Институтът по почвознание и агротехнологии проведе научен семинар за радиоекологичното състояние на почвите и водите

 Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията проведе поредния научен семинар с актуална лекция от изследователската практика на Лабораторията си по радиоекология и радиоизотопни изследвания.

 Основната цел  е представяне на извършваните от учените на Института проучвания на съдържанието на техногенни и естествени радионуклиди в почви и води от райони на страната.

Научни изследвания за тази цел се провеждат в две основни направления: 

  1. Определяне на съдържанието на естествени и техногенни радиоактивни елементи в почви, води и растения от реперирани обекти в страната;
  2. Определяне съдържанието на уран, радон, тритий, обща алфа- и бета- активност и обща индикативна доза в питейни води от страната в съответствие с изискванията на Наредба 9 за качеството на питейните води. 

За изпълнението на така поставените цели учените от Института извършват изследователска работа в следните насоки:

  • поддържане и обогатяване на база данни за радиоекологичното състояние на почвите и водите, съобразена със съвременните изисквания за радиологичен мониторинг, като основа за вземане на управленски решения;
  • провеждане на системни радиоекологични проучвания в райони на добив на полезни изкопаеми, с оглед отчитане на риска от дозово натоварване на населението.

В лекцията на ас. Лазарова бяха представени резултати от последните три години за съдържанието на естествени радионуклиди от уран-радиевото и ториевото семейство и техногенни радионуклиди в почви от мониторинговата мрежа в страната. Тя обхваща: 27 реперирани точки за пробоотбор по поречието на Дунав - източно и западно от АЕЦ “Козлодуй” – от Ново село, Видинско до  Силистра, 25 реперирани обекта от района на Родопите, 10 по поречието на р. Места и 4 обекта в Софийското поле.

От получените данни бяха направени следните изводи:

  • При сравнение на резултатите за естествените радионуклиди - 238U, 226Ra и 232Th, получени през отделните години не се установяват статистически значими промени. Стойностите са в рамките на нормалните  за съответните райони. Леко завишените стойности, констатирани в Родопския масив от Южна България и долината на р. Места са логични и се дължат на наличието на скали като гнайси, шисти, гранити и др. с по-високо съдържание на естествени радионуклиди, на чийто основа са формирани почвите в района;

Няма статистически значими изменения в съдържанието на двата техногенни радионуклида цезий-137 и стронций-90 в повърхностния слой на почвите и намаляването на активностите им се дължи преди всичко на естествения разпад, а не на значителна миграция по почвения хоризонт или на извличане от почвата чрез растенията. 

Резултатът от  дейностите на Лабораторията по радиоекология и радиоизотопни изследвания на ИПАЗР - София към Селскостопанска академия е респектиращ и високо ценен от партньорите й в аграрната  наука и практика у нас и в чужбина.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

EС спира вноса на канадски пресни плодове

EС спира вноса на канадски пресни плодове

Петък, 23 Август 2019

EС  спира вноса на канадски  пресни плодове, считано от 1 септември, тъй като въвежда...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Ветеринарни експерти от Германия извършват епизоотично проучване в индустриалните ферми

Ветеринарни експерти от Германия извършват епизоотично проучване в индустриалните ферми

Четвъртък, 22 Август 2019

Ветеринарни експерти от Германия пристигнаха у нас за извършване на епизоотично проучване в засегнатите...

Компании, Събития, Анализи

Институтът по лозарство и винарство в Плевен показа 29 десертни и 8 винени сорта грозде

Петък, 23 Август 2019

Институтът по лозарство и винарство в Плевен  показа изложба от 37 образци - 29...

Реколта, Пазари, Цени

Институтът по лозарство и винарство в Плевен показа 29 десертни и 8 винени сорта грозде

Институтът по лозарство и винарство в Плевен показа 29 десертни и 8 винени сорта грозде

Петък, 23 Август 2019

Институтът по лозарство и винарство в Плевен  показа изложба от 37 образци - 29...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Над 1 милиард лева са инвестициите на „Дънди Прешъс Металс”

Над 1 милиард лева са инвестициите на „Дънди Прешъс Металс”

Петък, 23 Август 2019

Благоустрояването на градовете и привличането на повече инвеститори у нас - върху тези два...

Иновации, Обучение, Агросвят

Обмяна на опит и добри практики в Трабзон, Турция

Обмяна на опит и добри практики в Трабзон, Турция

Четвъртък, 22 Август 2019

Делегация от Българска търговско-промишлена палата участва в посещение в Трабзон, Турция, което се осъществява...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.