Реинтродукция на генетични ресурси от зърнено-житни култури за постигане на повишена устойчивост на хранителната верига

Отрицателните последици от климатичните промени върху производството на храни от дребнозърнени култури (пшеница, ечемик, овес, ръж), продоволствената сигурност и торенето, намаляването на генетичното разнообразие в стопанствата, безработицата и масовата миграция на младите хора към градовете представляват сериозни проблеми в селските райони в Сърбия и България, особено за дребните земеделски домакинства.

 Въпреки нарастващите изисквания за наличие на местни продукти с добра хранителна стойност и по-малко алергени на пазара, информираността на земеделските производители за ползите от местните сортове не е достатъчна. Липсва добра  координация при установяване на партньорства между асоциации на земеделски производители, изследователи, национални служби и граждански общности за създаване на култури, устойчиви към промените на климата и на нови бизнес възможности за подобряване поминъка на фермерите.

Ще се колекционират и размножат местни, адаптирани към регионалните условия сортове от дребнозърнени култури от стопанства, генбанки и национални институти. Семената ще бъдат разпространени сред най-уязвимите земеделски производители за опазване и повторно въвеждане на местните сортове, разнообразяване на земеделското производство и селекция на устойчиви към промените на климата култури с участието на фермери от двата пола. На местните земеделски стопани ще бъде предоставяна научна подкрепа, обучение и ноу-хау, което ще улесни вземането на решения. Ще се организират открити дни на полето на общинско ниво с участието на националните служби по земеделие и научно-изследователски институти за насърчаване на използването на дребнозърнените генетични ресурси в стопанствата в синхрон с традиционните земеделски практики. Местните дребнозърнени култури ще бъдат оценени по агрономически признаци, устойчивост на болести и суша, както и ще бъде проучен техния генетичен (на ДНК ниво), хранителен и технологичен профил. Чрез провеждане на работни срещи за споделяне на допълнителни похвати, експертизи и опит ще се засили научно-изследователското и институционално сътрудничество. Ще се организират семинари по етикетиране на ново-разработени продукти, кръгла маса и среща с бизнеса, както и ще се разработи и разпространи изчерпателно ръководство сред заинтересованите от дребнозърнените култури страни за да се подпомогнат уязвимите земеделски производители да създават допълнителни доходи и да се справят с бедността, да намерят своята пазарна ниша, достъп до услуги и средства, да създадат партньорства, да произвеждат и продават разнообразие от традиционни продукти с отличителен етикет.

Този проект ще донесе пряка полза за 40 земеделски производители жени и мъже чрез обучението им в реинтродуциране, съхранение, устойчиво използване и управление на дребнозърнени генетични ресурси, адаптирани към климатичните промени. Най-малко 20 земеделски производители в уязвимите селски райони, включително по-младото поколение, ще бъдат подпомогнати  в създаване на допълнителни доходи и подобряване на поминъка им чрез обучение за получаване на добавена  стойност от местните сортове и пускане на пазара на традиционни зърнени продукти с отличителен етикет. Земеделските стопани ще бъдат подпомогнати в присъединяването им към кооперации и земеделски организации, и ще се  подобри  сътрудничеството им с научно-изследователски институции, служби за съвети в земеделието, държавни агенции и други заинтересовани страни. За да се осигури достъп на фермерите до сортове с повишен добив, добра адаптивност и качество при неблагоприятни климатични условия ще бъдат оценени по важни агрономически признаци и устойчивост на болести в експериментални полета и впоследствие анализирани чрез молекулярни маркери 90 сорта обикновена зимна и твърда пшеница. От тях 50 сорта ще бъдат тествани за сухоустойчивост в лабораторни и полски условия, а 20 сорта ще бъдат анализирани за технологично качество и хранителна стойност. Това ще позволи в началните етапи на селекция да бъде направен подбор и предложени 10 от най--добрите генотипове а за по-нататъшно подобряване. Очаква се проектът също да бъде полезен за поне 1000 земеделски производители чрез предоставяне на семена от оценените генетични ресурси, които ще бъдат популяризирани на обществено ниво в демонстративни полета и на открити дни на полето в земеделски служби и изследователски институции. Ще се прилагат иновативни подходи и хранителни технологии за подобряване производителността на два крайни продукта, базирани на местни сортове от дребнозърнени култури. Информацията за хранителния профил, технологичното качество на различните местни сортове, както и техните агрономически признаци и пригодност за отглеждане в определен регион, ще допринесе за значително подобряване на прехраната на уязвимите общности и земеделските производители. Проектът ще повлияе положително за намаляване на бедността чрез засилване на справедливостта, приобщаването и възможността на селските общности да посрещат непрекъснато нарастващите изисквания, особено от градското население за качествена храна с добри хранителни свойства, приготвена в местните стопанства и по традиционен начин.

 Проектът ще допринесе за развитие на човешките ресурси, изграждането на знания и умения, особено на млади учени и изследователи, чрез обучения, трансфер на знания и опит. Очаква се мултидисциплинарният консорциум да установи дългосрочни регионални партньорства между водещите изследователски институции в Сърбия и България, базирани на допълващи се експертизи, които да идентифицират и предоставят устойчиви на климатичните промени култури, богати на хранителни вещества и с добри технологични свойства, като се набляга на безопасността на храните. Четирите национални институции ще работят съвместно и за укрепване на информационните системи за растителни генетични ресурси, с което ще допринесат и за Глобалната информационна система, осигурявайки достъп до всички фенотипни и генотипни данни за изследваната зародишна плазма. Резултатите от проекта ще повишат осведомеността за значението на Международния договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие сред изследователите, националните служби, гражданските общности и земеделските стопани, ще засилят дейностите по неговото прилагане, разпознаваемост и увеличаване на финансирането за устойчивост на проектните интервенции.

Пряка полза по време на изпълнението на проекта ще имат: 40 малки уязвими земеделски стопани с 50 % участие на жени; 5 местни земеделски асоциации; 5 организации на гражданското общество, подпомагащи устойчивото селско стопанство, равенството между етноси и пол; 2 организации, съхраняващи местните традиции и храни; 3 малки преработвателни предприятия; 5 земеделски служби; 25 учени, участващи в генотипирането, анализите на технологичното качество, подпомагането на земеделските стопани и свързването им с други заинтересовани страни и 2 национални генбанки. Индиректните ползи включват: 1000 фермера чрез обучения, семинари и демонстрации на полето; 10 млади учени жени; 5 политици на регионално и национално ниво; 2 търговски фирми и широката общественост.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Поуки от доклада на Европейската комисия относно върховенството на закона за 2020 г.

Поуки от доклада на Европейската комисия относно върховенството на закона за 2020 г.

Петък, 25 Юни 2021

  Подкопаването на ценностите на ЕС застрашава целия Европейски съюз Подходът на Комисията се приветства, но...

Компании, Събития, Анализи

Дискусия” Фондът за справедлив преход и българските въглищни региони”

Дискусия” Фондът за справедлив преход и българските въглищни региони”

Петък, 25 Юни 2021

Днес от 13.00 ч. бюрото за връзка на Европейския парламент в България съвместно с...

Реколта, Пазари, Цени

Министър Бозуков обсъди с посланика на Кралство Саудитска Арабия потенциала на аграрния стокообмен между двете държави

Министър Бозуков обсъди с посланика на Кралство Саудитска Арабия потенциала на аграрния стокообмен между двете държави

Сряда, 23 Юни 2021

Страната ни има възможности и потенциал за повишаване на аграрния стокообмен с Кралство Саудитска...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Продължава изплащането на субсидиите за хуманно отношение към животните

Продължава изплащането на субсидиите за хуманно отношение към животните

Четвъртък, 24 Юни 2021

ДФ „Земеделие“ преведе още над 2 млн. лв. (2 045 032,56 лева) на 205...

Иновации, Обучение, Агросвят

Мария Габриел стартира общоевропейска онлайн платформа за образование за климата

Мария Габриел стартира общоевропейска онлайн платформа за образование за климата

Вторник, 22 Юни 2021

Българският еврокомисар Мария Габриел организира в Брюксел първата конференция на Коалицията за образование за...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.