от Комисията

 РОЛЯТА НА ВОДОРОДА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НИ  В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2030г.  

 ЦЕЛИ ЗА 2030г.

                40GW електролизатори за водород от възобновяеми

  източници в ЕС 10 милиона тона водород  от възобновяеми източници  произведен в ЕС

 ПРЕРАЗГЛЕДАНА ДИРЕКТИВА  ЗА ЕНЕРГИЯТА  ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Преразгледаната директива за енергията от възобновяеми

източници насърчава използването на възобновяем водород:

  • Разширяване на системата за сертифициране на възобновяеми горива в целия ЕС, така че да включва и водорода
  • Декарбонизация на промишлеността и на тежкотоварния транспорт и транспорта на дълги разстояния чрез конкретни цели

СТАНДАРТИ ЗА CO₂ ЗА ЛЕКИ КОЛИ И МИКРОБУСИ 

Стандартите за CO₂ за леки автомобили и микробуси поставят  технологично неутрални цели за намаляване на емисиите до 2030 г. и до 2035 г. Водородът може да бъде част от решението,  по-специално за тежкотоварните превозни средства, ако индустрията реши да инвестира в тази технология.

  РЕГЛАМЕНТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА

Регламентът за инфраструктурата на алтернативни горива също така ще подкрепи изграждането на инфраструктура за алтернативни горива,  включително пунктове за зареждане с водород. Ще има по една станция за зареждане с водород на всеки 150 км  в рамките на основната мрежа TEN-T и във всеки градски възел.

 ИНИЦИАТИВАТА FUELEU MARITIME 

Инициативата FuelEU Maritime обхваща всички възобновяеми и

нисковъглеродни горива в морския транспорт, вкл.  декарбонизиран водород и декарбонизирани горива,  получени от водород (включително метанол и амоняк

СТАНДАРТИ ЗА CO₂ ЗА ЛЕКИ КОЛИ И МИКРОБУСИ 

Стандартите за CO₂ за леки автомобили и микробуси поставят технологично неутрални цели за намаляване на емисиите до 2030 г. и до 2035 г. Водородът може да бъде част от решението,  по-специално за тежкотоварните превозни средства, ако индустрията реши да инвестира в тази технология.

    РЕГЛАМЕНТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА  НА АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА

Регламентът за инфраструктурата на алтернативни горива също така ще подкрепи изграждането на инфраструктура за алтернативни горива,  включително пунктове за зареждане с водород.  Ще има по една станция за зареждане с водород на всеки 150 км  в рамките на основната мрежа TEN-T и във всеки градски възел.

 ИНИЦИАТИВАТА FUELEU MARITIME 

Инициативата FuelEU Maritime обхваща всички възобновяеми и нисковъглеродни горива в морския транспорт, вкл.  декарбонизиран водород и декарбонизирани горива,  получени от водород (включително метанол и амоняк).

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СХЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С  ЕМИСИИ НА ЕС 

Предложението за Схема за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС)  ще включи производството на водород с помощта на електролизьори в СТЕ на ЕС, като по този начин инсталациите за възобновяеми и нисковъглеродни източници ще имат право на безплатни квоти.

ДИРЕКТИВА ЗА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

Директивата за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията определя преференциални данъчни ставки за използването на възобновяем и нисковъглероден водород за крайните потребители.  Рамката за политика по отношение на водорода ще бъде завършена през декември.  Комисията ще представи предложения за водорода и декарбонизацията на газовите  пазари.

Миналата седмица Европейската комисия прие пакет от предложения във връзка с политиките на ЕС в областта на климата и поставените цели за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.

 

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Законодателен акт за цифровите услуги: регулиране на платформите за по-безопасна онлайн среда

Законодателен акт за цифровите услуги: регулиране на платформите за по-безопасна онлайн среда

Friday, 21 January 2022

  Членовете на ЕП дават зелена светлина за започване на преговори с държавите членки Мерки за...

Компании, Събития, Анализи

SIMA: 100 години земеделие, еволюция и революция, подкрепа, открития, производителност, споделяне, срещи и бизнес

SIMA: 100 години земеделие, еволюция и революция, подкрепа, открития, производителност, споделяне, срещи и бизнес

Friday, 21 January 2022

 Тази година изложението на решения и технологии за ефективно и устойчиво земеделие ви кани...

Реколта, Пазари, Цени

Хлебопроизводителите: сметките за ток се покачиха с 400%

Хлебопроизводителите: сметките за ток се покачиха с 400%

Friday, 21 January 2022

Сметките за ток се покачиха с 400 процента. Продължават да са направо шокиращи. И...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.