Пестициди и здравето на човека

Пестицидите са синтетични химически вещества, които намират широко приложение в съвременното земеделие за борба с болести, вредители и плевели. Заедно с торенето те допринасят за увеличаване на добивите и изхранване на нарастващото световно население..Те обаче са токсични и при неправилна употреба могат да бъдат опасни за здравето на човека, животните и околната среда.

Общите въпроси за значението, същността, приложението и класификацията на пестицидите по предназначение, приложение и химически състав бяха обект на предшестващи статии. Тук се обсъждат въпросите свързани с въздействието на пестицидите върху здравето на човек и животните..

ПРОНИКВАНЕ НА ПЕСТИЦИДИТЕ В ОРГАНИЗМА
Пестицидите проникват в организма на човек и животните по няколко пътища:
1. Приемане чрез устата (орално) при грубо нарушение на правилата за работа (хранене със замърсени ръце, погрешно поглъщане от нестандартни опаковки).
2. Дихателен (инхилаторен) път при вдишване на замърсен с пестициди въздух. Предизвиква дразнещо действие, кашлица и дори болки в гърдите.
3. Кожен път. Много пестициди могат да проникнат през здрава кожа и да причинят отравяне дори с фатален край (при работа без работно облекло).
4. Проникване през очите, които са много чувствителни при контакт с пестициди. При работа без предпазни очила могат да възникнат дразнение или изгаряне.
ТОКСИЧНОСТИ И ИЗМЕРВАНЕТО ИМ
Токсичността на пестицидите зависи от техния вид (химическата структура) способността им да проникват в организма и възможностите на организма да ги обезврежда. Тя се проявява с определени симптоми и нарушени функции, които могат да се измерват с определени тестове или с промени на кръвта, урината или активността на някой ензими.
Токсичността се измерва с т.н. средна летална доза (ЛД50), получена през устата и изразена в мг/кг живо тегло. Това е количеството което убива 50% от опитните животни (обикновено плъхове).
Средната летална концентрация (ЛК50) е концентрацията на пестицида във въздуха, която причинява смъртност на 50% ОТ опитните животни.
Колкото по-малки са леталната доза или концентрация, толкова по опасен е даден пестицид.

ФОРМИ НА ТОКСИЧНОСТТА
Според начина на проникване в организмите на пестицидите и причинените върху тях въздействия се различават следните форми на токсичност:
Кожна токсичност. Много от пестицидите проникват лесно през кожата. В по-лекия случай се получава външно корозивно действие на самата кожа или лигавиците на мястото на контакта. При по-дълбоко проникване са възможни тежки поражения на различни органи и системи.
Иритатно (дразнително) действие. Изразява се с получаване на възпалителни реакции на кожа, очи и дихателни органи.
Местен (локален) ефект. Увреждането настъпва на мястото на контакт с тялото.
Остра токсичност. Възниква веднага или много скоро след еднократна или неколкократна експозиция. . Най-често се предизвиква от поемане на голяма доза за кратък период от време.
Системен ефект. Пестицидът прониква в кръвоносната система, разнася се по различни органи и трайно ги уврежда.
Кумулативно действие. Проявява се при натрупване на пестициди в тъканите при продължително въздействие върху организма. Действащите системи за отделяне и обезвреждане на отровите в такива случаи действат по-слабо и се получава акумулиране. За да се даде възможност на организма да се пречисти са необходими съкратено работно време, дневни почивки, подходяща храна и др.). При болни бъбреци и черен дроб пречистването е неефективно и такива лица не трябва да се допускат за работа с пестициди..
Хронична токсичност. Проявява се при продължително въздействие (месеци или години) на ниски дози или концентрации на пестицидите. Симптомите се проявяват след известен период и обикновено е трудно да се установи връзката между заболяването и използването на токсичните вещества.
Алергии. Проявяват се като по-силни реакции на организма, отколкото е нормално при дадена доза. Веществата които ги предизвикат се наричат алергени.
Остра токсичност. Възниква веднага или много скоро след еднократна или неколкократна експозиция. . Най-често се предизвиква при поемане на голяма доза за кратък период от време.
Мутагенно действие. Дължи се на увреждане на наследствените носители в клетките – хромозоми и гени, което води до здравни нарушения, включително ракови заболявания.
Репродуктивни ефекти. Дължат се на увреждане на размножителните органи, което причинява нарушена способност към репродукция. Тук се отнасят тератогенните и фетотоксични ефекти.
При тератогенните ефекти се получават вродени дефекти на новородените (уродства, малформации) в новородените, когато майката е приемала токсиканти по време на бременност. Фетотоксично действие е увреждане на потомството без видимо уродство.
Чувствителност към токсикантите. Индивидуалната реакция на организмите към отровите зависи от много фактори: възраст, здравословно състояние, пол, генетични особености, вредни навици (пиене и пушене), бременност, следоперативно лечение и др.

ХИГИЕННА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПЕСТИЦИДИТЕ
Оценката на пестицидите относно влиянието върху здравето се основава на два вита критерии - здравни и екологични. Чрез тях които се класифицират на категории с различна степен на опасност и разрешителен режим.
Здравните критерии включват възможността от проява на изброените по-горе форми на токсичност за организмите
Екологичните критерии са свързани
o Резистентност (устойчивост) на разлагане. Особено опасни са пестицидите с дълъг полупериод на разпад (Т1/2)
o Подвижност в почвата, водите и атмосферата. Летливите пестициди се разнасят с въздушните течения на големи разстояния. Водоразтворимите съединения се отмиват от повърхностните води в реките и водоемите и инфилтрират в почвите до питейните води
На основата на здравните и екологични въздействия разрешените за употреба пестициди се делят на три категории (таблица).
Първа категория. Силно отровни опасни препарати, които могат да се прилагат само от специално подготвени лица
Втора категория. Тук са включени умерено опасни пестициди със слабо тератогенно и без доказано канцорогенно и мутагенно въздействие. Могат да се използват от стопани или граждани, преминали курс на обучение и имащи право да боравят с тях
Трета категория. Това са слабо опасни препарати без отдалечени отрицателни въздействия. Продават се свободно в агроаптеките, но трябва да се използват при спазване изискванията за безопасност.
Нулева категория. Това са абсолютно забранени за използване пестициди. Те са изключително опасни вследствие на острата токсичност, голяма устойчивост в околната среда (почва, растения, води) и силно изразени отдалечени ефекти в поколенията.

Здравни и екологични критерии за класификация на пестицидите

Критерии Нулева група – не се регистрира І категория – много опасни ІІ категория – умерено опасни ІІІ категория – слабо опасни
Орална токсичност        
твърда токсичност  < 10 mg/100kg 11-30mg/100kg 31-150 mg/100kg >150 mg/100kg
течна форма < 50 mg/100kg 51-100 mg/100kg 101-500 mg/100kg > 500 mg/100kg
Дермална токсичност        
твърда токсичност <   40 mg/100kg 40-150 mg/100kg 151-1000  mg/100kg >1000 g/100kg
течна токсичност 41-100 mg/100kg 101-500 mg/100kg 501-200 mg/100kg >2000  mg/100kg
Тератогенно действие Доказани  вроде-ни аномалии в човека Тератог. д-ие в > 50% морски свин-чета Тератог. д-ие в  < 50% морски свин-чета Без тератогенно действие
Мутагенно действие Генетично увреж-дане при хора Доказано мутаген-но действие при опитни животни Доказано мутагенно действие само в „ин витро” тестове Без мутагенно дейс-твие
Канцерогенно действие Доказано при хора и опитни животни Доказано при един вид животни и съмнително при други Без канцерогенно действие Без канцерогенно действие
Устойчивост в почвата Полуразпад Т1/2  = > 8 месеца Полуразпад Т1/2  = 4-8 месеца Полуразпад Т1/2  = Полуразпад Т1/2  до  1 месец
1-4 месеца
Подвижност в почвата Проникване на повече от 1  m Проникване от 30 до100  m Проникване до 30 cm Не са подвижни
Биоакумулация Биоакумулация в бозайници Значителна в бозайници,  риби и др. водни орга-низми Без биоакумолация Без биоакумолация


ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ТОКСИЧНИ ЕФЕКТИ НА ПЕСТИЦИДИТЕ
В конвенционалното земеделие основният подход е точно спазване на дозите, времето и начина за използване на пестицидите. По-съвършен съвременен метод е интегрираната растителна защита, с която се цели възможно минимално използване на синтетични пестициди. Пълно отстраняване на нежеланите ефекти от пестицидите се постига чрез органичното земеделие.
Интегрираната растителна защита цели намаляване използването на пестицидите до необходим минимум. Основно проблемите на растителната защита се решават с правилни системи на сеитбооборот и обработка на почвата, почистване на семенния материал, подбор на устойчиви сортове и пр. Пестицидите се използват след като са приложени всички останали методи, или съвместно с тях.
Органичното (биологично) земеделие се основава на отказ от използването на синтетични пестициди и минерални торове. Основно се разчита на сеитбообръщение, органични торове (оборски тор, компости, мулчове), покровни култури, зелено торене и бавно разтворими естествени торови материали. Растителната защита се постига чрез приложение на механични, културни и биологични методи. Допуска се използването на растителни пестициди, сапуни, масла, глини и феромони.
Проф.дрсн Петко Иванов

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Срещата на върха на Г-7 ще бъде възможност ЕС да защити основания на правила и ред за глобално управление

Срещата на върха на Г-7 ще бъде възможност ЕС да защити основания на правила и ред за глобално управление

Събота, 24 Август 2019

Председателят Доналд Туск ще представлява ЕС на срещата на върха на Г-7. С лидерите...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Ветеринарни експерти от Германия извършват епизоотично проучване в индустриалните ферми

Ветеринарни експерти от Германия извършват епизоотично проучване в индустриалните ферми

Четвъртък, 22 Август 2019

Ветеринарни експерти от Германия пристигнаха у нас за извършване на епизоотично проучване в засегнатите...

Компании, Събития, Анализи

Институтът по лозарство и винарство в Плевен показа 29 десертни и 8 винени сорта грозде

Петък, 23 Август 2019

Институтът по лозарство и винарство в Плевен  показа изложба от 37 образци - 29...

Реколта, Пазари, Цени

Соев шрот със салмонела е доставен до 7 оператора в България

Соев шрот със салмонела е доставен до 7 оператора в България

Събота, 24 Август 2019

Хърватия разпространи информация за установени доставки на територията на Европейския съюз на фуражна суровина...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Над 1 милиард лева са инвестициите на „Дънди Прешъс Металс”

Над 1 милиард лева са инвестициите на „Дънди Прешъс Металс”

Петък, 23 Август 2019

Благоустрояването на градовете и привличането на повече инвеститори у нас - върху тези два...

Иновации, Обучение, Агросвят

България е обявена за 13-ата най-добра винена дестинация в света

България е обявена за 13-ата най-добра винена дестинация в света

Събота, 24 Август 2019

България е класирана на престижното 13-о място, изпреварвайки Гърция и Австралия сред най-добрите в...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.