Над 9,4 млн. лева получават бенефициери по ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане 9 425 189 лв. по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.) за периода от 12 май 2022 г. до 27 май 2022 г. Подпомагане получават 53 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва:

-      по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени   1 170 040,80 лв. по един проект;

-      по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени  137 763,79 лв.  по 5 проекта;

-      по подмярка 4.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени  1 476 449,41 лв.  по един проект;

-      по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ са наредени 879 073,29 лв. по 2 проекта;

-      по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени  178 390,68 лв. по един проект;                      

-      по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени  2 112 657,94 лв.  по 9 проекта;

-      по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са наредени  723 724,16 лв. по един проект;

-      по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ са наредени  128 864,23 лв. по един проект;

-      по подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени  655 993,63 лв. по 11 проекта;

-      по подмярка  19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са наредени   1 962 231,22 лв. по 21 проекта.

 

 

 

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

ДФЗ преведе 5,2 млн. лева първи транш по схемата за зимни пръскания

ДФЗ преведе 5,2 млн. лева първи транш по схемата за зимни пръскания

Петък, 01 Юли 2022

 Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 5,2 млн. лв. (5 241 730 лв.) по схемата...

Реколта, Пазари, Цени

Цените на хляба са намалени с 20%

Цените на хляба са намалени с 20%

Събота, 02 Юли 2022

 Цените на хляба бяха намалени с 20% след приемането на нулевата ставка на ДДС...

Иновации, Обучение, Агросвят

ДФЗ вече издава електронни Удостоверения за особен залог

ДФЗ вече издава електронни Удостоверения за особен залог

Събота, 02 Юли 2022

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) информира земеделските стопани, кандидати по...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.