Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 21 проекта по подмярка 4.2 от ПРСР 2014 – 2020

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите чрез ИСУН 21 проектни предложения, подадени от кандидати по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. – прием 2018 г., получили от 69 до 66 точки включително на предварителна оценка.
    Припомняме, че бюджетът по подмярката беше увеличен, съгласно Заповед № РД 09-767 от 29.07.2021 г. на ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. от 241 188 575,38 лв. на 261 976 773,58 лв. Така се предостави възможност за финансиране на всички допустими проекти, получили между 69 и 66 точки по критериите за подбор на предварителна оценка. По процедурата се финансират инвестиции, насочени към преработка на продукти.
   От оценените на административно съответствие и допустимост 21 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 8 проекта. 4 са проектите, които не преминават на последващ етап, а 9 проекта са оттеглени от кандидатите.
     На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка.
    ДФЗ – РА ще изпрати чрез ИСУН уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на Фонда.
   След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Законодателен акт за цифровите услуги: регулиране на платформите за по-безопасна онлайн среда

Законодателен акт за цифровите услуги: регулиране на платформите за по-безопасна онлайн среда

Friday, 21 January 2022

  Членовете на ЕП дават зелена светлина за започване на преговори с държавите членки Мерки за...

Компании, Събития, Анализи

SIMA: 100 години земеделие, еволюция и революция, подкрепа, открития, производителност, споделяне, срещи и бизнес

SIMA: 100 години земеделие, еволюция и революция, подкрепа, открития, производителност, споделяне, срещи и бизнес

Friday, 21 January 2022

 Тази година изложението на решения и технологии за ефективно и устойчиво земеделие ви кани...

Реколта, Пазари, Цени

Хлебопроизводителите: сметките за ток се покачиха с 400%

Хлебопроизводителите: сметките за ток се покачиха с 400%

Friday, 21 January 2022

Сметките за ток се покачиха с 400 процента. Продължават да са направо шокиращи. И...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.