Обмяна на опит и добри практики в Трабзон, Турция

Делегация от Българска търговско-промишлена палата участва в посещение в Трабзон, Турция, което се осъществява в рамките на проект „Концепция за международна иновационна мрежа“, финансиран по Програма за сътрудничество между Република Турция и ЕС.

 Българската търговско-промишлена палата е представлявана от  Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, Емил Пеев, член на ИС и УС на БТПП и председател на Търговско-промишлена и земеделска палата – Ловеч, Христина Шотекова – ръководител на Enterprise Europe Network, както и експертите Благовеста Джабирова и Виктория Славчева.  

Целта на посещението е  обмяна на опит и добри практики в областта на подобряване на услугите за МСП, предоставяни в областта на правата върху интелектуалната собственост, управлението на иновациите, обсъждане на иновационните политики и усъвършенстване методите на сътрудничество между неправителствените организации, центровете за научни изследвания и трансфер на технологии, университетите и бизнеса. 

Българската делегация ще представи успешния опит на БТПП и ще участва в срещи с представители на местната общинска администрация, Търговската палата в Трабзон, местна организация за развитие на малките и средни предприятия, представители от Технологичния университет и центъра за научни изследвания и трансфер на технологии, Източна агенция за развитие на региона на Черно море, Института за млади предприемачи и Института за жени предприемачи. Предвижда се и посещение на университет и неговия  център за научни изследвания и трансфер на технологии, както и местен иновационен център.

 

Учени от БАН предлагат стратегия за развитие на изкуствения интелект

Рамка на Национална стратегия за развитие на изкуствения интелект разработиха учени от Българската академия на науките по инициатива на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски.

 Документът е предоставен за разглеждане в Министерски съвет и е изготвен с цел да се подпомогне изработката на Национална стратегия за развитието на Изкуствения Интелект в България до 2030 г. Европейската комисия препоръчва тези стратегии да се вложат в интегриран 10-годишен план за действие.

Изправени сме пред цялостна промяна на обществото, която е много повече от технологичната революция през миналия век, посочват учените. Технологичните иновации не са универсално приложими и трябва да бъдат съотнесени към националните особености на икономиката и социално-културния контекст.

Адаптирането и оптимизацията на взаимодействието между технически и иновационни процеси и тяхното отражение върху обществото би могло да даде съществен принос за конкурентоспособността и продуктивността на българската икономика, се отбелязва в стратегията. Облачните и интернет технологиите, технологиите за оползотворяване на потенциала на големите данни, индустриалната и сервизната роботика, приложенията на изкуствения интелект са основните технологични предпоставки за развитие на цифровата икономика.

Предложената Рамка на Национална стратегия за развитие на изкуствения интелект разглежда и социалните аспекти като се посочва, че появата на новата вълна “цифрови технологии” машинното самообучение, роботиката, големите данни, автономните системи ще има значителни последици за икономиката и пазарите на труда, с потенциал да предизвика съществени социално-икономически промени.

Пазарът на труда и новите изисквания за дигитална компетентност, промяната в ученето и придобиването на квалификация, както и социалната значимост са сред разглежданите области. Естествено е да очакваме, че при интегриране на технологиите на ИИ в производството и публичния сектор ще се появят нови видове работа, докато други работни места изчезват. Проучванията показват, че няма единодушно мнение дали това ще доведе до спад или ще увеличи заетостта. Ясно е, обаче, че автоматизацията и цифровизацията ще променят видовете работни места и видовете умения, от които се нуждаят служителите.

Като сектори – „консуматори“ на ИИ са разгледани три специфични области за внедряване на ИИ в България: здравеопазване, ИИ за обществото - публични услуги, както и интелигентно земеделие, животновъдство и опазване на околната среда.

В препоръките на работната група от БАН за секторите, развиващи ИИ, се посочват няколко направления, в които страната има добър потенциал за развитие. Един такъв пример е развиващата се сервизна роботика (например интелигентни асистенти), роботи за използване на микро- и нано-технологии в биологията, безпилотни летателни апарати с интелигентно управление и др. Друг успешен за България сектор е разработването на софтуер, включително използване на ИИ при разработване и тестване на софтуер, човеко-машинни интерфейси на естествен език с приоритет на български език, системи за сигурност, системи с ИИ за управление на индустриални платформи, критични ресурси и инфраструктури и др.

В приложение са обобщени съществуващите български нормативни актове, свързани с развитието на ИИ, както и ключовите нормативни актове на международно/ЕС равнище.

Работната група от БАН препоръчва да се пристъпи към създаване на Национална стратегия за развитието на ИИ в България, което включва изготвяне на детайлни социалноикономически анализи за ползата от приложението на ИИ в различни приоритетни области и изработка на координиран План за действие с интегрирани мерки в различните сектори.

Терминът „Изкуствен интелект“ (ИИ) възниква през 1956 г. като описание на машини, които имитират присъщи на хората когнитивни функции. Използваното днес от Европейската комисия наименование „Изкуствен интелект“ обхваща системи, които показват интелигентно поведение, като анализират своята среда и – с известна степен на самостоятелност – предприемат действия за постигане на конкретни цели.

Иновации и съвместна визия за иновативно бъдеще

В периода 7 – 9 октомври 2019 г. в  Белград, Сърбия, ще се проведе Четвъртата конференция между Централна и Източна Европа ЦИЕ и Китай във формат 17+1 на тема „Иновации и съвместна визия за иновативно бъдеще“.

 В рамките на конференцията е договорено провеждането на бизнес форум с двустранни срещи под надслов „2nd Innovation Talk“ в гр. Белград.

Целта на събитието е създаване на бизнес контакти и запознаване със спецификата и възможностите на пазарите от региона на „Новия път на коприната“. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и страните, участващи в инициативата на ЦИЕ и Китай във формат 17+1, както и стимулиране на съвместните инвестиции.

 Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ИАНМСП сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори от взаимен интерес: земеделие, здравеопазване, космонавтика, научни изследвания, биология, информационни технологии и аутсорсинг fintech в т.ч. блокчейн технологии и 5G мрежи, изкуствен интелект, кибер сигурност, интелигентни решения за града, роботика, индустриална дигитализация електроника, автомобилостроене, железопътен транспорт и др.

BioPass - нов интернет подход в агросектора

Африканската чума по свинете можеше да не бъде допусната в България, както и други заболявания като чумата по овцете и козите, птичи грип, антракс и др. По повод усложнената епизоотична обстановка в сектор свиневъдство в България през последните 2 месеца, еврокомисарят по здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис, бе категоричен, че небрежност е предизвикала проблема с африканската чума. България е изправена пред огромна опасност да загуби цялото си свиневъдство, заяви още Андрюкайтис.

България обаче пропусна ключови моменти в проследяването на животните, на храни, фуражи, или вещества за производство на храна, както и всичките етапи на производство, преработка и дистрибуция. Преди две години беше „поднесен на тепсия“ уникален продукт BioPass - пътна карта, която упражнява контрол върху всеки един продукт - хранителен /с растителен или животински произход/, конвенционален и биологичен, фармацевтичен и др. Но го пренебрегнахме, а можехме да го внедрим в практиката.

BioPass отразява нов интернет подход в агросектора – иновация, разработена от пловдивската фирма „Фермента-Б“ ЕООД и Сдружение Агро Био Свят. Андрея Щерев, председател на Сдружение Агро Био Свят, управител на „Фермента-Б“:

„Пътната карта бе високо оценена в САЩ и получи награда в престижния международен конкурс Bio-IT World за на-добри практики за 2017 г. След това бе необходимо да се доразвие и да се синхронизира с европейското и българското законодателство. За което още през 2014 г. имаше уверение от страна на Министерство на земеделието, че ще получи необходимото национално или европейско финансиране. До момента обаче не е отпуснат нито лев и за съжаление към пътната карта няма интерес нито от страна на агроведомството, нито от Агенцията по безопасност на храните. Пътната карта, която ние предлагаме за проследяване на животновъдните практики, е ключов инструмент, както за стопаните, така и за ветеринарите, контролните органи и всички оператори по веригата на производство на месо. BioPass е отличен инструмент за ветеринарните органи за борба с потенциално пагубните заболявания, каквато е АЧС, и по-специално за тяхното наблюдение, диагностика и адекватното уведомяване. Осигурява възможност за превенция и подготовка на заболяванията, идентификация и регистрация на животните, контрол и ограничаване на епидемиите от болести, постигане на биосигурност и др.“

Aко пътната карта е била приложена у нас преди няколко години, каквото уверение е получил от бившия земеделски министър проф. Димитър Греков, днес чрез подходът BioPass би се ограничил в голяма степен проблема с АЧС по свинете и мащабите на подобни епидемии от заболявания на животните, отглеждани в стопанствата и не би допуснал подобен размер на икономически загуби за сектори в земеделието и храните. С въвеждането на подхода BioPass отговорност на практика ще се търси от Българска агенция по безопасност на храните, ветеринарните лекари и техници, от „Съвети в земеделието“, „Общинските служби по земеделие“, както и от кметовете по населени места в реално време, защото данните от въвеждането на агротехническите мероприятия и дейностите на всички органи по контрола при животните, ще са видими по всяко време в националния регистър към Министерство на земеделието. Грижата трябва да е както за големите производители, така и за поминъка на всички дребни земеделски стопани, и не само на тези с животни „заден двор“.

Премиерът Борисов: Българската страна има интерес да инвестира в Туркменистан в редица сфери

Българската страна има интерес да инвестира в Туркменистан в редица сфери, заяви министър-председателят Бойко Борисов, който присъства на откриването на Международната каспийска изложба за иновативни технологии в Туркменбаши.

 Навлизат български компании, има вече подписани договори, мисля, че ще има и други, защото действително има гаранции за техния бизнес, изтъкна премиерът Борисов. Българският министър-председател акцентира върху сферата на строителството, където компании преговарят за сключването на сделки за безизкопни технологии. Голям интерес има в машиностроенето към нас, добави още Борисов.

 Министър-председателят посочи, че Туркменистан разполага с големи газови находища. Най-вече им е интересно дали можем да захраним газовия хъб „Балкан“, това може да стане само съвместно с руската страна, заяви премиерът Борисов. Целта е нашият газов хъб „Балкан“, да намерим, и утре на срещата с Медведев това ще говорим, дали, тъй като всички тръби от Туркменистан минават през Русия, към днешна дата, дали не може да се направят суапови сделки, каза още българският премиер.

Международната каспийската изложба за иновативни технологии, на която присъства премиерът Борисов, се провежда в рамките на Първия каспийски икономически форум в Туркменистан. Изложбата е разположена в района на морското пристанище „Туркменбаши” и има за цел да привлече иновативни решения в областта на автомобилната индустрия и производството на автомобилни компоненти.

На автомобилното изложение „Туркмен Сахра 2019“, което също е част от програмата на международната изложба, са представени нови леки и тежкотоварни автомобили и специална техника, иновативни разработки на автомобилната индустрия, съвременни разработки в областта на автомобилната аудио и видео електроника и автомобилни системи за безопасност.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

EС спира вноса на канадски пресни плодове

EС спира вноса на канадски пресни плодове

Петък, 23 Август 2019

EС  спира вноса на канадски  пресни плодове, считано от 1 септември, тъй като въвежда...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Ветеринарни експерти от Германия извършват епизоотично проучване в индустриалните ферми

Ветеринарни експерти от Германия извършват епизоотично проучване в индустриалните ферми

Четвъртък, 22 Август 2019

Ветеринарни експерти от Германия пристигнаха у нас за извършване на епизоотично проучване в засегнатите...

Компании, Събития, Анализи

Институтът по лозарство и винарство в Плевен показа 29 десертни и 8 винени сорта грозде

Петък, 23 Август 2019

Институтът по лозарство и винарство в Плевен  показа изложба от 37 образци - 29...

Реколта, Пазари, Цени

Институтът по лозарство и винарство в Плевен показа 29 десертни и 8 винени сорта грозде

Институтът по лозарство и винарство в Плевен показа 29 десертни и 8 винени сорта грозде

Петък, 23 Август 2019

Институтът по лозарство и винарство в Плевен  показа изложба от 37 образци - 29...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Над 1 милиард лева са инвестициите на „Дънди Прешъс Металс”

Над 1 милиард лева са инвестициите на „Дънди Прешъс Металс”

Петък, 23 Август 2019

Благоустрояването на градовете и привличането на повече инвеститори у нас - върху тези два...

Иновации, Обучение, Агросвят

Обмяна на опит и добри практики в Трабзон, Турция

Обмяна на опит и добри практики в Трабзон, Турция

Четвъртък, 22 Август 2019

Делегация от Българска търговско-промишлена палата участва в посещение в Трабзон, Турция, което се осъществява...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.