Регулаторна рамка на ЕС за сертифициране на поглъщането на въглерод – какво предстои?

 В комюнике на Европейската комисия относно „Устойчиви въглеродни цикли“ се определят краткосрочни и средносрочни действия в подкрепа на улавянето на въглерод в почвите и за разширяване на този екологосъобразен бизнес модел за по-добро възнаграждение на лицата, стопанисващи земи, за работата им по улавянето на въглерод и опазването на биологичното разнообразие. До 2030 г. инициативите за улавяне на въглерод в земеделските земи следва да допринесат с 42 млн. тона CO2, съхранен в естественото поглъщане на въглерод в Европа.

Мерките за постигане на тази цел включват:

 • насърчаване на практиките за улавяне на въглерода в почвите в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) и други програми на ЕС, например програмата LIFE и научноизследователската мисия на „Хоризонт Европа“ Пакт за почвите в Европа“, както и чрез национално финансиране от публичния и от частния сектор;
 • стандартизиране на методиките за мониторинг, докладване и проверка, необходими за осигуряване на ясна и надеждна рамка за сертифициране на улавяне на въглерода в селскостопанските почви, като се даде възможност за развитие на доброволни пазари на въглерод;
 • предоставяне на по-добри знания, управление на данни и персонализирани консултантски услуги за лицата, стопанисващи земи, както на сушата, така и в рамките на синята въглеродна екосистема.

  По пътя към интегриране на поглъщането на въглерод в политиката на ЕС за климата, ЕК ще предприеме следните действия:

 • стартира покана за предоставяне на доказателства, за да се засили разбирането на Комисията за отстраняването на въглерод и ключови въпроси за тяхното отчитане и сертифициране (началото на 2022 г.);
 • организира конференция за обмен на устойчиви въглеродни цикли и предстоящото законодателно предложение за сертифициране на поглъщане на въглерод (в първо тримесечие на 2022 г.);
 • да предложи регулаторна рамка на ЕС за отчитане и сертифициране на поглъщането на въглерод (края на 2022 г.);
 • установяване на стандарт на ЕС за наблюдение, отчитане и проверка на емисиите на парникови газове и поглъщане на въглерод на ниво земеделски и горски стопанства, както и за уловения изкопаем, биогенен или атмосферен CO2, който се транспортира, обработва, съхранява и потенциално се емитира отново в атмосферата всяка година ;
 • организира редовен обмен с други юрисдикции относно отчитането и сертифицирането на отстраняването на въглерод.

Ключови действия в подкрепа на промишленото CO2 улавяне, използване и съхранение

За да подобри мащаба на промишлените решения за улавяне, използване и съхранение на CO2, EK ще предприеме следните действия:

 • по-нататъшно разработване на стандартна, стабилна и прозрачна методология за количествено определяне на ползите за климата от устойчиво произведени дървени строителни продукти и други строителни материали с потенциал за съхранение на въглерод;
 • разработване на методологии и извършване на интегрирана оценка на земеползването в биоикономиката на ЕС, с цел осигуряване на съгласуваност на агрегираните национални политики и цели на ЕС и предоставяне на техническа помощ на държавите-членки за извършване на национални оценки в подкрепа на техните политики в областта на биоикономиката.
 • по-добра подкрепа за промишленото отстраняване на въглерод с Иновационния фонд;
 • приемите на проектни предложения по Horizon Europe ще продължат да подкрепят промишленото улавяне, транспортиране, използване и съхранение на CO2 в следващата работна програма (2023/24 г.);
 • стартира проучване за развитието на транспортната мрежа на CO2;
 • актуализиране на насоките за Директивата за Съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации (CCS), обхващащи управлението на риска, мониторинга и финансирането;
 • организира годишен CCUS форум относно улавянето, използването и съхранението на въглерод.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Законодателен акт за цифровите услуги: регулиране на платформите за по-безопасна онлайн среда

Законодателен акт за цифровите услуги: регулиране на платформите за по-безопасна онлайн среда

Friday, 21 January 2022

  Членовете на ЕП дават зелена светлина за започване на преговори с държавите членки Мерки за...

Компании, Събития, Анализи

SIMA: 100 години земеделие, еволюция и революция, подкрепа, открития, производителност, споделяне, срещи и бизнес

SIMA: 100 години земеделие, еволюция и революция, подкрепа, открития, производителност, споделяне, срещи и бизнес

Friday, 21 January 2022

 Тази година изложението на решения и технологии за ефективно и устойчиво земеделие ви кани...

Реколта, Пазари, Цени

Хлебопроизводителите: сметките за ток се покачиха с 400%

Хлебопроизводителите: сметките за ток се покачиха с 400%

Friday, 21 January 2022

Сметките за ток се покачиха с 400 процента. Продължават да са направо шокиращи. И...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.